திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தேவ ஆசிரியம்
tēva āsiriyam
போற்றித் திருவிருத்தம்
pōṟṟit tiruviruttam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

049. இங்கிதப் பத்து
iṅkitap pattu