திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஊதூது சங்கே
ūtūtu saṅkē
கண்புருவப் பூட்டு
kaṇpuruvap pūṭṭu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

131. சின்னம் பிடி
siṉṉam piṭi