திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువరుళ్ విలాసప్ పత్తు
tiruvaruḷ vilāsap pattu
సెల్వస్ సీర్త్తి మాలై
selvach sīrtti mālai
Fifth Thirumurai

045. తిరువరుట్ పేఱ్ఱు విళైవు
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. ఉలకం పరవుం పరఞ్సోతి ఉరువాం కురువే ఉంపరిటైక్
  కలకం తరుసూర్క్ కిళైకళైంద కతిర్వేల్ అరసే కవిన్తరుసీర్త్
  తిలకం తికళ్వాళ్ నుతఱ్పరైయిన్ సెల్వప్ పుతల్వా తిఱల్అతనాల్
  ఇలకుం కలప మయిఱ్పరిమేల్ ఏఱుం పరిసెన్ ఇయంపుకవే.
 • 2. పుకువా నవర్తం ఇటర్ముళుతుం పోక్కుం కతిర్వేల్ పుణ్ణియనే
  మికువాన్ ముతలాం పూతంఎలాం వితిత్తే నటత్తుం విళైవనైత్తుం
  తకువాన్ పొరుళాం ఉనతరుళే ఎన్ఱాల్ అటియేన్ తనైఇఙ్కే
  నకువాన్ వరువిత్ తిరుళ్నెఱిక్కే నటత్తల్ అళకో నవిలాయే.
 • 3. అళకా అమలా అరుళాళా అఱివా అఱివార్ అకంమేవుం
  కుళకా కుమరా ఎనైఆణ్ట కోవే నిన్సీర్ కుఱియారైప్
  పళకా వణ్ణం ఎనక్కరుళిప్ పరనే నిన్నైప్ పణికిన్ఱోర్క్
  కళకా తరవాం పణిపురివార్ అటియార్క్ కటిమై ఆక్కుకవే.
 • 4. ఆక్కుం తొళిలాల్ కళిత్తానై అటక్కున్ తొళిలాల్ అటక్కిప్పిన్
  కాక్కుం తొళిలాల్ అరుళ్పురింద కరుణైక్ కటలే కటైనోక్కాల్
  నోక్కుం తొళిల్ఓర్ సిఱితున్పాల్ ఉళతేల్ మాయా నొటిప్పెల్లాం
  పోక్కుం తొళిల్ఎన్ పాల్ఉణ్టాం ఇతఱ్కెన్ పురివేన్ పుణ్ణియనే.
 • 5. పురివేన్ విరతం తవందానం పురియా తొళివేన్ పుణ్ణియమే
  పరివేన్ పావం పరివేన్ఇప్ పరిసాల్ ఒన్ఱుం పయన్కాణేన్
  తిరివేన్ నినతు పుకళ్పాటిస్ సిఱియేన్ ఇతనైత్ తీర్వేనేల్
  ఎరివేన్ ఎరివాయ్ నరకత్తే ఇరుప్పేన్ ఇళైప్పేన్ విళైప్పేనే.
 • 6. విళైప్పేన్ పవమే అటిస్సిఱియేన్ వినైయాల్ విళైయుం వినైప్పోకం
  తిళైప్పేన్ ఎనినుం కతిర్వటివేల్ తేవే ఎన్నుం తిరుమొళియాల్
  ఇళైప్పేన్ అలన్ఇఙ్ కియంపుకిఱ్పేన్ ఎనక్కెన్ కుఱైయుణ్ టెమతూతన్
  వళైప్పేన్ ఎనవన్ తిటిల్అవనై మటిప్పేన్ కరుణై వలత్తాలే.
 • 7. వలత్తాల్ వటివేల్ కరత్తేందుం మణియే నిన్నై వళుత్తుకిన్ఱ
  నలత్తాల్ఉయర్ంద పెరుందవర్పాల్ నణ్ణుం పరిసు నల్కినైయేల్
  తలత్తాల్ ఉయర్ంద వానవరుం తమియేఱ్ కిణైయో సటమాన
  మలత్తాల్ వరుందాప్ పెరువాళ్వాల్ మకిళ్వేన్ ఇన్పం వళర్వేనే.
 • 8. ఇన్పప్ పెరుక్కే అరుట్కటలే ఇఱైయే అళియా ఇరుంపొరుళే
  అన్పర్క్ కరుళుం పెరుఙ్కరుణై అరసే ఉణర్వాల్ ఆంపయనే
  వన్పర్క్ కరితాం పరఞ్సోతి వటివేల్ మణియే అణియేఎన్
  తున్పత్ తిటరైప్ పొటియాక్కిస్ సుకందన్ తరుళత్ తుణియాయే.
 • 9. సుకమే అటియర్ ఉళత్తోఙ్కుం సుటరే అళియాత్ తుణైయేఎన్
  అకమే పుకుంద అరుళ్తేవే అరుమా మణియే ఆరముతే
  ఇకమే పరత్తుం ఉనక్కన్ఱి ఎత్తే వరుక్కుం ఎమక్కరుళ
  ముకమే తిలైఎం పెరుమానే నినక్కుణ్ టాఱు ముకమలరే.
 • 10. ఆఱు ముకముం తిణితోళ్ఈ రాఱుం కరుణై అటిత్తుణైయుం
  వీఱు మయిలుం తనిక్కటవుళ్ వేలుం తుణైఉణ్ టెమక్కిఙ్కే
  సీఱుం పిణియుం కొటుఙ్కోళుం తీయ వినైయుం సెఱియావే
  నాఱుం పకట్టాన్ అతికారం నటవా తులకం పరవుఱుమే.

திருவருட் பேற்று விழைவு // திருவருட் பேற்று விழைவு