திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವರುಳ್ ವಿಲಾಸಪ್ ಪತ್ತು
tiruvaruḷ vilāsap pattu
ಸೆಲ್ವಸ್ ಸೀರ್ತ್ತಿ ಮಾಲೈ
selvach sīrtti mālai
Fifth Thirumurai

045. ತಿರುವರುಟ್ ಪೇಱ್ಱು ವಿೞೈವು
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu

  ಅಱುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಉಲಕಂ ಪರವುಂ ಪರಞ್ಸೋತಿ ಉರುವಾಂ ಕುರುವೇ ಉಂಪರಿಟೈಕ್
  ಕಲಕಂ ತರುಸೂರ್ಕ್ ಕಿಳೈಕಳೈಂದ ಕತಿರ್ವೇಲ್ ಅರಸೇ ಕವಿನ್ತರುಸೀರ್ತ್
  ತಿಲಕಂ ತಿಕೞ್ವಾಳ್ ನುತಱ್ಪರೈಯಿನ್ ಸೆಲ್ವಪ್ ಪುತಲ್ವಾ ತಿಱಲ್ಅತನಾಲ್
  ಇಲಕುಂ ಕಲಪ ಮಯಿಱ್ಪರಿಮೇಲ್ ಏಱುಂ ಪರಿಸೆನ್ ಇಯಂಪುಕವೇ.
 • 2. ಪುಕುವಾ ನವರ್ತಂ ಇಟರ್ಮುೞುತುಂ ಪೋಕ್ಕುಂ ಕತಿರ್ವೇಲ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ
  ಮಿಕುವಾನ್ ಮುತಲಾಂ ಪೂತಂಎಲಾಂ ವಿತಿತ್ತೇ ನಟತ್ತುಂ ವಿಳೈವನೈತ್ತುಂ
  ತಕುವಾನ್ ಪೊರುಳಾಂ ಉನತರುಳೇ ಎನ್ಱಾಲ್ ಅಟಿಯೇನ್ ತನೈಇಙ್ಕೇ
  ನಕುವಾನ್ ವರುವಿತ್ ತಿರುಳ್ನೆಱಿಕ್ಕೇ ನಟತ್ತಲ್ ಅೞಕೋ ನವಿಲಾಯೇ.
 • 3. ಅೞಕಾ ಅಮಲಾ ಅರುಳಾಳಾ ಅಱಿವಾ ಅಱಿವಾರ್ ಅಕಂಮೇವುಂ
  ಕುೞಕಾ ಕುಮರಾ ಎನೈಆಣ್ಟ ಕೋವೇ ನಿನ್ಸೀರ್ ಕುಱಿಯಾರೈಪ್
  ಪೞಕಾ ವಣ್ಣಂ ಎನಕ್ಕರುಳಿಪ್ ಪರನೇ ನಿನ್ನೈಪ್ ಪಣಿಕಿನ್ಱೋರ್ಕ್
  ಕೞಕಾ ತರವಾಂ ಪಣಿಪುರಿವಾರ್ ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕಟಿಮೈ ಆಕ್ಕುಕವೇ.
 • 4. ಆಕ್ಕುಂ ತೊೞಿಲಾಲ್ ಕಳಿತ್ತಾನೈ ಅಟಕ್ಕುನ್ ತೊೞಿಲಾಲ್ ಅಟಕ್ಕಿಪ್ಪಿನ್
  ಕಾಕ್ಕುಂ ತೊೞಿಲಾಲ್ ಅರುಳ್ಪುರಿಂದ ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ ಕಟೈನೋಕ್ಕಾಲ್
  ನೋಕ್ಕುಂ ತೊೞಿಲ್ಓರ್ ಸಿಱಿತುನ್ಪಾಲ್ ಉಳತೇಲ್ ಮಾಯಾ ನೊಟಿಪ್ಪೆಲ್ಲಾಂ
  ಪೋಕ್ಕುಂ ತೊೞಿಲ್ಎನ್ ಪಾಲ್ಉಣ್ಟಾಂ ಇತಱ್ಕೆನ್ ಪುರಿವೇನ್ ಪುಣ್ಣಿಯನೇ.
 • 5. ಪುರಿವೇನ್ ವಿರತಂ ತವಂದಾನಂ ಪುರಿಯಾ ತೊೞಿವೇನ್ ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ
