திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
செல்வச் சீர்த்தி மாலை
selvach sīrtti mālai
தேவ ஆசிரியம்
tēva āsiriyam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

047. செவி அறிவுறுத்தல்
sevi aṟivuṟuttal