திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪವನಿಸ್ ಸೆರುಕ್ಕು
pavaṉich serukku
ತಿರುವರುಟ್ ಪೇಱ್ಱು ವಿೞೈವು
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
Fifth Thirumurai

044. ತಿರುವರುಳ್ ವಿಲಾಸಪ್ ಪತ್ತು
tiruvaruḷ vilāsap pattu

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಆಱುಮುಕಪ್ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ ತೆಯ್ವ
  ಯಾನೈಮಕಿೞ್ ಮಣಿಕ್ಕುನ್ಱೇ ಅರಸೇ ಮುಕ್ಕಟ್
  ಪೇಱುಮುಕಪ್ ಪೆರುಞ್ಸುಟರ್ಕ್ಕುಟ್ ಸುಟರೇ ಸೆವ್ವೇಲ್
  ಪಿಟಿತ್ತರುಳುಂ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ ಪಿರಮ ಞಾನಂ
  ವೀಱುಮುಕಪ್ ಪೆರುಙ್ಕುಣತ್ತೋರ್ ಇತಯತ್ ತೋಙ್ಕುಂ
  ವಿಳಕ್ಕಮೇ ಆನಂದ ವೆಳ್ಳ ಮೇಮುನ್
  ತೇಱುಮುಕಪ್ ಪೆರಿಯಅರುಟ್ ಕುರುವಾಯ್ ಎನ್ನೈಸ್
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.
 • 2. ಕಣ್ಣಿಮತಿ ಪುನೈಂದಸಟೈಕ್ ಕನಿಯೇ ಮುಕ್ಕಟ್
  ಕರುಂಪೇಎನ್ ಕಣ್ಣೇಮೆಯ್ಕ್ ಕರುಣೈ ವಾೞ್ವೇ
  ಪುಣ್ಣಿಯನಲ್ ನಿಲೈಉಟೈಯೋರ್ ಉಳತ್ತಿಲ್ ವಾಯ್ಕ್ಕುಂ
  ಪುತ್ತಮುತೇ ಆನಂದ ಪೋಕ ಮೇಉಳ್
  ಎಣ್ಣಿಯಮೆಯ್ತ್ ತವರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಎಳಿತಿಲ್ ಈಂದ
  ಎನ್ಅರಸೇ ಆಱುಮುಕತ್ ತಿಱೈಯಾಂ ವಿತ್ತೇ
  ತಿಣ್ಣಿಯಎನ್ ಮನಂಉರುಕ್ಕಿಕ್ ಕುರುವಾಯ್ ಎನ್ನೈಸ್
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವ.
 • 3. ನಿನ್ನಿರುತಾಳ್ ತುಣೈಪಿಟಿತ್ತೇ ವಾೞ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ನಾನ್
  ನಿನ್ನೈಅಲಾಲ್ ಪಿನ್ನೈಒರು ನೇಯಂ ಕಾಣೇನ್
  ಎನ್ನೈಇನಿತ್ ತಿರುವುಳತ್ತಿಲ್ ನಿನೈತಿ ಯೋನಾನ್
  ಏೞೈಯಿನುಂ ಏೞೈಕಣ್ಟಾಯ್ ಎಂದಾಯ್ ಎಂದಾಯ್
  ಪೊನ್ನೈಅನ್ಱಿ ವಿರುಂಪಾತ ಪುಲ್ಲರ್ ತಂಪಾಲ್
  ಪೋಕಲ್ಒೞಿನ್ ತುನ್ಪತಮೇ ಪೋಱ್ಱುಂ ವಣ್ಣಂ
  ಸಿನ್ನಂಅಳಿತ್ ತರುಟ್ಕುರುವಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಮುನ್ನೇ
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.
