திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருள் விலாசப் பத்து
tiruvaruḷ vilāsap pattu
செல்வச் சீர்த்தி மாலை
selvach sīrtti mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

045. திருவருட் பேற்று விழைவு
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu