திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುವರುಟ್ ಪೇಱ್ಱು ವಿೞೈವು
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
ಸೆವಿ ಅಱಿವುಱುತ್ತಲ್
sevi aṟivuṟuttal
Fifth Thirumurai

046. ಸೆಲ್ವಸ್ ಸೀರ್ತ್ತಿ ಮಾಲೈ
selvach sīrtti mālai

  ಪನ್ನಿರುಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅಟಿಯಾರ್ಕ್ ಕೆಳಿಯರ್ ಎನುಂಮುಕ್ಕನ್ ಐಯರ್ ತಮಕ್ಕುಂ ಉಲಕೀನ್ಱ
  ಅಂಮೈ ತನಕ್ಕುಂ ತಿರುವಾಯ್ಮುತ್ ತಳಿತ್ತುಕ್ ಕಳಿಕ್ಕುಂ ಅರುಮರುಂದೇ
  ಕಟಿಯಾರ್ ಕಟಪ್ಪ ಮಲರ್ಮಲರ್ಂದ ಕರುಣೈಪ್ ಪೊರುಪ್ಪೇ ಕಱ್ಪಕಮೇ
  ಕಣ್ಣುಳ್ ಮಣಿಯೇ ಅನ್ಪರ್ಮನಕ್ ಕಮಲಂ ವಿರಿಕ್ಕುಂ ಕತಿರೊಳಿಯೇ
  ಪಟಿಯಾರ್ ವಳಿವಾನ್ ತೀಮುತಲ್ಐಂ ಪಕುತಿ ಯಾಯ ಪರಂಪೊರುಳೇ
  ಪಕರ್ತಱ್ ಕರಿಯ ಮೆಯ್ಞ್ಞಾನಪ್ ಪಾಕೇ ಅಸುರಪ್ ಪಟೈಮುೞುತುಂ
  ತಟಿವಾಯ್ ಎನ್ನಸ್ ಸುರರ್ವೇಣ್ಟತ್ ತಟಿಂದ ವೇಱ್ಕೈತ್ ತನಿಮುತಲೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 2. ಕಾಯಾ ತಳಿಯಕ್ ಕನಿಂದನ್ಪಾಲ್ ಕಲ್ಲಾಲ್ ಅಟಿನಿನ್ ಱರುಳ್ಒೞುಕುಂ
  ಕನಿಯುಟ್ ಸುವೈಯೇ ಅಟಿಯರ್ಮನಕ್ ಕವಲೈ ಅಕಱ್ಱುಂ ಕಱ್ಪಕಮೇ
  ಓಯಾ ತುಯಿರ್ಕ್ಕುಳ್ ಒಳಿತ್ತೆವೈಯುಂ ಉಣರ್ತ್ತಿ ಅರುಳುಂ ಒನ್ಱೇಎನ್
  ಉಳ್ಳಕ್ ಕಳಿಪ್ಪೇ ಐಂಪೊಱಿಯುಂ ಒಟುಕ್ಕುಂ ಪೆರಿಯೋರ್ಕ್ ಕೋರ್ಉಱವೇ
  ತೇಯಾಕ್ ಕರುಣೈಪ್ ಪಾಱ್ಕಟಲೇ ತೆಳಿಯಾ ಅಸುರಪ್ ಪೋರ್ಕ್ಕಟಲೇ
  ತೆಯ್ವಪ್ ಪತಿಯೇ ಮುತಱ್ಕತಿಯೇ ತಿರುಸ್ಸೆನ್ ತೂರಿಲ್ ತಿಕೞ್ಮತಿಯೇ
  ತಾಯಾಯ್ ಎನ್ನೈಕ್ ಕಾಕ್ಕವರುಂ ತನಿಯೇ ಪರಮ ಸಱ್ಕುರುವೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 3. ನಾಣುಂ ಅಯನ್ಮಾಲ್ ಇಂದಿರನ್ಪೊನ್ ನಾಟ್ಟುಪ್ ಪುಲವರ್ ಮಣಂವೇಟ್ಟ
