திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
పవనిస్ సెరుక్కు
pavaṉich serukku
తిరువరుట్ పేఱ్ఱు విళైవు
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
Fifth Thirumurai

044. తిరువరుళ్ విలాసప్ పత్తు
tiruvaruḷ vilāsap pattu

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఆఱుముకప్ పెరుఙ్కరుణైక్ కటలే తెయ్వ
  యానైమకిళ్ మణిక్కున్ఱే అరసే ముక్కట్
  పేఱుముకప్ పెరుఞ్సుటర్క్కుట్ సుటరే సెవ్వేల్
  పిటిత్తరుళుం పెరుందకైయే పిరమ ఞానం
  వీఱుముకప్ పెరుఙ్కుణత్తోర్ ఇతయత్ తోఙ్కుం
  విళక్కమే ఆనంద వెళ్ళ మేమున్
  తేఱుముకప్ పెరియఅరుట్ కురువాయ్ ఎన్నైస్
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.
 • 2. కణ్ణిమతి పునైందసటైక్ కనియే ముక్కట్
  కరుంపేఎన్ కణ్ణేమెయ్క్ కరుణై వాళ్వే
  పుణ్ణియనల్ నిలైఉటైయోర్ ఉళత్తిల్ వాయ్క్కుం
  పుత్తముతే ఆనంద పోక మేఉళ్
  ఎణ్ణియమెయ్త్ తవర్క్కెల్లాం ఎళితిల్ ఈంద
  ఎన్అరసే ఆఱుముకత్ తిఱైయాం విత్తే
  తిణ్ణియఎన్ మనంఉరుక్కిక్ కురువాయ్ ఎన్నైస్
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవ.
 • 3. నిన్నిరుతాళ్ తుణైపిటిత్తే వాళ్కిన్ ఱేన్నాన్
  నిన్నైఅలాల్ పిన్నైఒరు నేయం కాణేన్
  ఎన్నైఇనిత్ తిరువుళత్తిల్ నినైతి యోనాన్
  ఏళైయినుం ఏళైకణ్టాయ్ ఎందాయ్ ఎందాయ్
  పొన్నైఅన్ఱి విరుంపాత పుల్లర్ తంపాల్
  పోకల్ఒళిన్ తున్పతమే పోఱ్ఱుం వణ్ణం
  సిన్నంఅళిత్ తరుట్కురువాయ్ ఎన్నై మున్నే
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.
 • 4. కల్విఎలాం కఱ్పిత్తాయ్ నిన్పాల్ నేయం
  కాణవైత్తాయ్ ఇవ్వులకం కానల్ ఎన్ఱే
  ఒల్లుంవకై అఱివిత్తాయ్ ఉళ్ళే నిన్ఱెన్
  ఉటైయానే నిన్అరుళుం ఉతవు కిన్ఱాయ్
  ఇల్లైఎనప్ పిఱర్పాల్సెన్ ఱిరవా వణ్ణం
  ఏఱ్ఱంఅళిత్ తాయ్ఇరక్కం ఎన్నే ఎన్నే
  సెల్వఅరుట్ కురువాకి నాయి నేనైస్
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.
 • 5. ఎందైపిరాన్ ఎన్ఇఱైవన్ ఇరుక్క ఇఙ్కే
  ఎన్నకుఱై నమక్కెన్ఱే ఇఱుమాప్ పుఱ్ఱే
  మందఉల కినిల్పిఱరై ఒరుకా సుక్కుం
  మతియామల్ నిన్అటియే మతిక్కిన్ ఱేన్యాన్
  ఇందఅటి యేనిటత్తున్ తిరువు ళందాన్
  ఎవ్వాఱో అఱికిలేన్ ఏళై యేనాల్
  సిందైమకిళ్న్ తరుట్కురువాయ్ ఎన్నై మున్నే
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.
 • 6. మాఱాత పెరుఞ్సెల్వ యోకర్ పోఱ్ఱుం
  మామణియే ఆఱుముక మణియే నిన్సీర్
  కూఱాత పులైవాయ్మై ఉటైయార్ తంమైక్
  కూటాత వణ్ణంఅరుట్ కురువాయ్ వందు
  తేఱాత నిలైఎల్లాం తేఱ్ఱి ఓఙ్కుం
  సివఞానస్ సిఱప్పటైందు తికైప్పు నీఙ్కిస్
  సీఱాత వాళ్విటైనాన్ వాళ ఎన్నైస్
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.
 • 7. కఱ్ఱఱింద మెయ్ఉణర్స్సి ఉటైయోర్ ఉళ్ళక్
  కమలత్తే ఓఙ్కుపెరుఙ్ కటవు ళేనిన్
  పొఱ్ఱకైమా మలరటిస్సీర్ వళుత్తు కిన్ఱ
  పుణ్ణియర్తఙ్ కుళువిల్ఎనైప్ పుకుత్తి ఎన్ఱుం
  ఉఱ్ఱవరుళ్ సిందనైతన్ తిన్ప మేవి
  ఉటైయాయ్ఉన్ అటియవన్ఎన్ ఱోఙ్కుం వణ్ణం
  సిఱఱఱివై అకఱ్ఱిఅరుట్ కురువాయ్ ఎన్నైస్
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.
 • 8. ఞాలంఎలాం పటైత్తవనైప్ పటైత్త ముక్కణ్
  నాయకనే వటివేఱ్కై నాత నేనాన్
  కోలంఎలాం కొయేన్నఱ్ కుణంఒన్ ఱిల్లేన్
  కుఱ్ఱమే విళైందేన్ఇక్ కోతు ళేనైస్
  సాలంఎలాం సెయుంమటవార్ మయక్కిన్ నీక్కిస్
  సన్మార్క్కం అటైయఅరుళ్ తరువాయ్ ఞానస్
  సీలంఎలాం ఉటైయఅరుట్ కురువాయ్ వందు
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.
 • 9. కఱ్పనైయే ఎనుంఉలకస్ సళక్కిల్ అందో
  కాల్ఊన్ఱి మయఙ్కుకిన్ఱ కటైయ నేనైస్
  సొఱ్పనంఇవ్ వులకియఱ్కై ఎన్ఱు నెఞ్సం
  తుణివుకొళస్ సెయ్విత్తున్ తుణైప్పొఱ్ ఱాళై
  అఱ్పకలుం నినైందుకనిన్ తురుకి ఞాన
  ఆనంద పోకంఉఱ అరుళల్ వేణ్టుం
  సిఱ్పరసఱ్ కురువాయ్వన్ తెన్నై మున్నే
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.
 • 10. పన్నిరుకణ్ మలర్మలర్ంద కటలే ఞానప్
  పరఞ్సుటరే ఆఱుముకం పటైత్త కోవే
  ఎన్నిరుకణ్ మణియేఎన్ తాయే ఎన్నై
  ఈన్ఱానే ఎన్అరసే ఎన్ఱన్ వాళ్వే
  మిన్నిరువర్ పుటైవిళఙ్క మయిల్మీ తేఱి
  విరుంపుంఅటి యార్కాణ మేవున్ తేవే
  సెన్నియిల్నిన్ అటిమలర్వైత్ తెన్నై మున్నే
  సిఱుకాలై ఆట్కొణ్ట తేవ తేవే.

திருவருள் விலாசப் பத்து // திருவருள் விலாசப் பத்து