திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തേവ ആചിരിയം
tēva āsiriyam
പോറ്റിത് തിരുവിരുത്തം
pōṟṟit tiruviruttam
Fifth Thirumurai

049. ഇങ്കിതപ് പത്തു
iṅkitap pattu

  കലിനിലൈ വണ്‍ണത്തുറൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചീര്‍വളര്‍ കുവളൈത് താര്‍വളര്‍ പുയനാര്‍ ചിവനാര്‍തം
  പേര്‍വളര്‍ മകനാര്‍ കാര്‍വളര്‍ തണികൈപ് പെരുമാനാര്‍
  ഏര്‍വളര്‍ മയില്‍മേല്‍ ഊര്‍വളര്‍ നിയമത് തിടൈവന്താല്‍
  വാര്‍വളര്‍ മുലൈയാര്‍ ആര്‍വളര്‍ കില്‍ലാര്‍ മയല്‍അംമാ.
 • 2. മന്താ രംചേര്‍ പൈംപൊഴി ലിന്‍കണ്‍ മയിലേറി
  വന്താര്‍ അന്തോ കണ്‍ടനന്‍ അങ്കൈ വളൈകാണേന്‍
  ചന്താ രംചൂഴ് തണ്‍കിളര്‍ ചാരല്‍ തണികേചര്‍
  തന്താര്‍ എന്‍പാല്‍ തന്താര്‍ എന്‍നൈത് തന്താരേ.
 • 3. നതിയും മതിയും പൊതിയും ചടൈയാര്‍ നവിന്‍മാലും
  വിതിയുന്‍ തുതിഐം മുകനാര്‍ മകനാര്‍ മികുചീരും
  നിതിയും പതിയും കതിയും തരുവാര്‍ നെടുവേലാര്‍
  വതിയും മയിന്‍മേല്‍ വരുവാര്‍ മലരേ വരുംആറേ.
 • 4. ചന്താര്‍ വരൈയുള്‍ ചിന്താ മണിനേര്‍ തണികേചര്‍
  മന്താ നിലംമേ വുന്താര്‍ മറുകില്‍ മയിലേറി
  വന്താര്‍ നിലവോര്‍ ചെന്താ മരൈയിന്‍ മലര്‍വാചക്
  കൊന്താര്‍ കുഴല്‍എന്‍ നിലൈയുങ് കലൈയുങ് കൊണ്‍ടാരേ.
 • 5. തന്തേ നയമാം മാതവര്‍ പുകഴും തണികേചര്‍
  ചന്തേ നൊഴിവായ് അന്തേന്‍ മൊഴിയായ് തനിഇന്‍റു
  വന്തേന്‍ ഇനിമേല്‍ വാരേന്‍ എന്‍റാര്‍ മനമാഴ്കി
  നൊന്തേന്‍ മുലൈമീ തവ്വുരൈ എന്‍റാര്‍ നുവല്‍എന്‍നേ.
 • 6. തണ്‍തണി കാന്തള്‍ഒര്‍14 ചണ്‍പക മലരിന്‍ തളര്‍വെയ്തത്
  തെണ്‍ടണി നീലംഒര്‍14 ചെങ്കുവ ളൈയിനിറ് റികഴ്വേന്‍പാല്‍
  വണ്‍ടണി കേചരും വന്തരുള്‍ വാരോ വാരാരോ
  തൊണ്‍ടണി വീര്‍ഒരു ചോതിട മേനും ചൊല്‍ലീരേ.
 • 7. കാമലര്‍ നറവുക് കേമലര്‍ മൂവിരു കാലേനീ
  തേമലര്‍ തണികൈത് തേവര്‍ മരുങ്കില്‍ ചേര്‍വായേല്‍
  ആമല രുടൈയാട് കെന്‍പെയര്‍ പലവാം അവൈയുള്‍ളേ
  ഓമലര്‍ അടികേള്‍ ഒന്‍റിനൈ ഒന്‍റെന്‍ റുരൈയായേ.
 • 8. തേടുങ് കിളിനീ നിന്‍നൈ വിളംപിത് തിരുഅന്‍നാര്‍
  അടുന്‍ തണികൈയില്‍ എന്‍ഉയിര്‍ അന്‍നാര്‍ അരുകേപോയ്ക്
  കൂടും തനമിചൈ എന്‍പെയര്‍ വൈത്തക് കോതൈക്കേ
  ഈടും കെടഇന്‍ റെന്‍നൈയും ഈന്തരുള്‍ എന്‍പായേ.
 • 9. പൊന്‍നൈ ഇരുത്തും പൊന്‍മലര്‍ എകിനപ് പുള്‍ളേനീ
  അന്‍നൈ ഇകഴ്ന്തേ അങ്കലര്‍ ചെയ്വാന്‍ അനുരാകം
  തന്‍നൈ അളിക്കുന്‍ തണ്‍ടണി കേചര്‍ തംപാറ്പോയ്
  എന്‍നൈ ഇകഴ്ന്താള്‍ എന്‍ചെയല്‍ കൊണ്‍ടാള്‍ എന്‍പായേ.
 • 10. വതിയും തണികൈയില്‍ വാഴ്വുറും എന്‍കണ്‍ മണി അന്‍നാര്‍
  മതിയുന്‍ തഴല്‍കെട മാമയിന്‍ മീതിവണ്‍ വരുവാരേല്‍
  തിതിയും പുവിപുകല്‍ നിന്‍പെയര്‍ നെറിയൈത് തെരിവിപ്പാന്‍
  നതിയുന്‍ തുണവുത വുവനങ് കൊടിനീ നടവായേ.
 • 11. മന്‍റേര്‍ തണികൈയി നിന്‍റീര്‍ കതിതര വന്തീരോ
  എന്‍റേ നചൈതരു മിന്‍റേന്‍ മൊഴിയായ് യാനുന്‍പാല്‍
  ഇന്‍റേ ചുരരുല കെയ്തിട വന്തേ നെന്‍റാര്‍കാണ്‍
  കുന്‍റേര്‍ മുലൈയാ യെന്‍നടി യവര്‍ചൊറ് കുറിതാനേ.
 • 12. ചേതന നന്താര്‍ ചെന്‍റു വണങ്കുന്‍ തിറല്‍വേലാര്‍
  താതന വണ്‍ണത് തുള്‍ളൊളിര്‍ കിന്‍റ തണികേചര്‍
  മാതന മുന്താ വന്തെന വന്തേ വാതാതാ
  ആതന മെന്‍റാ രെന്‍നടി യംമാ വവര്‍ചൂതേ.

  • 14.കാന്തളോര്‍,നീലമോര്‍. തികഴ്വെന്‍പാല്‍.തൊ.വേ.മുതറ്പതിപ്പു

இங்கிதப் பத்து // இங்கிதப் பத்து