திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
¦À¡Ð ¿¢¨Ä «ÕûÅÐ
potu nilai aruḷvatu
´¾Å¼í¸¡Ð
otavaṭaṅkātu
Sixth Thirumurai

140. Å¡É º¢ü¸É
vāṉa siṟkaṉa

வான சிற்கன // வான சிற்கன

No audios found!