திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತರಿಸನೈ ವೇಟ್ಕೈ
tarisaṉai vēṭkai
ಏತ್ತಾಪ್ ಪಿಱವಿ ಇೞಿವು
ēttāp piṟavi iḻivu
Fifth Thirumurai

041. ನಾಳ್ಎಣ್ಣಿ ವರುಂದಲ್
nāḷeṇṇi varuntal

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಇನ್ನುಂ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲುಂ ಏೞೈಯೇನ್ ಇಟರ್ಕ್ಕಟಲ್ ವಿಟುತ್ತೇಱ
  ಮಿನ್ನುಂ ವೇಱ್ಪಟೈ ಮಿಳಿರ್ತರುಂ ಕೈತ್ತಲ ವಿತ್ತಕಪ್ ಪೆರುಮಾನೇ
  ತುನ್ನುಂ ನಱ್ಱಣಿ ಕಾಸಲತ್ ತಮರ್ಂದರುಳ್ ತೋನ್ಱಲೇ ಮಯಿಲ್ಏಱಿ
  ಮನ್ನುಂ ಉತ್ತಮ ವಳ್ಳಲೇ ನಿನ್ತಿರು ಮನಕ್ಕರುತ್ ತಱಿಯೇನೇ.
 • 2. ಈಱಿ ಲಾತನಿನ್ ಅರುಳ್ಪೆಱ ಎನಕ್ಕಿನುಂ ಎತ್ತನೈ ನಾಟ್ಸೆಲ್ಲುಂ
  ಮಾಱಿ ಲಾತವರ್ ಮನತ್ತೊಳಿರ್ ಸೋತಿಯೇ ಮಯಿಲ್ಮಿಸೈ ವರುಂವಾೞ್ವೇ
  ತು‘ಱಿ ಲಾವಳಸ್ ಸೋಲೈಸೂೞ್ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಸುತ್ತಸಿನ್ ಮಯತ್ತೇವೇ
  ಊಱಿ ಲಾಪ್ಪೆರು ನಿಲೈಯಆ ನಂದಮೇ ಒಪ್ಪಿಲಾನ್ ಅರುಟ್ಪೇಱೇ.
 • 3. ಕೂೞೈ ಮಾಮುಕಿಲ್ ಅನೈಯವರ್ ಮುಲೈತ್ತಲೈಕ್ ಕುಳಿತ್ತುೞನ್ ಱಲೈಕಿನ್ಱ
  ಏೞೈ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲ್ಲುಂ ಇಟರ್ಕ್ಕಟಲ್ ವಿಟುತ್ತೇಱ
  ಮಾೞೈ ಮೇನಿಯನ್ ವೞುತ್ತುಮಾ ಣಿಕ್ಕಮೇ ವಾೞ್ತ್ತುವಾ ರವರ್ಪೊಲ್ಲಾ
  ಊೞೈ ನೀಕ್ಕಿನಲ್ ಅರುಳ್ತರುನ್ ತೆಯ್ವಮೇ ಉತ್ತಮಸ್ ಸುಕವಾೞ್ವೇ.
 • 4. ಐಯ ಇನ್ನುಂನಾನ್ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲುಂ ಅಲ್ಲಲ್ವಿಟ್ ಟರುಳ್ಮೇವತ್
  ತುಯ್ಯ ನನ್ನೆಱಿ ಮನ್ನಿಯ ಅಟಿಯರ್ತಂ ತುಯರ್ತವಿರ್ತ್ ತರುಳ್ವೋನೇ
  ವೆಯ್ಯ ನೆಞ್ಸಿನರ್ ಎಟ್ಟೊಣಾ ಮೆಯ್ಯನೇ ವೇಲ್ಕೊಳುಂ ಕರತ್ತೋನೇ
  ಸೆಯ್ಯ ಮೇನಿಎಞ್ ಸಿವಪಿರಾನ್ ಪೆಱ್ಱನಱ್ ಸೆಲ್ವನೇ ತಿಱಲೋನೇ.
 • 5. ಪಾವಿ ಯೇನ್ ಇನ್ನುಂ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲುಂ ಪರುವರಲ್ ವಿಟುತ್ತುಯ್ಯಕ್
  ಕೂವಿ ಯೇಅನ್ಪರ್ಕ್ ಕರುಳ್ತರುಂ ವಳ್ಳಲೇ ಕುಣಪ್ಪೆರುಙ್ ಕುನ್ಱೇಎನ್
  ಆವಿ ಯೇಎನೈ ಆಳ್ಕುರು ವಟಿವಮೇ ಆನಂದಪ್ ಪೆರುವಾೞ್ವೇ
