திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరువరుట్ పేఱ్ఱు విళైవు
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
సెవి అఱివుఱుత్తల్
sevi aṟivuṟuttal
Fifth Thirumurai

046. సెల్వస్ సీర్త్తి మాలై
selvach sīrtti mālai

  పన్నిరుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అటియార్క్ కెళియర్ ఎనుంముక్కన్ ఐయర్ తమక్కుం ఉలకీన్ఱ
  అంమై తనక్కుం తిరువాయ్ముత్ తళిత్తుక్ కళిక్కుం అరుమరుందే
  కటియార్ కటప్ప మలర్మలర్ంద కరుణైప్ పొరుప్పే కఱ్పకమే
  కణ్ణుళ్ మణియే అన్పర్మనక్ కమలం విరిక్కుం కతిరొళియే
  పటియార్ వళివాన్ తీముతల్ఐం పకుతి యాయ పరంపొరుళే
  పకర్తఱ్ కరియ మెయ్ఞ్ఞానప్ పాకే అసురప్ పటైముళుతుం
  తటివాయ్ ఎన్నస్ సురర్వేణ్టత్ తటింద వేఱ్కైత్ తనిముతలే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 2. కాయా తళియక్ కనిందన్పాల్ కల్లాల్ అటినిన్ ఱరుళ్ఒళుకుం
  కనియుట్ సువైయే అటియర్మనక్ కవలై అకఱ్ఱుం కఱ్పకమే
  ఓయా తుయిర్క్కుళ్ ఒళిత్తెవైయుం ఉణర్త్తి అరుళుం ఒన్ఱేఎన్
  ఉళ్ళక్ కళిప్పే ఐంపొఱియుం ఒటుక్కుం పెరియోర్క్ కోర్ఉఱవే
  తేయాక్ కరుణైప్ పాఱ్కటలే తెళియా అసురప్ పోర్క్కటలే
  తెయ్వప్ పతియే ముతఱ్కతియే తిరుస్సెన్ తూరిల్ తికళ్మతియే
  తాయాయ్ ఎన్నైక్ కాక్కవరుం తనియే పరమ సఱ్కురువే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 3. నాణుం అయన్మాల్ ఇందిరన్పొన్ నాట్టుప్ పులవర్ మణంవేట్ట
  నఙ్కై మార్కళ్ మఙ్కలప్పొన్ నాణ్కాత్ తళిత్త నాయకమే
  సేణుం పువియుం పాతలముం తిత్తిత్ తొళుకుం సెందేనే
  సెఞ్సొఱ్ సువైయే పొరుట్సువైయే సివన్కైప్ పొరుళే సెఙ్కళునీర్ప్
  పూణుం తటందోట్పెరున్ తకైయే పొయ్యర్ అఱియాప్ పుణ్ణియమే
  పోకఙ్ కటంద యోకియర్ముప్ పోకం విళైక్కుం పొఱ్పులమే
  తాణు ఎన్న ఉలకమెలాం తాఙ్కుం తలైమైత్ తయానితియే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 4. మున్నైప్ పొరుట్కు ముతఱ్పొరుళే ముటియా తోఙ్కుం ముతుమఱైయే
  ముక్కట్ కరుంపీన్ ఱెటుత్తముళు ముత్తే ముతిర్ంద ముక్కనియే
  పొన్నైప్ పుయఙ్కొణ్ టవన్పోఱ్ఱుం పొన్నే పునిత పూరణమే
  పోత మణక్కుం పుతుమలరే పులవర్ ఎవరుం పుకుంపతియే
  మిన్నైప్ పొరువుం ఉలకమయల్ వెఱుత్తోర్ ఉళ్ళ విళక్కొళియే
  మేలుం కీళుం నటువుంఎన విళఙ్కి నిఱైంద మెయ్త్తేవే
  తన్నైప్ పొరువుం సివయోకం తన్నై ఉటైయోర్ తంపయనే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 5. పిత్తప్ పెరుమాన్ సివపెరుమాన్ పెరియ పెరుమాన్ తనక్కరుమైప్
  పిళ్ళైప్ పెరుమాన్ ఎనప్పులవర్ పేసిక్ కళిక్కుం పెరువాళ్వే
  మత్తప్ పెరుమాల్ నీక్కుంఒరు మరుందే ఎల్లాం వల్లోనే
  వఞ్సస్ సమణ వల్ఇరుళై మాయ్క్కుం ఞాన మణిస్సుటరే
  అత్తక్ కమలత్ తయిఱ్పటైకొళ్ అరసే మూవర్క్ కరుళ్సెయ్తే
