திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஏத்தாப் பிறவி இழிவு
ēttāp piṟavi iḻivu
திருவருள் விலாசப் பத்து
tiruvaruḷ vilāsap pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

043. பவனிச் செருக்கு
pavaṉich serukku