  ಪರಿವೇನ್ ಪಾವಂ ಪರಿವೇನ್ಇಪ್ ಪರಿಸಾಲ್ ಒನ್ಱುಂ ಪಯನ್ಕಾಣೇನ್
  ತಿರಿವೇನ್ ನಿನತು ಪುಕೞ್ಪಾಟಿಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ ಇತನೈತ್ ತೀರ್ವೇನೇಲ್
  ಎರಿವೇನ್ ಎರಿವಾಯ್ ನರಕತ್ತೇ ಇರುಪ್ಪೇನ್ ಇಳೈಪ್ಪೇನ್ ವಿಳೈಪ್ಪೇನೇ.
 • 6. ವಿಳೈಪ್ಪೇನ್ ಪವಮೇ ಅಟಿಸ್ಸಿಱಿಯೇನ್ ವಿನೈಯಾಲ್ ವಿಳೈಯುಂ ವಿನೈಪ್ಪೋಕಂ
  ತಿಳೈಪ್ಪೇನ್ ಎನಿನುಂ ಕತಿರ್ವಟಿವೇಲ್ ತೇವೇ ಎನ್ನುಂ ತಿರುಮೊೞಿಯಾಲ್
  ಇಳೈಪ್ಪೇನ್ ಅಲನ್ಇಙ್ ಕಿಯಂಪುಕಿಱ್ಪೇನ್ ಎನಕ್ಕೆನ್ ಕುಱೈಯುಣ್ ಟೆಮತೂತನ್
  ವಳೈಪ್ಪೇನ್ ಎನವನ್ ತಿಟಿಲ್ಅವನೈ ಮಟಿಪ್ಪೇನ್ ಕರುಣೈ ವಲತ್ತಾಲೇ.
 • 7. ವಲತ್ತಾಲ್ ವಟಿವೇಲ್ ಕರತ್ತೇಂದುಂ ಮಣಿಯೇ ನಿನ್ನೈ ವೞುತ್ತುಕಿನ್ಱ
  ನಲತ್ತಾಲ್ಉಯರ್ಂದ ಪೆರುಂದವರ್ಪಾಲ್ ನಣ್ಣುಂ ಪರಿಸು ನಲ್ಕಿನೈಯೇಲ್
  ತಲತ್ತಾಲ್ ಉಯರ್ಂದ ವಾನವರುಂ ತಮಿಯೇಱ್ ಕಿಣೈಯೋ ಸಟಮಾನ
  ಮಲತ್ತಾಲ್ ವರುಂದಾಪ್ ಪೆರುವಾೞ್ವಾಲ್ ಮಕಿೞ್ವೇನ್ ಇನ್ಪಂ ವಳರ್ವೇನೇ.
 • 8. ಇನ್ಪಪ್ ಪೆರುಕ್ಕೇ ಅರುಟ್ಕಟಲೇ ಇಱೈಯೇ ಅೞಿಯಾ ಇರುಂಪೊರುಳೇ
  ಅನ್ಪರ್ಕ್ ಕರುಳುಂ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ಅರಸೇ ಉಣರ್ವಾಲ್ ಆಂಪಯನೇ
  ವನ್ಪರ್ಕ್ ಕರಿತಾಂ ಪರಞ್ಸೋತಿ ವಟಿವೇಲ್ ಮಣಿಯೇ ಅಣಿಯೇಎನ್
  ತುನ್ಪತ್ ತಿಟರೈಪ್ ಪೊಟಿಯಾಕ್ಕಿಸ್ ಸುಕಂದನ್ ತರುಳತ್ ತುಣಿಯಾಯೇ.
 • 9. ಸುಕಮೇ ಅಟಿಯರ್ ಉಳತ್ತೋಙ್ಕುಂ ಸುಟರೇ ಅೞಿಯಾತ್ ತುಣೈಯೇಎನ್
  ಅಕಮೇ ಪುಕುಂದ ಅರುಳ್ತೇವೇ ಅರುಮಾ ಮಣಿಯೇ ಆರಮುತೇ
  ಇಕಮೇ ಪರತ್ತುಂ ಉನಕ್ಕನ್ಱಿ ಎತ್ತೇ ವರುಕ್ಕುಂ ಎಮಕ್ಕರುಳ
  ಮುಕಮೇ ತಿಲೈಎಂ ಪೆರುಮಾನೇ ನಿನಕ್ಕುಣ್ ಟಾಱು ಮುಕಮಲರೇ.
 • 10. ಆಱು ಮುಕಮುಂ ತಿಣಿತೋಳ್ಈ ರಾಱುಂ ಕರುಣೈ ಅಟಿತ್ತುಣೈಯುಂ
  ವೀಱು ಮಯಿಲುಂ ತನಿಕ್ಕಟವುಳ್ ವೇಲುಂ ತುಣೈಉಣ್ ಟೆಮಕ್ಕಿಙ್ಕೇ
  ಸೀಱುಂ ಪಿಣಿಯುಂ ಕೊಟುಙ್ಕೋಳುಂ ತೀಯ ವಿನೈಯುಂ ಸೆಱಿಯಾವೇ
  ನಾಱುಂ ಪಕಟ್ಟಾನ್ ಅತಿಕಾರಂ ನಟವಾ ತುಲಕಂ ಪರವುಱುಮೇ.

திருவருட் பேற்று விழைவு // திருவருட் பேற்று விழைவு