திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
செவி அறிவுறுத்தல்
sevi aṟivuṟuttal
இங்கிதப் பத்து
iṅkitap pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

048. தேவ ஆசிரியம்
tēva āsiriyam