திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇങ്കിതപ് പത്തു
iṅkitap pattu
തനിത് തിരുത്തൊടൈ
taṉit tiruttoṭai
Fifth Thirumurai

050. പോറ്റിത് തിരുവിരുത്തം
pōṟṟit tiruviruttam

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കങ്കൈയഞ് ചടൈചേര്‍ മുക്കട് കരുംപരുള്‍ മണിയേ പോറ്റി
  അങ്കൈയങ് കനിയേ പോറ്റി അരുട്പെരുങ് കടലേ പോറ്റി
  പങ്കൈയന്‍ മുതലോര്‍ പോറ്റും പരംപരഞ് ചുടരേ പോറ്റി
  ചങ്കൈതീര്‍ത് തരുളും തെയ്വച് ചരവണ പവനേ പോറ്റി.
 • 2. പനിപ്പറ അരുളും മുക്കട് പരഞ്ചുടര്‍ ഒളിയേ പോറ്റി
  ഇനിപ്പുറു കരുണൈ വാന്‍തേന്‍ എനക്കരുള്‍ പുരിന്തായ് പോറ്റി
  തുനിപ്പെരും പവന്തീര്‍ത് തെന്‍നൈച് ചുകംപെറ വൈത്തോയ് പോറ്റി
  തനിപ്പെരുന്‍ തവമേ പോറ്റി ചണ്‍മുകത് തരചേ പോറ്റി.
 • 3. മണപ്പുതു മലരേ തെയ്വ വാന്‍ചുവൈക് കനിയേ പോറ്റി
  തണപ്പറ അടിയര്‍ക് കിന്‍പം തരുംഒരു തരുവേ പോറ്റി
  കണപ്പെരുന്‍ തലൈവര്‍ ഏത്തും കഴറ്പതത് തരചേ പോറ്റി
  കുണപ്പെരുങ് കുന്‍റേ പോറ്റി കുമരചറ് കുരുവേ പോറ്റി.
 • 4. തവംപെറു മുനിവരുള്‍ളത് താമരൈ അമര്‍ന്തോയ് പോറ്റി
  പവംപെറുഞ് ചിറിയേന്‍ തന്‍നൈപ് പാതുകാത് തളിത്തോയ് പോറ്റി
  നവംപെറു നിലൈക്കും മേലാം നണ്‍ണിയ നലമേ പോറ്റി
  ചിവംപെറും പയനേ പോറ്റി ചെങ്കതിര്‍ വേലോയ് പോറ്റി.
 • 5. മൂവടി വാകി നിന്‍റ മുഴുമുതറ് പരമേ പോറ്റി
  മാവടി അമര്‍ന്ത മുക്കണ്‍ മലൈതരു മണിയേ പോറ്റി
  ചേവടി വഴുത്തും തൊണ്‍ടര്‍ ചിറുമൈതീര്‍ത് തരുള്‍വോയ് പോറ്റി
  തൂവടി വേല്‍കൈക് കൊണ്‍ട ചുന്തര വടിവേ പോറ്റി
 • 6. വിണ്‍ണുറു ചുടരേ എന്‍നുള്‍ വിളങ്കിയ വിളക്കേ പോറ്റി
  കണ്‍ണുറു മണിയേ എന്‍നൈക് കലന്തനറ് കളിപ്പേ പോറ്റി
  പണ്‍ണുറു പയനേ എന്‍നൈപ് പണിവിത്ത മണിയേ പോറ്റി
  എണ്‍ണുറും അടിയാര്‍ തങ്കട് കിനിയതെള്‍ അമുതേ പോറ്റി.
 • 7. മറൈഎലാം പരവ നിന്‍റ മാണിക്ക മലൈയേ പോറ്റി
  ചിറൈഎലാം തവിര്‍ന്തു വാനോര്‍ തിരുവുറച് ചെയ്തോയ് പോറ്റി
  കുറൈഎലാം അറുത്തേ ഇന്‍പം കൊടുത്തഎന്‍ കുരുവേ പോറ്റി
  തുറൈഎലാം വിളങ്കു ഞാനച് ചോതിയേ പോറ്റി പോറ്റി.
