திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಏತ್ತಾಪ್ ಪಿಱವಿ ಇೞಿವು
ēttāp piṟavi iḻivu
ತಿರುವರುಳ್ ವಿಲಾಸಪ್ ಪತ್ತು
tiruvaruḷ vilāsap pattu
Fifth Thirumurai

043. ಪವನಿಸ್ ಸೆರುಕ್ಕು
pavaṉich serukku

  ಕಲಿ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಪೂವುಣ್ಟವೆಳ್ ವಿಟೈಏಱಿಯ ಪುನಿತನ್ತರು ಮಕನಾರ್
  ಪಾವುಣ್ಟತೊರ್ ಅಮುತನ್ನವರ್ ಪಸುಮಾಮಯಿಲ್ ಮೇಲ್ವನ್
  ತಾವುಣ್ಟನರ್ ಎನತಿನ್ನಲಂ ಅಱಿಯಾರ್ಎನ ಇರುಂದಾಲ್
  ನಾವುಣ್ಟವರ್ ತಿರುಮುನ್ಪಿತು ನಲಂ ಅನ್ಱುಮಕ್ ಕೆನವೇ.
 • 2. ಒನ್ಱಾರ್ಪುರಂ ಎರಿಸೆಯ್ತವರ್ ಒಱ್ಱಿತ್ತಿರು ನಕರಾರ್
  ಮನ್ಱಾರ್ನಟಂ ಉಟೈಯಾರ್ತರು ಮಕನಾರ್ಪಸು ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್
  ನಿನ್ಱಾರ್ಅತು ಕಣ್ಟೇನ್ಕಲೈ ನಿಲ್ಲಾತು ಕೞನ್ಱ
  ತೆನ್ಱಾರೊಟು ಸೊಲ್ವೇನ್ಎನೈ ಯಾನೇಮಱನ್ ತೇನೇ.
 • 3. ವಾರಾರ್ಮುಲೈ ಉಮೈಯಾಳ್ತಿರು ಮಣವಾಳರ್ತಂ ಮಕನಾರ್
  ಆರಾಅಮು ತನೈಯಾರ್ಉಯಿರ್ ಅನೈಯಾರ್ಅಯಿಲ್ ಅವನಾರ್
  ನೇರಾರ್ಪಣಿ ಮಯಿಲಿನ್ಮಿಸೈ ನಿನ್ಱಾರ್ಅತು ಕಣ್ಟೇನ್
  ನೀರಾರ್ವಿೞಿ ಇಮೈನೀಙ್ಕಿನ ನಿಱೈನೀಙ್ಕಿಯ ತನ್ಱೇ.
 • 4. ಒನ್ಱೋಟಿರಣ್ ಟೆನುಙ್ಕಣ್ಣಿನರ್ ಉತವುಂದಿರು ಮಕನಾರ್
  ಎನ್ಱೋಟಿಕಲ್ ಎೞಿಲಾರ್ಮಯಿಲ್ ಏಱಿಅಙ್ ಕುಱ್ಱಾರ್
  ನನ್ಱೋಟಿನನ್ ಮಕಿೞ್ಕೂರ್ಂದವರ್ ನಕೈಮಾಮುಕಙ್ ಕಣ್ಟೇನ್
  ಕನ್ಱೋಟಿನ ಪಸುವಾಟಿನ ಕಲೈಊಟಿನ ಅನ್ಱೇ.
 • 5. ಮಲೈವಾಙ್ಕುವಿಲ್ ಅರನಾರ್ತಿರು ಮಕನಾರ್ಪಸು ಮಯಿಲಿನ್
  ನಿಲೈತಾಙ್ಕುಱ ನಿನ್ಱಾರ್ಅವರ್ ನಿಱ್ಕುಂನಿಲೈ ಕಣ್ಟೇನ್
