திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கூடல் விழைதல்
kūṭal viḻaital
நாள்எண்ணி வருந்தல்
nāḷeṇṇi varuntal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

040. தரிசனை வேட்கை
tarisaṉai vēṭkai