திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅನ್ಪಿಱ್ ಪೇತುಱಲ್
aṉpiṟ pētuṟal
ತರಿಸನೈ ವೇಟ್ಕೈ
tarisaṉai vēṭkai
Fifth Thirumurai

039. ಕೂಟಲ್ ವಿೞೈತಲ್
kūṭal viḻaital

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಸಕಂಆ ಱುಟೈಯಾರ್ ಅಟೈಯಾ ನೆಱಿಯಾರ್
  ಸಟೈಯಾರ್ ವಿಟೈಯಾರ್ ತನಿಆನಾರ್
  ಉಕಮಾ ರುಟೈಯಾರ್ ಉಮೈಓರ್ ಪುಟೈಯಾರ್
  ಉತವುಂ ಉರಿಮೈತ್ ತಿರುಮಕನಾರ್
  ಮುಕಂಆ ಱುಟೈಯಾರ್ ಮುಕಂಮಾ ಱುಟೈಯಾರ್
  ಎನವೇ ಎನತು ಮುನ್ವಂದಾರ್
  ಅಕಮಾ ರುಟೈಯೇನ್ ಪತಿಯಾ ತೆನ್ಱೇನ್
  ಅಲೈವಾಯ್ ಎನ್ಱಾರ್ ಅಃ¤ತೆನ್ನೇ.
 • 2. ವಿತುವಾೞ್ ಸಟೈಯಾರ್ ವಿಟೈಮೇಲ್ ವರುವಾರ್
  ವಿತಿಮಾಲ್ ಅಱಿಯಾ ವಿಮಲನಾರ್
  ಮತುವಾೞ್ ಕುೞಲಾಳ್ ಪುಟೈವಾೞ್ ಉಟೈಯಾರ್
  ಮಕನಾರ್ ಕುಕನಾರ್ ಮಯಿಲ್ಊರ್ವಾರ್
  ಮುತುವಾೞ್ ವಟೈಯಾ ತವಮೇ ಅಲೈವೇನ್
  ಮುನ್ವನ್ ತಿಟಯಾನ್ ಅಱಿಯಾತೇ
  ಪುತುವಾೞ್ ವುಟೈಯಾರ್ ಎನವೇ ಮತಿಪೋಯ್
  ನಿನ್ಱೇನ್ ಅಂದೋ ಪೊಲ್ಲೇನೇ.
 • 3. ಕಾಯೋ ಟುಟನಾಯ್ ಕನಲ್ಕೈ ಏಂದಿಕ್
  ಕಾಟೇ ಇಟಮಾಕ್ ಕಣಙ್ಕೊಣ್ಟ
  ಪೇಯೋ ಟಾಟಿಪ್ ಪಲಿತೇರ್ ತರುಂಓರ್
  ಪಿತ್ತಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ತಿರುಮಕನಾರ್
  ತಾಯೋ ಟುಱೞುಂ ತಣಿಕಾ ಸಲನಾರ್
  ತಕೈಸೇರ್ ಮಯಿಲಾರ್ ತನಿವೇಲಾರ್
  ವೇಯೋ ಟುಱೞ್ತೋಳ್ ಪಾವೈಯರ್ ಮುನ್ಎನ್
  ವೆಳ್ವಳೈ ಕೊಣ್ಟಾರ್ ವಿನವಾಮೇ.
 • 4. ಪೊನ್ನಾರ್ ಪುಯನಾರ್ ಪುಕೞುಂ ಪುಕೞಾರ್
  ಪುಲಿಯಿನ್ ಅತಳಾರ್ ಪುಯಂನಾಲಾರ್
  ತೆನ್ನಾರ್ ಸಟೈಯಾರ್ ಕೊಟಿಮೇಲ್ ವಿಟೈಯಾರ್
  ಸಿವನಾರ್ ಅರುಮೈತ್ ತಿರುಮಕನಾರ್
  ಎನ್ನಾ ಯಕನಾರ್ ಎನ್ನುಯಿರ್ ಪೋಲ್ವಾರ್
  ಎೞಿನ್ಮಾ ಮಯಿಲಾರ್ ಇಮೈಯೋರ್ಕಳ್
  ತನ್ನಾ ಯಕನಾರ್ ತಣಿಕಾ ಸಲನಾರ್
  ತನಿವನ್ ತಿವಣ್ಮಾಲ್ ತಂದಾರೇ.
 • 5. ಕಲ್ಲಾಲ್ ಅಟಿಯಾರ್ ಕಲ್ಲಟಿ ಉಣ್ಟಾರ್
  ಕಣ್ಟಾರ್ ಉಲಕಙ್ ಕಳೈವೇತಂ
  ಸೆಲ್ಲಾ ನೆಱಿಯಾರ್ ಸೆಲ್ಲುಱುಂ ಮುಟಿಯಾರ್
  ಸಿವನಾರ್ ಅರುಮೈತ್ ತಿರುಮಕನಾರ್
  ಎಲ್ಲಾಂ ಉಟೈಯಾರ್ ತಣಿಕಾ ಸಲನಾರ್
  ಎನ್ನಾ ಯಕನಾರ್ ಇಯಲ್ವೇಲಾರ್
  ನಲ್ಲಾರ್ ಇಟೈಎನ್ ವೆಳ್ವಳೈ ಕೊಟುಪಿನ್