 • 4. ಕಲ್ವಿಎಲಾಂ ಕಱ್ಪಿತ್ತಾಯ್ ನಿನ್ಪಾಲ್ ನೇಯಂ
  ಕಾಣವೈತ್ತಾಯ್ ಇವ್ವುಲಕಂ ಕಾನಲ್ ಎನ್ಱೇ
  ಒಲ್ಲುಂವಕೈ ಅಱಿವಿತ್ತಾಯ್ ಉಳ್ಳೇ ನಿನ್ಱೆನ್
  ಉಟೈಯಾನೇ ನಿನ್ಅರುಳುಂ ಉತವು ಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಇಲ್ಲೈಎನಪ್ ಪಿಱರ್ಪಾಲ್ಸೆನ್ ಱಿರವಾ ವಣ್ಣಂ
  ಏಱ್ಱಂಅಳಿತ್ ತಾಯ್ಇರಕ್ಕಂ ಎನ್ನೇ ಎನ್ನೇ
  ಸೆಲ್ವಅರುಟ್ ಕುರುವಾಕಿ ನಾಯಿ ನೇನೈಸ್
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.
 • 5. ಎಂದೈಪಿರಾನ್ ಎನ್ಇಱೈವನ್ ಇರುಕ್ಕ ಇಙ್ಕೇ
  ಎನ್ನಕುಱೈ ನಮಕ್ಕೆನ್ಱೇ ಇಱುಮಾಪ್ ಪುಱ್ಱೇ
  ಮಂದಉಲ ಕಿನಿಲ್ಪಿಱರೈ ಒರುಕಾ ಸುಕ್ಕುಂ
  ಮತಿಯಾಮಲ್ ನಿನ್ಅಟಿಯೇ ಮತಿಕ್ಕಿನ್ ಱೇನ್ಯಾನ್
  ಇಂದಅಟಿ ಯೇನಿಟತ್ತುನ್ ತಿರುವು ಳಂದಾನ್
  ಎವ್ವಾಱೋ ಅಱಿಕಿಲೇನ್ ಏೞೈ ಯೇನಾಲ್
  ಸಿಂದೈಮಕಿೞ್ನ್ ತರುಟ್ಕುರುವಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಮುನ್ನೇ
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.
 • 6. ಮಾಱಾತ ಪೆರುಞ್ಸೆಲ್ವ ಯೋಕರ್ ಪೋಱ್ಱುಂ
  ಮಾಮಣಿಯೇ ಆಱುಮುಕ ಮಣಿಯೇ ನಿನ್ಸೀರ್
  ಕೂಱಾತ ಪುಲೈವಾಯ್ಮೈ ಉಟೈಯಾರ್ ತಂಮೈಕ್
  ಕೂಟಾತ ವಣ್ಣಂಅರುಟ್ ಕುರುವಾಯ್ ವಂದು
  ತೇಱಾತ ನಿಲೈಎಲ್ಲಾಂ ತೇಱ್ಱಿ ಓಙ್ಕುಂ
  ಸಿವಞಾನಸ್ ಸಿಱಪ್ಪಟೈಂದು ತಿಕೈಪ್ಪು ನೀಙ್ಕಿಸ್
  ಸೀಱಾತ ವಾೞ್ವಿಟೈನಾನ್ ವಾೞ ಎನ್ನೈಸ್
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.
 • 7. ಕಱ್ಱಱಿಂದ ಮೆಯ್ಉಣರ್ಸ್ಸಿ ಉಟೈಯೋರ್ ಉಳ್ಳಕ್
  ಕಮಲತ್ತೇ ಓಙ್ಕುಪೆರುಙ್ ಕಟವು ಳೇನಿನ್
  ಪೊಱ್ಱಕೈಮಾ ಮಲರಟಿಸ್ಸೀರ್ ವೞುತ್ತು ಕಿನ್ಱ
  ಪುಣ್ಣಿಯರ್ತಙ್ ಕುೞುವಿಲ್ಎನೈಪ್ ಪುಕುತ್ತಿ ಎನ್ಱುಂ
  ಉಱ್ಱವರುಳ್ ಸಿಂದನೈತನ್ ತಿನ್ಪ ಮೇವಿ
  ಉಟೈಯಾಯ್ಉನ್ ಅಟಿಯವನ್ಎನ್ ಱೋಙ್ಕುಂ ವಣ್ಣಂ
  ಸಿಱಱಱಿವೈ ಅಕಱ್ಱಿಅರುಟ್ ಕುರುವಾಯ್ ಎನ್ನೈಸ್
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.
