திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അന്‍പിറ് പേതുറല്‍
aṉpiṟ pētuṟal
തരിചനൈ വേട്കൈ
tarisaṉai vēṭkai
Fifth Thirumurai

039. കൂടല്‍ വിഴൈതല്‍
kūṭal viḻaital

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചകംആ റുടൈയാര്‍ അടൈയാ നെറിയാര്‍
  ചടൈയാര്‍ വിടൈയാര്‍ തനിആനാര്‍
  ഉകമാ രുടൈയാര്‍ ഉമൈഓര്‍ പുടൈയാര്‍
  ഉതവും ഉരിമൈത് തിരുമകനാര്‍
  മുകംആ റുടൈയാര്‍ മുകംമാ റുടൈയാര്‍
  എനവേ എനതു മുന്‍വന്താര്‍
  അകമാ രുടൈയേന്‍ പതിയാ തെന്‍റേന്‍
  അലൈവായ് എന്‍റാര്‍ അഃ¤തെന്‍നേ.
 • 2. വിതുവാഴ് ചടൈയാര്‍ വിടൈമേല്‍ വരുവാര്‍
  വിതിമാല്‍ അറിയാ വിമലനാര്‍
  മതുവാഴ് കുഴലാള്‍ പുടൈവാഴ് ഉടൈയാര്‍
  മകനാര്‍ കുകനാര്‍ മയില്‍ഊര്‍വാര്‍
  മുതുവാഴ് വടൈയാ തവമേ അലൈവേന്‍
  മുന്‍വന്‍ തിടയാന്‍ അറിയാതേ
  പുതുവാഴ് വുടൈയാര്‍ എനവേ മതിപോയ്
  നിന്‍റേന്‍ അന്തോ പൊല്‍ലേനേ.
 • 3. കായോ ടുടനായ് കനല്‍കൈ ഏന്തിക്
  കാടേ ഇടമാക് കണങ്കൊണ്‍ട
  പേയോ ടാടിപ് പലിതേര്‍ തരുംഓര്‍
  പിത്തപ് പെരുമാന്‍ തിരുമകനാര്‍
  തായോ ടുറഴും തണികാ ചലനാര്‍
  തകൈചേര്‍ മയിലാര്‍ തനിവേലാര്‍
  വേയോ ടുറഴ്തോള്‍ പാവൈയര്‍ മുന്‍എന്‍
  വെള്‍വളൈ കൊണ്‍ടാര്‍ വിനവാമേ.
 • 4. പൊന്‍നാര്‍ പുയനാര്‍ പുകഴും പുകഴാര്‍
  പുലിയിന്‍ അതളാര്‍ പുയംനാലാര്‍
  തെന്‍നാര്‍ ചടൈയാര്‍ കൊടിമേല്‍ വിടൈയാര്‍
  ചിവനാര്‍ അരുമൈത് തിരുമകനാര്‍
  എന്‍നാ യകനാര്‍ എന്‍നുയിര്‍ പോല്‍വാര്‍
  എഴിന്‍മാ മയിലാര്‍ ഇമൈയോര്‍കള്‍
  തന്‍നാ യകനാര്‍ തണികാ ചലനാര്‍
  തനിവന്‍ തിവണ്‍മാല്‍ തന്താരേ.
 • 5. കല്‍ലാല്‍ അടിയാര്‍ കല്‍ലടി ഉണ്‍ടാര്‍
  കണ്‍ടാര്‍ ഉലകങ് കളൈവേതം
  ചെല്‍ലാ നെറിയാര്‍ ചെല്‍ലുറും മുടിയാര്‍
  ചിവനാര്‍ അരുമൈത് തിരുമകനാര്‍
  എല്‍ലാം ഉടൈയാര്‍ തണികാ ചലനാര്‍
  എന്‍നാ യകനാര്‍ ഇയല്‍വേലാര്‍
