திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நாள் அவம்படாமை வேண்டல்
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
கூடல் விழைதல்
kūṭal viḻaital
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

038. அன்பிற் பேதுறல்
aṉpiṟ pētuṟal