திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
எண்ணப் பத்து
eṇṇap pattu
குறைஇரந்த பத்து
kuṟaiiranta pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

007. செழுஞ்சுடர் மாலை
seḻuñsuṭar mālai