  നല്‍ലാര്‍ ഇടൈഎന്‍ വെള്‍വളൈ കൊടുപിന്‍
  നണ്‍ണാര്‍ മയില്‍മേല്‍ നടന്താരേ.
 • 6. കാരൂര്‍ ചടൈയാര്‍ കനലാര്‍ മഴുവാര്‍
  കലവാര്‍ പുരമൂന്‍ റെരിചെയ്താര്‍
  ആരൂര്‍ ഉടൈയാര്‍ പലിതേര്‍ന്‍ തിടുംഎം
  അരനാര്‍ അരുമൈത് തിരുമകനാര്‍
  പോരൂര്‍ ഉറൈവാര്‍ തണികാ ചലനാര്‍
  പുതിയാര്‍ എനഎന്‍ മുനംവന്താര്‍
  ഏരൂര്‍ എമതൂ രിനില്‍വാ എന്‍റാര്‍
  എളിയേന്‍ ഏമാന്‍ തിരുന്തേനേ.
 • 7. കണ്‍ണാര്‍ നുതലാര്‍ വിടമാര്‍ കളനാര്‍
  കരമാര്‍ മഴുവാര്‍ കളൈകണ്‍ണാര്‍
  പെണ്‍ണാര്‍ പുയനാര്‍ അയന്‍മാറ് കരിയാര്‍
  പെരിയാര്‍ കൈലൈപ് പെരുമാനാര്‍
  തണ്‍ണാര്‍ ചടൈയാര്‍ തരുമാ മകനാര്‍
  തണികാ ചലനാര്‍ തനിവേലാര്‍
  എണ്‍ണാര്‍ എളിയാള്‍ ഇവള്‍എന്‍ റെനൈയാന്‍
  എന്‍ചെയ് കേനോ ഇടര്‍കൊണ്‍ടേ.
 • 8. മഴുവാര്‍ തരുകൈപ് പെരുമാന്‍ മകനാര്‍
  മയില്‍വാ കനനാര്‍ അയില്‍വേലാര്‍
  തഴുവാര്‍ വിനൈയൈത് തണിയാര്‍ അണിയാര്‍
  തണികാ ചലനാര്‍ തംപാതം
  തൊഴുവാര്‍ അഴുവാര്‍ വിഴുവാര്‍ എഴുവാര്‍
  തുതിയാ നിറ്പാര്‍ അവര്‍നിറ്കപ്
  പുഴുവാര്‍ ഉടലോം പിടുംഎന്‍ മുനര്‍വന്‍
  തരുള്‍തന്‍ തരുളിപ് പോനാരേ.
 • 9. നിരുത്തം പയിന്‍റാര്‍ കടല്‍നഞ് ചയിന്‍റാര്‍
  നിനൈവാര്‍ തങ്കള്‍ നെറിക്കേറ്ക
  അരുത്തം പകര്‍വാര്‍ അരുമൈപ് പുതല്‍വര്‍
  അറുമാ മുകനാര്‍ അയില്‍വേലാര്‍
  തിരുത്തം പെറുവാര്‍ പുകഴും തണികൈത്
  തിരുമാ മലൈയാര്‍ ഒരുമാതിന്‍
  വരുത്തം പാരാര്‍ വളൈയും താരാര്‍
  വാരാര്‍ അവര്‍തം മനംഎന്‍നേ.
 • 10. പിരമന്‍ തലൈയില്‍ പലികൊണ്‍ ടെരുതില്‍
  പെയരും പിച്ചൈപ് പെരുമാനാര്‍
  തിരമന്‍ റിനിലേ നടനം പുരിവാര്‍
  ചിവനാര്‍ മകനാര്‍ തിറല്‍വേലാര്‍
  തരമന്‍ റലൈവാന്‍ പൊഴില്‍ചാര്‍ എഴില്‍ചേര്‍
  തണികാ ചലനാര്‍ തമിയേന്‍മുന്‍
  വരമന്‍ റവുംമാല്‍ കൊളനിന്‍ റനനാല്‍
  മടവാര്‍ അലരാല്‍ മനനൊന്തേ.

கூடல் விழைதல் // கூடல் விழைதல்