திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಕೂಟಲ್ ವಿೞೈತಲ್
kūṭal viḻaital
ನಾಳ್ಎಣ್ಣಿ ವರುಂದಲ್
nāḷeṇṇi varuntal
Fifth Thirumurai

040. ತರಿಸನೈ ವೇಟ್ಕೈ
tarisaṉai vēṭkai

  ಎೞುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವೇಲ್ಕೊಳುಂ ಕಮಲಕ್ ಕೈಯನೈ ಎನೈಯಾಳ್
  ಮೆಯ್ಯನೈ ಐಯನೈ ಉಲಕ
  ಮಾಲ್ಕೊಳುಂ ಮನತ್ತರ್ ಅಱಿವರುಂ ಮರುಂದೈ
  ಮಾಣಿಕ್ಕ ಮಣಿಯಿನೈ ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್
  ಕಾಲ್ಕೊಳುಂ ಕುಕನೈ ಎಂದೈಯೈ ಎನತು
  ಕರುತ್ತನೈ ಅಯನ್ಅರಿ ಅಱಿಯಾಸ್
  ಸಾಲ್ಕೊಳುಂ ಕಟವುಳ್ ತನಿಅರುಳ್ ಮಕನೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 2. ಕಣ್ಣನೈ ಅಯನೈ ವಿಣ್ಣವರ್ ಕೋನೈಕ್
  ಕಾಕ್ಕವೈತ್ ತಿಟ್ಟವೇಱ್ ಕರನೈಪ್
  ಪಣ್ಣನೈ ಅಟಿಯರ್ ಪಾಟಲುಕ್ ಕರುಳುಂ
  ಪತಿಯಿನೈ ಮತಿಕೊಳ್ತಣ್ ಅರುಳಾಂ
  ವಣ್ಣನೈ ಎಲ್ಲಾ ವಣ್ಣಮುಂ ಉಟೈಯ
  ವರತನ್ಈನ್ ಱೆಟುತ್ತರುಳ್ ಮಕನೈತ್
  ತಣ್ಣನೈ ಎನತು ಕಣ್ಣನೈ ಯವನೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 3. ಎನ್ನುಟೈ ಉಯಿರೈ ಯಾನ್ಪೆಱುಂ ಪೇಱ್ಱೈ
  ಎನ್ನುಟೈಪ್ ಪೊರುಳಿನೈ ಎಳಿಯೇನ್
  ಮನ್ನುಟೈಕ್ ಕುರುವಿನ್ ವಟಿವಿನೈ ಎನ್ಕಣ್
  ಮಣಿಯಿನೈ ಅಣಿಯಿನೈ ವರತ್ತೈ
  ಮಿನ್ನುಟೈಪ್ ಪವಳ ವೆಱ್ಪಿನಿಲ್ ಉತಿತ್ತ
  ಮಿಳಿರ್ಅರುಳ್ ತರುವಿನೈ ಅಟಿಯೇನ್
  ತನ್ನುಟೈತ್ ತೇವೈತ್ ತಂದೈಯೈತ್ ತಾಯೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 4. ಪರಙ್ಕಿರಿ ಅಮರುಙ್ ಕಱ್ಪಕತ್ ತರುವೈಪ್
  ಪರಾಪರಞ್ ಸುಟರಿನೈ ಎಳಿಯೇಱ್
  ಕಿರಙ್ಕಿವನ್ ತರುಳುಂ ಏರಕತ್ ತಿಱೈಯೈ
  ಎಣ್ಣುತಱ್ ಕರಿಯಪೇರ್ ಇನ್ಪೈ
  ಉರಙ್ಕಿಳರ್ ವಾನೋರ್ಕ್ ಕೊರುತನಿ ಮುತಲೈ
  ಒಪ್ಪಿಲಾ ತೋಙ್ಕಿಯ ಒನ್ಱೈತ್
  ತರಙ್ಕಿಳರ್ ಅರುಣ ಕಿರಿಕ್ಕರುಳ್ ಪವನೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 5. ಅರುಂಪೆಱಲ್ ಮಣಿಯೈ ಅಮುತಿನೈ ಅನ್ಪರ್
  ಅನ್ಪಿನುಕ್ ಕೆಳಿವರುಂ ಅರಸೈ
  ವಿರುಂಪುಮಾ ತವತ್ತೋರ್ ಉಳ್ಳಕತ್ ತೊಳಿರುಂ
  ವಿಳಕ್ಕಿನೈ ಅಳಕ್ಕರುಂ ಪೊರುಳೈಕ್
  ಕರುಂಪಿನೈ ಎನ್ನುಟ್ ಕನಿಂದಿಟುಂ ಕನಿಯೈ
