திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உலகர்க்கு உய்வகை கூறல்
ulakarkku uyvakai kūṟal
சுத்த சிவநிலை
sutta sivanilai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

105. புனித குலம் பெறுமாறு புகலல்
puṉita kulam peṟumāṟu pukalal