  ನಣ್ಣಾರ್ ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್ ನಟಂದಾರೇ.
 • 6. ಕಾರೂರ್ ಸಟೈಯಾರ್ ಕನಲಾರ್ ಮೞುವಾರ್
  ಕಲವಾರ್ ಪುರಮೂನ್ ಱೆರಿಸೆಯ್ತಾರ್
  ಆರೂರ್ ಉಟೈಯಾರ್ ಪಲಿತೇರ್ನ್ ತಿಟುಂಎಂ
  ಅರನಾರ್ ಅರುಮೈತ್ ತಿರುಮಕನಾರ್
  ಪೋರೂರ್ ಉಱೈವಾರ್ ತಣಿಕಾ ಸಲನಾರ್
  ಪುತಿಯಾರ್ ಎನಎನ್ ಮುನಂವಂದಾರ್
  ಏರೂರ್ ಎಮತೂ ರಿನಿಲ್ವಾ ಎನ್ಱಾರ್
  ಎಳಿಯೇನ್ ಏಮಾನ್ ತಿರುಂದೇನೇ.
 • 7. ಕಣ್ಣಾರ್ ನುತಲಾರ್ ವಿಟಮಾರ್ ಕಳನಾರ್
  ಕರಮಾರ್ ಮೞುವಾರ್ ಕಳೈಕಣ್ಣಾರ್
  ಪೆಣ್ಣಾರ್ ಪುಯನಾರ್ ಅಯನ್ಮಾಱ್ ಕರಿಯಾರ್
  ಪೆರಿಯಾರ್ ಕೈಲೈಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ತಣ್ಣಾರ್ ಸಟೈಯಾರ್ ತರುಮಾ ಮಕನಾರ್
  ತಣಿಕಾ ಸಲನಾರ್ ತನಿವೇಲಾರ್
  ಎಣ್ಣಾರ್ ಎಳಿಯಾಳ್ ಇವಳ್ಎನ್ ಱೆನೈಯಾನ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ ಕೇನೋ ಇಟರ್ಕೊಣ್ಟೇ.
 • 8. ಮೞುವಾರ್ ತರುಕೈಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಮಕನಾರ್
  ಮಯಿಲ್ವಾ ಕನನಾರ್ ಅಯಿಲ್ವೇಲಾರ್
  ತೞುವಾರ್ ವಿನೈಯೈತ್ ತಣಿಯಾರ್ ಅಣಿಯಾರ್
  ತಣಿಕಾ ಸಲನಾರ್ ತಂಪಾತಂ
  ತೊೞುವಾರ್ ಅೞುವಾರ್ ವಿೞುವಾರ್ ಎೞುವಾರ್
  ತುತಿಯಾ ನಿಱ್ಪಾರ್ ಅವರ್ನಿಱ್ಕಪ್
  ಪುೞುವಾರ್ ಉಟಲೋಂ ಪಿಟುಂಎನ್ ಮುನರ್ವನ್
  ತರುಳ್ತನ್ ತರುಳಿಪ್ ಪೋನಾರೇ.
 • 9. ನಿರುತ್ತಂ ಪಯಿನ್ಱಾರ್ ಕಟಲ್ನಞ್ ಸಯಿನ್ಱಾರ್
  ನಿನೈವಾರ್ ತಙ್ಕಳ್ ನೆಱಿಕ್ಕೇಱ್ಕ
  ಅರುತ್ತಂ ಪಕರ್ವಾರ್ ಅರುಮೈಪ್ ಪುತಲ್ವರ್
  ಅಱುಮಾ ಮುಕನಾರ್ ಅಯಿಲ್ವೇಲಾರ್
  ತಿರುತ್ತಂ ಪೆಱುವಾರ್ ಪುಕೞುಂ ತಣಿಕೈತ್
  ತಿರುಮಾ ಮಲೈಯಾರ್ ಒರುಮಾತಿನ್
  ವರುತ್ತಂ ಪಾರಾರ್ ವಳೈಯುಂ ತಾರಾರ್
  ವಾರಾರ್ ಅವರ್ತಂ ಮನಂಎನ್ನೇ.
 • 10. ಪಿರಮನ್ ತಲೈಯಿಲ್ ಪಲಿಕೊಣ್ ಟೆರುತಿಲ್
  ಪೆಯರುಂ ಪಿಸ್ಸೈಪ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್
  ತಿರಮನ್ ಱಿನಿಲೇ ನಟನಂ ಪುರಿವಾರ್
  ಸಿವನಾರ್ ಮಕನಾರ್ ತಿಱಲ್ವೇಲಾರ್
  ತರಮನ್ ಱಲೈವಾನ್ ಪೊೞಿಲ್ಸಾರ್ ಎೞಿಲ್ಸೇರ್
  ತಣಿಕಾ ಸಲನಾರ್ ತಮಿಯೇನ್ಮುನ್
  ವರಮನ್ ಱವುಂಮಾಲ್ ಕೊಳನಿನ್ ಱನನಾಲ್
  ಮಟವಾರ್ ಅಲರಾಲ್ ಮನನೊಂದೇ.

கூடல் விழைதல் // கூடல் விழைதல்