திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சுத்த சிவநிலை
sutta sivanilai
சமாதி வற்புறுத்தல்
samāti vaṟpuṟuttal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

107. ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)

No audios found!