திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருட் பேற்று விழைவு
tiruvaruṭ pēṟṟu viḻaivu
செவி அறிவுறுத்தல்
sevi aṟivuṟuttal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

046. செல்வச் சீர்த்தி மாலை
selvach sīrtti mālai