  ఆక్కల్ అళిత్తల్ అళిత్తల్ఎనుం అంముత్ తొళిలుం తరువోనే
  సత్త ఉలక సరాసరముం తాళిల్ ఒటుక్కుం తనిప్పొరుళే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 6. ఏతం అకఱ్ఱుం ఎన్అరసే ఎన్ఆ రుయిరే ఎన్అఱివే
  ఎన్కణ్ ఒళియే ఎన్పొరుళే ఎన్సఱ్ కురువే ఎన్తాయే
  కాత మణక్కుం మలర్కటప్పఙ్ కణ్ణిప్ పుయనే కాఙ్కెయనే
  కరుణైక్ కటలే పన్నిరుకణ్ కరుంపే ఇరువర్ కాతలనే
  సీత మతియై ముటిత్తసటైస్ సివనార్ సెల్వత్ తిరుమకనే
  తిరుమా లుటన్నాన్ ముకన్మకవాన్ తేటిప్ పణియుం సీమానే
  సాతల్ పిఱత్తల్ తవిర్త్తరుళుం సరణాం పుయనే సత్తియనే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 7. వన్పిఱ్ పొతింద మనత్తినర్పాల్ వరుంది ఉళల్వేన్ అల్లాల్ఉన్
  మలర్త్తాళ్ నినైయేన్ ఎన్నేఇం మతియి లేనుం ఉయ్వేనో
  అన్పిఱ్ కిరఙ్కి విటముణ్టోన్ అరుమై మకనే ఆరముతే
  అకిలం పటైత్తోన్ కాత్తోన్నిన్ ఱళిత్తోన్ ఏత్త అళిత్తోనే
  తున్పిఱ్ కిటనాం వన్పిఱప్పైత్ తొలైక్కుం తుణైయే సుకోతయమే
  తోకై మయిల్మేల్ తోన్ఱుపెరుఞ్సుటరే ఇటరాఱ్ సోర్వుఱ్ఱే
  తన్పిఱ్ పటుంఅస్ సురర్ఆవి తరిక్క వేలైత్ తరిత్తోనే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 8. మాలుం అయనుం ఉరుత్తిరనుం వానత్ తవరుం మానిటరుం
  మావుం పుళ్ళుం ఊర్వనవుం మలైయుం కటలుం మఱ్ఱవైయుం
  ఆలుం కతియుం సతకోటి అణ్టప్ పరప్పున్ తానాక
  అన్ఱోర్ వటివం మేరువిఱ్కొణ్ టరుళున్ తూయ అఱ్పుతమే
  వేలుం మయిలుం కొణ్టురువాయ్ విళైయాట్ టియఱ్ఱుం విత్తకమే
  వేతప్ పొరుళే మతిస్సటైసేర్ విమలన్ తనక్కోర్ మెయ్ప్పొరుళే
  సాలుం సుకుణత్ తిరుమలైయే తవత్తోర్ పుకళుం తఱ్పరనే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 9. ఏతం నిఱుత్తుం ఇవ్వులకత్ తియల్పిన్ వాళ్క్కై యిటత్తెళియేన్
  ఎణ్ణి అటఙ్కాప్ పెరుందుయర్కొణ్ టెందాయ్ అందో ఇళైక్కిన్ఱేన్
  వేతం నిఱుత్తుం నిన్కమల మెన్తాళ్ తుణైయే తుణైఅల్లాల్
  వేఱొన్ ఱఱియేన్ అః¤తఱిందివ్ వినైయేఱ్ కరుళ వేణ్టావో
  పోత నిఱుత్తుం సఱ్కురువే పునిత ఞానత్ తఱివురువే
  పొయ్యర్ అఱియాప్ పరవెళియే పురంమూన్ ఱెరిత్తోన్ తరుంఒళియే
  సాతల్ నిఱుత్తుం అవరుళ్ళత్ తలంతాళ్ నిఱుత్తుం తయానితియే
  తణికా సలమాం తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.
 • 10. మురుకా ఎననిన్ ఱేత్తాత మూట రిటంపోయ్ మతిమయఙ్కి
  మున్నుం మటవార్ ములైముకట్టిన్ ముయఙ్కి అలైందే నినైమఱందేన్
  ఉరుకా వఞ్స మనత్తేనై ఉరుత్తీర్త్ తియమన్ ఒరుపాసత్
  తుటలుం నటుఙ్క విసిక్కిల్అవర్క్ కురైప్ప తఱియేన్ ఉత్తమనే
  పరుకా తుళ్ళత్ తినిత్తిరుక్కుం పాలే తేనే పకర్అరుట్సెం
  పాకే తోకై మయిల్నటత్తుం పరమే యావుం పటైత్తోనే
  తరుకా తలిత్తోన్ ముటికొటుత్త తరుమ తురైయే తఱ్పరనే
  తణికా సలమాన్ తలత్తమర్ంద సైవ మణియే సణ్ముకనే.

செல்வச் சீர்த்தி மாலை // செல்வச் சீர்த்தி மாலை