திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¾íÌÚÅõÒ
taṅkuṟuvampu
Å¡É º¢ü¸É
vāṉa siṟkaṉa
Sixth Thirumurai

139. ¦À¡Ð ¿¢¨Ä «ÕûÅÐ
potu nilai aruḷvatu

பொது நிலை அருள்வது // பொது நிலை அருள்வது

No audios found!