 • 8. ಞಾಲಂಎಲಾಂ ಪಟೈತ್ತವನೈಪ್ ಪಟೈತ್ತ ಮುಕ್ಕಣ್
  ನಾಯಕನೇ ವಟಿವೇಱ್ಕೈ ನಾತ ನೇನಾನ್
  ಕೋಲಂಎಲಾಂ ಕೊಯೇನ್ನಱ್ ಕುಣಂಒನ್ ಱಿಲ್ಲೇನ್
  ಕುಱ್ಱಮೇ ವಿೞೈಂದೇನ್ಇಕ್ ಕೋತು ಳೇನೈಸ್
  ಸಾಲಂಎಲಾಂ ಸೆಯುಂಮಟವಾರ್ ಮಯಕ್ಕಿನ್ ನೀಕ್ಕಿಸ್
  ಸನ್ಮಾರ್ಕ್ಕಂ ಅಟೈಯಅರುಳ್ ತರುವಾಯ್ ಞಾನಸ್
  ಸೀಲಂಎಲಾಂ ಉಟೈಯಅರುಟ್ ಕುರುವಾಯ್ ವಂದು
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.
 • 9. ಕಱ್ಪನೈಯೇ ಎನುಂಉಲಕಸ್ ಸೞಕ್ಕಿಲ್ ಅಂದೋ
  ಕಾಲ್ಊನ್ಱಿ ಮಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ಕಟೈಯ ನೇನೈಸ್
  ಸೊಱ್ಪನಂಇವ್ ವುಲಕಿಯಱ್ಕೈ ಎನ್ಱು ನೆಞ್ಸಂ
  ತುಣಿವುಕೊಳಸ್ ಸೆಯ್ವಿತ್ತುನ್ ತುಣೈಪ್ಪೊಱ್ ಱಾಳೈ
  ಅಱ್ಪಕಲುಂ ನಿನೈಂದುಕನಿನ್ ತುರುಕಿ ಞಾನ
  ಆನಂದ ಪೋಕಂಉಱ ಅರುಳಲ್ ವೇಣ್ಟುಂ
  ಸಿಱ್ಪರಸಱ್ ಕುರುವಾಯ್ವನ್ ತೆನ್ನೈ ಮುನ್ನೇ
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.
 • 10. ಪನ್ನಿರುಕಣ್ ಮಲರ್ಮಲರ್ಂದ ಕಟಲೇ ಞಾನಪ್
  ಪರಞ್ಸುಟರೇ ಆಱುಮುಕಂ ಪಟೈತ್ತ ಕೋವೇ
  ಎನ್ನಿರುಕಣ್ ಮಣಿಯೇಎನ್ ತಾಯೇ ಎನ್ನೈ
  ಈನ್ಱಾನೇ ಎನ್ಅರಸೇ ಎನ್ಱನ್ ವಾೞ್ವೇ
  ಮಿನ್ನಿರುವರ್ ಪುಟೈವಿಳಙ್ಕ ಮಯಿಲ್ಮೀ ತೇಱಿ
  ವಿರುಂಪುಂಅಟಿ ಯಾರ್ಕಾಣ ಮೇವುನ್ ತೇವೇ
  ಸೆನ್ನಿಯಿಲ್ನಿನ್ ಅಟಿಮಲರ್ವೈತ್ ತೆನ್ನೈ ಮುನ್ನೇ
  ಸಿಱುಕಾಲೈ ಆಟ್ಕೊಣ್ಟ ತೇವ ತೇವೇ.

திருவருள் விலாசப் பத்து // திருவருள் விலாசப் பத்து