  ನಙ್ಕೈ ಮಾರ್ಕಳ್ ಮಙ್ಕಲಪ್ಪೊನ್ ನಾಣ್ಕಾತ್ ತಳಿತ್ತ ನಾಯಕಮೇ
  ಸೇಣುಂ ಪುವಿಯುಂ ಪಾತಲಮುಂ ತಿತ್ತಿತ್ ತೊೞುಕುಂ ಸೆಂದೇನೇ
  ಸೆಞ್ಸೊಱ್ ಸುವೈಯೇ ಪೊರುಟ್ಸುವೈಯೇ ಸಿವನ್ಕೈಪ್ ಪೊರುಳೇ ಸೆಙ್ಕೞುನೀರ್ಪ್
  ಪೂಣುಂ ತಟಂದೋಟ್ಪೆರುನ್ ತಕೈಯೇ ಪೊಯ್ಯರ್ ಅಱಿಯಾಪ್ ಪುಣ್ಣಿಯಮೇ
  ಪೋಕಙ್ ಕಟಂದ ಯೋಕಿಯರ್ಮುಪ್ ಪೋಕಂ ವಿಳೈಕ್ಕುಂ ಪೊಱ್ಪುಲಮೇ
  ತಾಣು ಎನ್ನ ಉಲಕಮೆಲಾಂ ತಾಙ್ಕುಂ ತಲೈಮೈತ್ ತಯಾನಿತಿಯೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 4. ಮುನ್ನೈಪ್ ಪೊರುಟ್ಕು ಮುತಱ್ಪೊರುಳೇ ಮುಟಿಯಾ ತೋಙ್ಕುಂ ಮುತುಮಱೈಯೇ
  ಮುಕ್ಕಟ್ ಕರುಂಪೀನ್ ಱೆಟುತ್ತಮುೞು ಮುತ್ತೇ ಮುತಿರ್ಂದ ಮುಕ್ಕನಿಯೇ
  ಪೊನ್ನೈಪ್ ಪುಯಙ್ಕೊಣ್ ಟವನ್ಪೋಱ್ಱುಂ ಪೊನ್ನೇ ಪುನಿತ ಪೂರಣಮೇ
  ಪೋತ ಮಣಕ್ಕುಂ ಪುತುಮಲರೇ ಪುಲವರ್ ಎವರುಂ ಪುಕುಂಪತಿಯೇ
  ಮಿನ್ನೈಪ್ ಪೊರುವುಂ ಉಲಕಮಯಲ್ ವೆಱುತ್ತೋರ್ ಉಳ್ಳ ವಿಳಕ್ಕೊಳಿಯೇ
  ಮೇಲುಂ ಕೀೞುಂ ನಟುವುಂಎನ ವಿಳಙ್ಕಿ ನಿಱೈಂದ ಮೆಯ್ತ್ತೇವೇ
  ತನ್ನೈಪ್ ಪೊರುವುಂ ಸಿವಯೋಕಂ ತನ್ನೈ ಉಟೈಯೋರ್ ತಂಪಯನೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 5. ಪಿತ್ತಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಸಿವಪೆರುಮಾನ್ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾನ್ ತನಕ್ಕರುಮೈಪ್
  ಪಿಳ್ಳೈಪ್ ಪೆರುಮಾನ್ ಎನಪ್ಪುಲವರ್ ಪೇಸಿಕ್ ಕಳಿಕ್ಕುಂ ಪೆರುವಾೞ್ವೇ
  ಮತ್ತಪ್ ಪೆರುಮಾಲ್ ನೀಕ್ಕುಂಒರು ಮರುಂದೇ ಎಲ್ಲಾಂ ವಲ್ಲೋನೇ
  ವಞ್ಸಸ್ ಸಮಣ ವಲ್ಇರುಳೈ ಮಾಯ್ಕ್ಕುಂ ಞಾನ ಮಣಿಸ್ಸುಟರೇ
  ಅತ್ತಕ್ ಕಮಲತ್ ತಯಿಱ್ಪಟೈಕೊಳ್ ಅರಸೇ ಮೂವರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯ್ತೇ
  ಆಕ್ಕಲ್ ಅಳಿತ್ತಲ್ ಅೞಿತ್ತಲ್ಎನುಂ ಅಂಮುತ್ ತೊೞಿಲುಂ ತರುವೋನೇ
