திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ചെവി അറിവുറുത്തല്‍
sevi aṟivuṟuttal
ഇങ്കിതപ് പത്തു
iṅkitap pattu
Fifth Thirumurai

048. തേവ ആചിരിയം
tēva āsiriyam

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. യാരൈ യുങ്കടു വിഴിയിനാല്‍ മയക്കുറും ഏന്തിഴൈ അവര്‍വെന്‍നീര്‍ത്
  താരൈ തന്‍നൈയും വിരുംപിവീഴ്ത് താഴ്ന്തഎന്‍ തനക്കരുള്‍ ഉണ്‍ടേയോ
  കാരൈ മുട്ടിഅപ് പുറംചെലും ചെഞ്ചുടര്‍ക് കതിരവന്‍ ഇവര്‍ആഴിത്
  തേരൈ എട്ടുറും പൊഴില്‍ചെറി തണികൈയില്‍ തേവര്‍കള്‍ തൊഴുംതേവേ.
 • 2. മറിക്കും വേറ്കണാര്‍ മലക്കുഴി ആഴ്ന്തുഴല്‍ വന്‍തചൈ അറുംഎന്‍പൈക്
  കറിക്കും നായിനും കടൈയനായ്ക് കുന്‍തിരുക് കരുണൈയും ഉണ്‍ടേയോ
  കുറിക്കും വേയ്മണി കളൈക്കതിര്‍ ഇരതവാന്‍ കുതിരൈയൈപ് പുടൈത്തെങ്കും
  തെറിക്കും നല്‍വളം ചെറിതിരുത് തണികൈയില്‍ തേവര്‍കള്‍ തൊഴുംതേവേ.
 • 3. പിരിയം മേയവന്‍ മടന്തൈയര്‍ തങ്കളൈപ് പിടിത്തലൈത് തിടുവഞ്ചക്
  കരിയ പേയിനും പെരിയപേയ്ക് കുന്‍തിരുക് കരുണൈയും ഉണ്‍ടേയോ
  അരിയ മാല്‍അയന്‍ ഇന്തിരന്‍ മുതലിനോര്‍ അമര്‍ഉല കറിന്തപ്പാല്‍
  തെരിയ ഓങ്കിയ ചികരിചൂഴ് തണികൈയില്‍ തേവര്‍കള്‍ തൊഴുംതേവേ.

தேவ ஆசிரியம் // தேவ ஆசிரியம்