திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നാള്‍ അവംപടാമൈ വേണ്‍ടല്‍
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
കൂടല്‍ വിഴൈതല്‍
kūṭal viḻaital
Fifth Thirumurai

038. അന്‍പിറ് പേതുറല്‍
aṉpiṟ pētuṟal

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മൂടര്‍കള്‍ തമക്കുള്‍ മുറ്പടുങ് കൊടിയ
  മുറിയനേന്‍ തനക്കുനിന്‍ അടിയാം
  ഏടവിഴ് കമലത് തിരുനറ വരുന്ത
  എന്‍റുകൊല്‍ അരുള്‍പുരിന്‍ തിടുവായ്
  ആടര വണിന്തേ അംപലത് താടും
  ഐയരുക് കൊരുതവപ് പേറേ
  കോടണി തരുക്കള്‍ കുലവുംനറ് റണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ
 • 2. കറ്റവര്‍ പുകഴ്നിന്‍ തിരുവടി മലരൈക്
  കടൈയനേന്‍ മുടിമിചൈ അമര്‍ത്തി
  ഉറ്റഇവ് വുലക മയക്കറ മെയ്മൈ
  ഉണര്‍ത്തുംനാള്‍ എന്തനാള്‍ അറിയേന്‍
  നറ്റവര്‍ ഉണരും പരചിവത് തെഴുന്ത
  നല്‍അരുട് ചോതിയേ നവൈതീര്‍
  കൊറ്റവേല്‍ ഉകന്ത കുമരനേ തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.
 • 3. ഞാലവാഴ് വെനുംപുന്‍ മലമിചൈന്‍ തുഴലും
  നായിനും കടൈയഇന്‍ നായ്ക്കുന്‍
  ചീലവാഴ് വളിക്കും തിരുവടിക് കമലത്
  തേന്‍തരു നാളുംഒന്‍ റുണ്‍ടോ
  ആലവായ് ഉകന്ത ഒരുചിവ തരുവില്‍
  അരുള്‍പഴുത് തളിന്തചെങ് കനിയേ
  കോലവാ നവര്‍കള്‍ പുകഴ്തിരുത് തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.
 • 4. പവംഎനുങ് കടറ്കുള്‍ വീഴ്ന്തുഴന്‍ റേങ്കും
  പാവിയേന്‍ തന്‍മുകം പാര്‍ത്തിങ്
  കെവൈയുംനാ ടാമല്‍ എന്‍നടി നിഴറ്കീഴ്
  ഇരുന്തിടെന്‍ റുരൈപ്പതെന്‍ നാളോ
  ചിവംഎനും തരുമക് കടല്‍അകത് തെഴുന്ത
  തെള്‍ളിയ അമുതമേ തേനേ
  കുവിമുലൈ വല്‍ലിക് കൊടിയൊടുന്‍ തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.
 • 5. മുലൈമുകങ് കാട്ടി മയക്കിടും കൊടിയാര്‍
  മുന്‍പുഴന്‍ റേങ്കുംഇവ് എളിയേന്‍
  നിലൈമുകങ് കാട്ടും നിന്‍തിരുപ് പാത
  നീഴല്‍വന്‍ തടൈയുംനാള്‍ എന്‍റോ
  മലൈമുകം കുഴൈയ വളൈത്തിടും തെയ്വ
  മണിമകിഴ് കണ്‍ണിനുള്‍ മണിയേ
  കൊലൈമുകം ചെല്‍ലാര്‍ക് കരുള്‍തരുന്‍ തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.
 • 6. വരുപയന്‍ അറിയാ തുഴന്‍റിടും ഏഴൈ
  മതിയിനേന്‍ ഉയ്ന്തിടും വണ്‍ണം
  ഒരുവരും നിനതു തിരുവടിപ് പുകഴൈ
  ഉന്‍നുംനാള്‍ എന്തനാള്‍ അറിയേന്‍
  അരുവുരു ആകും ചിവപിരാന്‍ അളിത്ത
  അരുംപെറല്‍ ചെല്‍വമേ അമുതേ
  കുരുവുരു ആകി അരുള്‍തരും തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.
 • 7. അഴിതരും ഉലക വാഴ്വിനൈ മെയ്യെന്‍
  റലൈന്തിടും പാവിയേന്‍ ഇയറ്റും
  പഴിതരും പിഴൈയൈ എണ്‍ണുറേല്‍ ഇന്‍റു
  പാതുകാത് തളിപ്പതുന്‍ പരമേ
  മൊഴിതരും മുക്കട് ചെങ്കരും പീന്‍റ
  മുത്തമേ മുക്തിയിന്‍ മുതലേ
  കൊഴിതരും അരുവി പൊഴിതരുന്‍ തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.
 • 8. നിന്‍നിലൈ അറിയാ വഞ്ചകര്‍ ഇടത്തില്‍
  നിന്‍റുനിന്‍ റലൈതരും എളിയേന്‍
  തന്‍നിലൈ അറിന്തും ഐയകോ ഇന്‍നും
  തയൈഇലാ തിരുന്തനൈ എന്‍നേ
  പൊന്‍നിലൈപ് പൊതുവില്‍ നടഞ്ചെയും പവളപ്
  പൊരുപ്പിനുള്‍ മലര്‍ന്തിടും പൂവേ
  കൊല്‍നിലൈ വേല്‍കൈക് കൊളുംതിരുത് തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.
 • 9. പാടിനിന്‍ തിരുച്ചീര്‍ പുകഴ്ന്തിടാക് കൊടിയ
  പതകര്‍പാല്‍ നാള്‍തൊറും ചെന്‍റേ
  വാടിനിന്‍ റേങ്കും ഏഴൈയേന്‍ നെഞ്ച
  വാട്ടംഇങ് കറിന്തിലൈ എന്‍നേ
  ആടിനീ റാടി അരുള്‍ചെയും പരമന്‍
  അകംമകിഴ് അരുംപെറല്‍ മരുന്തേ
  കോടിലങ് കുയര്‍വാന്‍ അണിതിരുത് തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.
 • 10. വന്‍പൊടു ചെരുക്കും വഞ്ചര്‍പാല്‍ അലൈയാ
  വണ്‍ണംഇന്‍ റരുള്‍ചെയായ് എന്‍നില്‍
  തുന്‍പൊടു മെലിവേന്‍ നിന്‍തിരു മലര്‍ത്താള്‍
  തുണൈഅന്‍റിത് തുണൈഒന്‍റും കാണേന്‍
  അന്‍പൊടും പരമന്‍ ഉമൈകൈയില്‍ കൊടുക്ക
  അകമകിഴ്ന്‍ തണൈക്കുംആര്‍ അമുതേ
  കൊന്‍പെറും ഇലൈവേല്‍ കരത്തൊടും തണികൈക്
  കുന്‍റമര്‍ന്‍ തിടുകുണക് കുന്‍റേ.

அன்பிற் பேதுறல் // அன்பிற் பேதுறல்