  ಸತ್ತ ಉಲಕ ಸರಾಸರಮುಂ ತಾಳಿಲ್ ಒಟುಕ್ಕುಂ ತನಿಪ್ಪೊರುಳೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 6. ಏತಂ ಅಕಱ್ಱುಂ ಎನ್ಅರಸೇ ಎನ್ಆ ರುಯಿರೇ ಎನ್ಅಱಿವೇ
  ಎನ್ಕಣ್ ಒಳಿಯೇ ಎನ್ಪೊರುಳೇ ಎನ್ಸಱ್ ಕುರುವೇ ಎನ್ತಾಯೇ
  ಕಾತ ಮಣಕ್ಕುಂ ಮಲರ್ಕಟಪ್ಪಙ್ ಕಣ್ಣಿಪ್ ಪುಯನೇ ಕಾಙ್ಕೆಯನೇ
  ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇ ಪನ್ನಿರುಕಣ್ ಕರುಂಪೇ ಇರುವರ್ ಕಾತಲನೇ
  ಸೀತ ಮತಿಯೈ ಮುಟಿತ್ತಸಟೈಸ್ ಸಿವನಾರ್ ಸೆಲ್ವತ್ ತಿರುಮಕನೇ
  ತಿರುಮಾ ಲುಟನ್ನಾನ್ ಮುಕನ್ಮಕವಾನ್ ತೇಟಿಪ್ ಪಣಿಯುಂ ಸೀಮಾನೇ
  ಸಾತಲ್ ಪಿಱತ್ತಲ್ ತವಿರ್ತ್ತರುಳುಂ ಸರಣಾಂ ಪುಯನೇ ಸತ್ತಿಯನೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 7. ವನ್ಪಿಱ್ ಪೊತಿಂದ ಮನತ್ತಿನರ್ಪಾಲ್ ವರುಂದಿ ಉೞಲ್ವೇನ್ ಅಲ್ಲಾಲ್ಉನ್
  ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್ ನಿನೈಯೇನ್ ಎನ್ನೇಇಂ ಮತಿಯಿ ಲೇನುಂ ಉಯ್ವೇನೋ
  ಅನ್ಪಿಱ್ ಕಿರಙ್ಕಿ ವಿಟಮುಣ್ಟೋನ್ ಅರುಮೈ ಮಕನೇ ಆರಮುತೇ
  ಅಕಿಲಂ ಪಟೈತ್ತೋನ್ ಕಾತ್ತೋನ್ನಿನ್ ಱೞಿತ್ತೋನ್ ಏತ್ತ ಅಳಿತ್ತೋನೇ
  ತುನ್ಪಿಱ್ ಕಿಟನಾಂ ವನ್ಪಿಱಪ್ಪೈತ್ ತೊಲೈಕ್ಕುಂ ತುಣೈಯೇ ಸುಕೋತಯಮೇ
  ತೋಕೈ ಮಯಿಲ್ಮೇಲ್ ತೋನ್ಱುಪೆರುಞ್ಸುಟರೇ ಇಟರಾಱ್ ಸೋರ್ವುಱ್ಱೇ
  ತನ್ಪಿಱ್ ಪಟುಂಅಸ್ ಸುರರ್ಆವಿ ತರಿಕ್ಕ ವೇಲೈತ್ ತರಿತ್ತೋನೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 8. ಮಾಲುಂ ಅಯನುಂ ಉರುತ್ತಿರನುಂ ವಾನತ್ ತವರುಂ ಮಾನಿಟರುಂ
  ಮಾವುಂ ಪುಳ್ಳುಂ ಊರ್ವನವುಂ ಮಲೈಯುಂ ಕಟಲುಂ ಮಱ್ಱವೈಯುಂ
  ಆಲುಂ ಕತಿಯುಂ ಸತಕೋಟಿ ಅಣ್ಟಪ್ ಪರಪ್ಪುನ್ ತಾನಾಕ
  ಅನ್ಱೋರ್ ವಟಿವಂ ಮೇರುವಿಱ್ಕೊಣ್ ಟರುಳುನ್ ತೂಯ ಅಱ್ಪುತಮೇ
