திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ನಾಳ್ಎಣ್ಣಿ ವರುಂದಲ್
nāḷeṇṇi varuntal
ಪವನಿಸ್ ಸೆರುಕ್ಕು
pavaṉich serukku
Fifth Thirumurai

042. ಏತ್ತಾಪ್ ಪಿಱವಿ ಇೞಿವು
ēttāp piṟavi iḻivu

  ಎಣ್ಸೀರ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕಲ್ಲೈ ಒತ್ತಎನ್ ನೆಞ್ಸಿನೈ ಉರುಕ್ಕೇನ್
  ಕಟವುಳ್ ನಿನ್ಅಟಿ ಕಣ್ಟಿಟ ವಿೞೈಯೇನ್
  ಅಲ್ಲೈ ಒತ್ತಕೋ ತೈಯರ್ಕ್ಕುಳಙ್ ಕುೞೈವೇನ್
  ಅನ್ಪಿ ಲಾರೊಟುಂ ಅಮರ್ಂದವಂ ಉೞಲ್ವೇನ್
  ತಿಲ್ಲೈ ಅಪ್ಪನ್ಎನ್ ಱುಲಕೆಟುತ್ ತೇತ್ತುಂ
  ಸಿವಪಿ ರಾನ್ತರುಞ್ ಸೆಲ್ವನಿನ್ ತಣಿಕೈ
  ಎಲ್ಲೈ ಉಱ್ಱುನೈ ಏತ್ತಿನಿನ್ ಱಾಟೇನ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 2. ಮೈಯಲ್ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ಮತಿಸಿಱಿ ತಿಲ್ಲೇನ್
  ಮಾತ ರಾರ್ಮುಲೈ ಮಲೈಇವರ್ನ್ ತುರುಳ್ವೇನ್
  ಐಯ ನಿನ್ತಿರು ಅಟಿತ್ತುಣೈ ಮಱವಾ
  ಅನ್ಪರ್ ತಙ್ಕಳೈ ಅಟುತ್ತುಳಂ ಮಕಿೞೇನ್
  ಉಯ್ಯ ನಿನ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಯೈ ಅಟೈಯೇನ್
  ಉಟೈಯ ನಾಯಕನ್ ಉತವಿಯ ಪೇಱೇ
  ಎಯ್ಯ ಇವ್ವೆಱುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಉೞಲ್ವೇನ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 3. ಪುಲೈಯ ಮಾತರ್ತಂ ಪೋಕತ್ತೈ ವಿೞೈಂದೇನ್
  ಪುನ್ಮೈ ಯಾವೈಕ್ಕುಂ ಪುಕಲಿಟಂ ಆನೇನ್
  ನಿಲೈಯ ಮಾಂತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಯೈ ಅಟೈಯೇನ್
  ನಿರುತ್ತನ್ ಈನ್ಱರುಳ್ ನಿನ್ಮಲಕ್ ಕೊೞುಂದೇ
  ವಿಲೈಯಿ ಲಾತನಿನ್ ತಿರುವರುಳ್ ವಿೞೈಯೇನ್
  ವೀಣರ್ ತಙ್ಕಳೈ ವಿರುಂಪಿನಿನ್ ಱಲೈಂದೇನ್
  ಇಲೈಎ ನಾತಣು ವಳವುಂ ಒನ್ಱೀಯೇನ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 4. ಮರುಟ್ಟು ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಪುೞುಕ್ಕುೞಿ ಆೞ್ಂದು
  ವರುಂದಿ ನಾಳ್ತೊಱುಂ ಮನಂಇಳೈಕ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ತೆರುಟ್ಟುಂ ನಿನ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಯೈ ಅಟೈಯೇನ್
  ಸಿವಪಿ ರಾನ್ಪೆಱ್ಱ ಸೆಲ್ವಮೇ ನಿನತು
  ಅರುಟ್ಟಿ ಱತ್ತಿನೈ ನಿನೈಂದುನೆಕ್ ಕುರುಕಿ
  ಅೞುತು ಕಣ್ಕಳ್ನೀರ್ ಆರ್ಂದಿಟ ನಿಲ್ಲೇನ್
  ಇರುಟ್ಟು ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಇಟಱಿವೀೞ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 5. ನಸ್ಸಿ ಲೇಪೞ ಕಿಯಕರುಙ್ ಕಣ್ಣಾರ್
  ನಲತ್ತೈ ವೇಟ್ಟುನಱ್ ಪುಲತ್ತಿನೈ ಇೞಂದೇನ್
  ಪಿಸ್ಸಿ ಲೇಮಿಕ ಮಯಙ್ಕಿಯ ಮನತ್ತೇನ್
  ಪೇತೈ ಯೇನ್ಕೊಟುಂ ಪೇಯನೇನ್ ಪೊಯ್ಯೇನ್