  ಅಲೈತೀಙ್ಕಿನ ಕುೞಲ್ತೂಙ್ಕಿನ ಅಕಂಏಙ್ಕಿನ ಅರೈಮೇಲ್
  ಕಲೈನೀಙ್ಕಿನ ಮುಲೈವೀಙ್ಕಿನ ಕಳಿಓಙ್ಕಿನ ಅನ್ಱೇ.
 • 6. ಮಾನ್ಕಣ್ಟಕೈ ಉಟೈಯಾರ್ತರು ಮಕನಾರ್ತಮೈ ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್
  ನಾನ್ಕಣ್ಟನನ್ ಅವರ್ಕಣ್ಟನರ್ ನಕೈಕೊಣ್ಟನಂ ಉಟನೇ
  ಮೀನ್ಕಣ್ಟನ ವಿೞಿಯಾರ್ಅತು ಪೞಿಯಾಕ ವಿಳೈತ್ತಾರ್
  ಏನ್ಕಣ್ಟನೈ ಎನ್ಱಾಳ್ಅನೈ ಎನ್ಎನ್ಱುರೈಕ್ ಕೇನೇ.
 • 7. ಸೆಙ್ಕಣ್ವಿಟೈ ತನಿಲ್ಏಱಿಯ ಸಿವನಾರ್ತಿರು ಮಕನಾರ್
  ಎಙ್ಕಣ್ಮಣಿ ಅನೈಯಾರ್ಮಯಿ ಲಿನ್ಮೀತುವನ್ ತಿಟ್ಟಾರ್
  ಅಙ್ಕಣ್ಮಿಕ ಮಕಿೞ್ವೋಟುಸೆನ್ ಱವರ್ನಿನ್ಱತು ಕಣ್ಟೇನ್
  ಇಙ್ಕಣ್ವಳೈ ಇೞಂದೇನ್ಮಯಲ್ ಉೞಂದೇನ್ಕಲೈ ಎನವೇ.
 • 8. ತಣ್ತೇನ್ಪೊೞಿ ಇತೞಿಪ್ಪೊಲಿ ಸಟೈಯಾರ್ತರು ಮಕನಾರ್
  ಪಣ್ತೇನ್ಪುರಿ ತೊಟೈಯಾರ್ತಮೈಪ್ ಪಸುಮಾಮಯಿಲ್ ಮೀತಿಲ್
  ಕಣ್ಟೇನ್ವಳೈ ಕಾಣೇನ್ಕಲೈ ಕಾಣೇನ್ಮಿಕು ಕಾಮಂ
  ಕೊಣ್ಟೇನ್ತುಯಿಲ್ ವಿಣ್ಟೇನ್ಒನ್ಱುಂ ಕೂಱೇನ್ವರು ಮಾಱೇ.
 • 9. ಮಾವೀೞ್ಂದಿಟು ವಿಟೈಯಾರ್ತಿರು ಮಕನಾರ್ಪಸು ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್
  ನೀವೀೞ್ಂದಿಟ ನಿನ್ಱಾರ್ಅತು ಕಣ್ಟೇನ್ಎನ್ಱನ್ ನೆಞ್ಸೇ
  ಪೂವೀೞ್ಂದತು ವಣ್ಟೇಮತಿ ಪೋಯ್ವೀೞ್ಂದತು ವಣ್ಟೇ
  ನಾವೀೞ್ಂದತು ಮಲರೇಕೞೈ ನಾಣ್ವೀೞ್ಂದತು ಮಲರೇ.
 • 10. ವೆಱ್ಱಾರ್ಪುರಂ ಎರಿತ್ತಾರ್ತರುಂ ಮೇಲಾರ್ಮಯಿಲ್ ಮೇಲೇ
  ಉಱ್ಱಾರ್ಅವರ್ ಎೞಿಲ್ಮಾಮುಕತ್ ತುಳ್ಳೇನಕೈ ಕಣ್ಟೇನ್
  ಪೊಱ್ಱಾರ್ಪುಯಙ್ ಕಣ್ಟೇನ್ತುಯರ್ ವಿಣ್ಟೇನ್ಎನೈಪ್ ಪೋಲ
  ಮಱ್ಱಾರ್ಪೆಱು ವಾರೋಇನಿ ವಾೞ್ವೇನ್ಮನಂ ಮಕಿೞ್ಂದೇ.

பவனிச் செருக்கு // பவனிச் செருக்கு