  ಮುನಿಂದಿಟಾ ತರುಳ್ಅರುಟ್ ಕಟಲೈತ್
  ತರುಂಪರ ಸಿವತ್ತುಳ್ ಕಿಳರ್ಂದೊಳಿರ್ ಒಳಿಯೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 6. ಮಾರನೈ ಎರಿತ್ತೋನ್ ಮಕಿೞ್ತಿರು ಮಕನೈ
  ವಾಕೈಯಂ ಪುಯತ್ತನೈ ವಟಿವೇಲ್
  ತೀರನೈ ಅೞಿಯಾಸ್ ಸೀರನೈ ಞಾನಸ್
  ಸೆಲ್ವನೈ ವಲ್ವಿನೈ ನೆಞ್ಸಸ್
  ಸೂರನೈತ್ ತಟಿಂದ ವೀರನೈ ಅೞಿಯಾಸ್
  ಸುಕತ್ತನೈತ್ ತೇನ್ತುಳಿ ಕಟಪ್ಪನ್
  ತಾರನೈಕ್ ಕುಕನ್ಎನ್ ಪೇರುಟೈ ಯವನೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 7. ವೇತನೈಸ್ ಸಿಱೈಕ್ಕುಳ್ ವೇತನೈ ಪಟಸ್ಸೆಯ್
  ವಿಮಲನೈ ಅಮಲನೈ ಅಱ್ಪರ್
  ಪೋತನೈಕ್ ಕಟಙ್ಕಾಪ್ ಪೋತನೈ ಐಂದಾಂ
  ಪೂತನೈ ಮಾತವರ್ ಪುಕೞುಂ
  ಪಾತನೈ ಉಮೈಯಾಳ್ ಪಾಲನೈ ಎಙ್ಕಳ್
  ಪರಮನೈ ಮಕಿೞ್ವಿಕ್ಕುಂ ಪರನೈತ್
  ತಾತನೈ ಉಯಿರ್ಕ್ಕುಳ್ ಉಯಿರನೈ ಯವನೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 8. ಕುೞಕನೈ ಅೞಿಯಾಕ್ ಕುಮರನೈ ಅಟ್ಟ
  ಕುಣತ್ತನೈಕ್ ಕುಱಿತ್ತಿಟಲ್ ಅಱಿತಾಂ
  ಅೞಕನೈಸ್ ಸೆಂದಿಲ್ ಅಪ್ಪನೈ ಮಲೈತೋ
  ಱಾಟಲ್ವಾೞ್ ಅಣ್ಣಲೈತ್ ತೇವರ್
  ಕೞಕನೈತ್ ತಣ್ಟೈಕ್ ಕಾಲನೈಪ್ ಪಿಣಿಕ್ಕೋರ್
  ಕಾಲನೈ ವೇಲನೈ ಮನತಿಲ್
  ಸೞಕಿಲಾರ್ಕ್ ಕರುಳುಂ ಸಾಮಿನಾ ತನೈತ್ತೆನ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 9. ಮುತ್ತನೈ ಮುತ್ತಿಕ್ ಕೊರುತನಿ ವಿತ್ತೈ
  ಮುತಲ್ವನೈ ಮುರುಕನೈ ಮುಕ್ಕಣ್
  ಪಿತ್ತನೈ ಅತ್ತನ್ ಎನಕ್ಕೊಳುಂ ಸೆಲ್ವಪ್
  ಪಿಳ್ಳೈಯೈಪ್ ಪೆರಿಯವರ್ ಉಳಞ್ಸೇರ್
  ಸುತ್ತನೈಪ್ ಪತ್ತಿ ವಲೈಪ್ಪಟುಂ ಅವನೈತ್
  ತುರಿಯನೈತ್ ತುರಿಯಮುಂ ಕಟಂದ
  ಸತ್ತನೈ ನಿತ್ತ ನಿನ್ಮಲಸ್ ಸುಟರೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.
 • 10. ವಳ್ಅಯಿಲ್ ಕರಙ್ಕೊಳ್ ವಳ್ಳಲೈ ಇರವಿಲ್
  ವಳ್ಳಿನಾ ಯಕಿತನೈಕ್ ಕವರ್ಂದ
  ಕಳ್ಳನೈ ಅಟಿಯರ್ ಉಳ್ಳಕತ್ ತವನೈಕ್
  ಕರುತ್ತನೈಕ್ ಕರುತುಂಆ ನಂದ
  ವೆಳ್ಳಂನಿನ್ ಱಾಟ ಅರುಳ್ಕುರು ಪರನೈ
  ವಿರುಪ್ಪುಱು ಪೊರುಪ್ಪನೈ ವಿನೈಯೈತ್
  ತಳ್ಳವನ್ ತರುಳ್ಸೆಯ್ ತಿಟುಂದಯಾ ನಿತಿಯೈತ್
  ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ಕಣ್ಟಿಱೈಞ್ ಸುವನೇ.

தரிசனை வேட்கை // தரிசனை வேட்கை