திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
புனித குலம் பெறுமாறு புகலல்
puṉita kulam peṟumāṟu pukalal
ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

106. சுத்த சிவநிலை
sutta sivanilai

No audios found!