  ಸಸ್ಸಿ12 ಲೇಸಿವನ್ ಅಳಿತ್ತಿಟುಂ ಮಣಿಯೇ
  ತಙ್ಕಮೇ ಉನ್ಱನ್ ತಣಿಕೈಯೈ ವಿೞೈಯೇನ್
  ಎಸ್ಸಿ ಲೇವಿೞೈನ್ ತಿಟರ್ಉಱು ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 6. ಮಿನ್ನೈ ಅನ್ನನುಣ್ ಇಟೈಇಳ ಮಟವಾರ್
  ವೆಯ್ಯ ನೀರ್ಕ್ಕುೞಿ ವಿೞುಂದಿಳೈತ್ ತುೞನ್ಱೇನ್
  ಪುನ್ನೈ ಯಞ್ಸಟೈ ಮುನ್ನವನ್ ಅಳಿತ್ತ
  ಪೊನ್ನೈ ಅನ್ನನಿನ್ ಪೂಙ್ಕೞಲ್ ಪುಕೞೇನ್
  ಅನ್ನೈ ಎನ್ನನಲ್ ಅರುಳ್ತರುಂ ತಣಿಕೈ
  ಅಟೈಂದು ನಿನ್ಱುನೆಞ್ ಸಕಂಮಕಿೞ್ನ್ ತಾಟೇನ್
  ಎನ್ನೈ ಎನ್ನೈಇಙ್ ಕೆನ್ಸೆಯಲ್ ಅಂದೋ
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 7. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಟೆನತ್ ತಿರಿತರುಂ ಮಟವಾರ್
  ಪಾೞ್ಙ್ಕು ೞಿಕ್ಕುಳ್ವೀೞ್ನ್ ತಾೞ್ಂದಿಳೈಕ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ತಟ್ಟಿ ಲಾರ್ಪುಕೞ್ ತಣಿಕೈಯೈ ಅಟೈಯೇನ್
  ಸಂಪು ಎನ್ನುಂಓರ್ ತರುಒಳಿರ್ ಕನಿಯೇ
  ಒಟ್ಟಿ ಲೇನ್ನಿನೈ ಉಳತ್ತಿಟೈ ನಿನೈಯೇನ್
  ಉತವು ಱಾತುನಸ್ ಸುಱುಮರಂ ಆನೇನ್
  ಎಟ್ಟಿ ಎನ್ಮುನಂ ಇನಿಪ್ಪುಱುಂ ಅಂದೋ
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 8. ಓಙ್ಕಿ ನೀಣ್ಟವಾಳ್ ಉಱೞ್ಕರುಙ್ ಕಣ್ಣಾರ್
  ಉವರ್ಪ್ಪುಕ್ ಕೇಣಿಯಿಲ್ ಉೞೈತ್ತಕಂ ಇಳೈತ್ತೇನ್
  ವೀಙ್ಕಿ ನೀಣ್ಟತೋರ್ ಓತಿಎನ ನಿನ್ಱೇನ್
  ವಿೞಲುಕ್ ಕೇಇಱೈತ್ ತಲೈಂದನನ್ ವೀಣೇ
  ತಾಙ್ಕಿ ನೇನ್ಉಟಱ್ ಸುಮೈತನೈಸ್ ಸಿವನಾರ್
  ತನಯ ನಿನ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈಯೈ ಅಟೈಯೇನ್
  ಏಙ್ಕಿ ನೇನ್ಸುೞಱ್ ಪಟುತುರುಂ ಪೆನವೇ
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 9. ಪಣ್ಅ ಳಾವಿಯ ಮೊೞಿಯಿನಾಲ್ ಮಯಕ್ಕುಂ
  ಪಟಿಱ್ಱು ಮಙ್ಕೈಯರ್ ಪಾಲ್ವಿೞೈ ವುಱ್ಱೇನ್
  ತಣ್ಅ ಳಾವಿಯ ಸೋಲೈಸೂೞ್ ತಣಿಕೈತ್
  ತಟತ್ತ ಳಾವಿಯ ತರುಮನಲ್ ತೇವೇ
  ಪೆಣ್ಅ ಳಾವಿಯ ಪುಟೈಯುಟೈಪ್ ಪೆರುಮಾನ್
  ಪೆಱ್ಱ ಸೆಲ್ವಮೇ ಅಱ್ಱವರ್ಕ್ ಕಮುತೇ
  ಎಣ್ಅ ಳಾವಿಯ ವಞ್ಸಕ ನೆಞ್ಸೋ
  ಟೆನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.
 • 10. ಕಾನ್ಅ ಱಾಅಳ ಕತ್ತಿಯರ್ ಅಳಕ್ಕರ್
  ಕಾಮತ್ ತಾೞ್ಂದಕಙ್ ಕಲಙ್ಕುಱ ನಿನ್ಱೇನ್
  ವಾನ ಮೇವುಱುಂ ಪೊೞಿಲ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ
  ಮಲೈಯೈ ನಾಟಿನಿನ್ ಮಲರ್ಪ್ಪತಂ ಪುಕೞೇನ್
  ಞಾನ ನಾಯಕಿ ಒರುಪುಟೈ ಅಮರ್ಂದ
  ನಂಪ ನಾರ್ಕ್ಕೊರು ನಲ್ತವಪ್ ಪೇಱೇ
  ಈನನ್ ಆಕಿಇಙ್ ಕಿಟರ್ಪ್ಪಟು ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಎನ್ಸೆಯ್ ವಾನ್ಪಿಱನ್ ತೇನ್ಎಳಿ ಯೇನೇ.

  • 12. ವಿತ್ತು - ವಿಸ್ಸು, ಎನ್ಱಾಱ್ಪೋಲ, ಸತ್ತು - ಸಸ್ಸು ಎನಪ್ ಪೋಲಿಯಾಯಿಱ್ಱು. ತೊ.ವೇ.

ஏத்தாப் பிறவி இழிவு // ஏத்தாப் பிறவி இழிவு