  ವಾವಿ ಏರ್ತರುಂ ತಣಿಕೈಮಾ ಮಲೈಮಿಸೈ ಮನ್ನಿಯ ಅರುಳ್ತೇನೇ.
 • 6. ಎಳಿಯ ನೇನ್ಇನ್ನುಂ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲುಂ ಇಟರ್ಕ್ಕಟಲ್ ವಿಟುತ್ತೇಱ
  ಒಳಿಅ ನೇಕಮಾಯ್ತ್ ತಿರಣ್ಟಿಟುಂ ಸಿಱ್ಪರ ಉರುವಮೇ ಉರುವಿಲ್ಲಾ
  ವೆಳಿಯ ತಾಕಿಯ ವತ್ತುವೇ ಮುತ್ತಿಯಿನ್ ಮೆಯ್ಪ್ಪಯನ್ ತರುವಿತ್ತೇ
  ಅಳಿಯ ತಾಕಿಯ ನೆಞ್ಸಿನರ್ಕ್ ಕರುಳ್ತರುಂ ಆಱುಮಾ ಮುಕತ್ತೇವೇ.
 • 7. ತೊಣ್ಟ ನೇನ್ಇನ್ನುಂ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲುಂ ತುಯರ್ಕ್ಕಟಲ್ ವಿಟುತ್ತೇಱ
  ಅಣ್ಟ ನೇಅಣ್ಟರ್ಕ್ ಕರುಳ್ತರುಂ ಪರಸಿವನ್ ಅರುಳಿಯ ಪೆರುವಾೞ್ವೇ
  ಕಣ್ಟ ನೇಕರ್ವನ್ ತನೈಸೆಯ ಅಸುರನೈಕ್ ಕಳೈಂದರುಳ್ ಕಳೈಕಣ್ಣೇ
  ವಿಣ್ಟ ನೇರ್ಪುಕುಞ್ ಸಿಕರಿಸೂೞ್ ತಣಿಕೈಯಿಲ್ ವಿಳಙ್ಕಿಯ ವೇಲೋನೇ.
 • 8. ವೀಣ ನೇನ್ಇನ್ನುಂ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲ್ಲುಂ ವೆಂದುಯರ್ಕ್ ಕಟಲ್ನೀಂದಕ್
  ಕಾಣ ವಾನವರ್ಕ್ ಕರುಂಪೆರುನ್ ತಲೈವನೇ ಕರುಣೈಯಙ್ ಕಣ್ಣಾನೇ
  ತೂಣ ನೇರ್ಪುಯಸ್ ಸುಂದರ ವಟಿವನೇ ತುಳಕ್ಕಿಲಾರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಈಯುಂ
  ಏಣ ನೇಎನೈ ಏನ್ಱುಕೊಳ್ ತೇಸಿಕ ಇಱೈವನೇ ಇಯಲೋನೇ.
 • 9. ಕಟೈಯ ನೇನ್ಇನ್ನುಂ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲುಂ ಕಟುಂದುಯರ್ಕ್ ಕಟಲ್ನೀಂದ
  ವಿಟೈಯಿನ್ ಏಱಿಯ ಸಿವಪಿರಾನ್ ಪೆಱ್ಱರುಳ್ ವಿಯನ್ತಿರು ಮಕಪ್ಪೇಱೇ
  ಉಟೈಯ ನಾಯಕಿಕ್ ಕೊರುಪೆರುಞ್ ಸೆಲ್ವಮೇ ಉಲಕೆಲಾಂ ಅಳಿಪ್ಪೋನೇ
  ಅಟೈಯ ನಿನ್ಱವರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯುನ್ ತಣಿಕೈವಾೞ್ ಆನಂದತ್ ತೆಳಿತೇನೇ.
 • 10. ಪೇಯ ನೇನ್ಇನ್ನುಂ ಎತ್ತನೈ ನಾಳ್ಸೆಲುಂ ಪೆರುಂದುಯರ್ಕ್ ಕಟಲ್ನೀಂದ
  ಮಾಯ ನೇಮುತಲ್ ವಾನವರ್ ತಮಕ್ಕರುಳ್ ಮಣಿಮಿಟಱ್ ಱಿಱೈಯೋರ್ಕ್ಕುಸ್
  ಸೇಯ ನೇಅಕನ್ ತೆಳಿಂದವರ್ಕ್ ಕಿನಿಯನೇ ಸೆಲ್ವನೇ ಎನೈಕ್ಕಾಕ್ಕುನ್
  ತಾಯ ನೇಎನ್ಱನ್ ಸಱ್ಕುರು ನಾತನೇ ತಣಿಕೈಮಾ ಮಲೈಯಾನೇ.

நாள்எண்ணி வருந்தல் // நாள்எண்ணி வருந்தல்