திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
Å¡É º¢ü¸É
vāṉa siṟkaṉa
Å¢¨Ã§º÷ º¨¼Â¡ö
viraisēr saṭaiyāy
Sixth Thirumurai

141. ´¾Å¼í¸¡Ð
otavaṭaṅkātu

ஒதவடங்காது // ஒதவடங்காது

No audios found!