  ವೇಲುಂ ಮಯಿಲುಂ ಕೊಣ್ಟುರುವಾಯ್ ವಿಳೈಯಾಟ್ ಟಿಯಱ್ಱುಂ ವಿತ್ತಕಮೇ
  ವೇತಪ್ ಪೊರುಳೇ ಮತಿಸ್ಸಟೈಸೇರ್ ವಿಮಲನ್ ತನಕ್ಕೋರ್ ಮೆಯ್ಪ್ಪೊರುಳೇ
  ಸಾಲುಂ ಸುಕುಣತ್ ತಿರುಮಲೈಯೇ ತವತ್ತೋರ್ ಪುಕೞುಂ ತಱ್ಪರನೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 9. ಏತಂ ನಿಱುತ್ತುಂ ಇವ್ವುಲಕತ್ ತಿಯಲ್ಪಿನ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈ ಯಿಟತ್ತೆಳಿಯೇನ್
  ಎಣ್ಣಿ ಅಟಙ್ಕಾಪ್ ಪೆರುಂದುಯರ್ಕೊಣ್ ಟೆಂದಾಯ್ ಅಂದೋ ಇಳೈಕ್ಕಿನ್ಱೇನ್
  ವೇತಂ ನಿಱುತ್ತುಂ ನಿನ್ಕಮಲ ಮೆನ್ತಾಳ್ ತುಣೈಯೇ ತುಣೈಅಲ್ಲಾಲ್
  ವೇಱೊನ್ ಱಱಿಯೇನ್ ಅಃ¤ತಱಿಂದಿವ್ ವಿನೈಯೇಱ್ ಕರುಳ ವೇಣ್ಟಾವೋ
  ಪೋತ ನಿಱುತ್ತುಂ ಸಱ್ಕುರುವೇ ಪುನಿತ ಞಾನತ್ ತಱಿವುರುವೇ
  ಪೊಯ್ಯರ್ ಅಱಿಯಾಪ್ ಪರವೆಳಿಯೇ ಪುರಂಮೂನ್ ಱೆರಿತ್ತೋನ್ ತರುಂಒಳಿಯೇ
  ಸಾತಲ್ ನಿಱುತ್ತುಂ ಅವರುಳ್ಳತ್ ತಲಂತಾಳ್ ನಿಱುತ್ತುಂ ತಯಾನಿತಿಯೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾಂ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.
 • 10. ಮುರುಕಾ ಎನನಿನ್ ಱೇತ್ತಾತ ಮೂಟ ರಿಟಂಪೋಯ್ ಮತಿಮಯಙ್ಕಿ
  ಮುನ್ನುಂ ಮಟವಾರ್ ಮುಲೈಮುಕಟ್ಟಿನ್ ಮುಯಙ್ಕಿ ಅಲೈಂದೇ ನಿನೈಮಱಂದೇನ್
  ಉರುಕಾ ವಞ್ಸ ಮನತ್ತೇನೈ ಉರುತ್ತೀರ್ತ್ ತಿಯಮನ್ ಒರುಪಾಸತ್
  ತುಟಲುಂ ನಟುಙ್ಕ ವಿಸಿಕ್ಕಿಲ್ಅವರ್ಕ್ ಕುರೈಪ್ಪ ತಱಿಯೇನ್ ಉತ್ತಮನೇ
  ಪರುಕಾ ತುಳ್ಳತ್ ತಿನಿತ್ತಿರುಕ್ಕುಂ ಪಾಲೇ ತೇನೇ ಪಕರ್ಅರುಟ್ಸೆಂ
  ಪಾಕೇ ತೋಕೈ ಮಯಿಲ್ನಟತ್ತುಂ ಪರಮೇ ಯಾವುಂ ಪಟೈತ್ತೋನೇ
  ತರುಕಾ ತಲಿತ್ತೋನ್ ಮುಟಿಕೊಟುತ್ತ ತರುಮ ತುರೈಯೇ ತಱ್ಪರನೇ
  ತಣಿಕಾ ಸಲಮಾನ್ ತಲತ್ತಮರ್ಂದ ಸೈವ ಮಣಿಯೇ ಸಣ್ಮುಕನೇ.

செல்வச் சீர்த்தி மாலை // செல்வச் சீர்த்தி மாலை