திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பற்றறுத்தல்
paṟṟaṟuttal
பிரிவாற்றாமை
pirivāṟṟāmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

067. சிற்சத்தி துதி
siṟsatti tuti

No audios found!