திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தலைவி கூறல்
talaivi kūṟal
புனித குலம் பெறுமாறு புகலல்
puṉita kulam peṟumāṟu pukalal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

104. உலகர்க்கு உய்வகை கூறல்
ulakarkku uyvakai kūṟal