 • 8. താരുകപ് പതകന്‍ തന്‍നൈത് തടിന്തരുള്‍ ചെയ്തോയ് പോറ്റി
  വേരുകച് ചൂര മാവൈ വീട്ടിയ വേലോയ് പോറ്റി
  ആരുകച് ചമയക് കാട്ടൈ അഴിത്തവെങ് കനലേ പോറ്റി
  പോരുകത് തകരൈ ഊര്‍ന്ത പുണ്‍ണിയ മൂര്‍ത്തി പോറ്റി.
 • 9. ചിങ്കമാ മുകനൈക് കൊന്‍റ തിറലുടൈച് ചിംപുള്‍ പോറ്റി
  തുങ്കവാ രണത്തോന്‍ കൊണ്‍ട തുയര്‍തവിര്‍ത് തളിത്തായ് പോറ്റി
  ചെങ്കണ്‍മാല്‍ മരുക പോറ്റി ചിവപിരാന്‍ ചെല്‍വ പോറ്റി
  എങ്കള്‍ആര്‍ അമുതേ പോറ്റി യാവര്‍ക്കും ഇറൈവ പോറ്റി.
 • 10. മുത്തിയിന്‍ മുതല്‍വ പോറ്റി മൂവിരു മുകത്ത പോറ്റി
  ചത്തിവേറ് കരത്ത പോറ്റി ചങ്കരി പുതല്‍വ പോറ്റി
  ചിത്തിതന്‍ തരുളും തേവര്‍ ചികാമണി പോറ്റി പോറ്റി
  പത്തിയിന്‍ വിളൈന്ത ഇന്‍പപ് പരംപര പോറ്റി പോറ്റി.
 • 11. തെരുളുടൈ യോര്‍ക്കു വായ്ത്ത ചിവാനന്തത് തേനേ പോറ്റി
  പൊരുളുടൈ മറൈയോര്‍ ഉള്‍ളം പുകുന്തപുണ്‍ ണിയമേ പോറ്റി
  മരുളുടൈ മനത്തി നേനൈ വാഴ്വിത്ത വാഴ്വേ പോറ്റി
  അരുളുടൈ അരചേ എങ്കള്‍ അറുമുകത് തമുതേ പോറ്റി.
 • 12. പൊയ്യനേന്‍ പിഴൈകള്‍ എല്‍ലാം പൊറുത്തിടല്‍ വേണ്‍ടും പോറ്റി
  കൈയനേന്‍ തന്‍നൈ ഇന്‍നും കാത്തിടല്‍ വേണ്‍ടും പോറ്റി
  മെയ്യനേ മെയ്യര്‍ ഉള്‍ളം മേവിയ വിളൈവേ പോറ്റി
  ഐയനേ അപ്പ നേഎം അരചനേ പോറ്റി പോറ്റി
 • 13. മുരുകനിന്‍ പാതം പോറ്റി മുളരിയങ് കണ്‍ണറ് കന്‍പാം
  മരുകനിന്‍ കഴല്‍കള്‍ പോറ്റി വാനവര്‍ മുതല്‍വ പോറ്റി
  പെരുകരുള്‍ വാരി പോറ്റി പെരുങ്കുണപ് പൊരുപ്പേ പോറ്റി
  തരുകനിന്‍ കരുണൈ പോറ്റി ചാമിനിന്‍ അടികള്‍ പോറ്റി.
 • 14. കോതിലാക് കുണത്തോയ് പോറ്റി കുകേചനിന്‍ പാതം പോറ്റി
  തീതിലാച് ചിന്തൈ മേവും ചിവപരഞ് ചോതി പോറ്റി
  പോതില്‍നാന്‍ മുകനും കാണാപ് പൂരണ വടിവ പോറ്റി
  ആതിനിന്‍ താള്‍കള്‍ പോറ്റി അനാതിനിന്‍ അടികള്‍ പോറ്റി.
 • 15. വേതമും കലൈകള്‍ യാവും വിളംപിയ പുലവ പോറ്റി
  നാതമും കടന്തു നിന്‍റ നാതനിന്‍ കരുണൈ പോറ്റി
  പോതമും പൊരുളും ആകും പുനിതനിന്‍ പാതം പോറ്റി
  ആതരം ആകി എന്‍നുള്‍ അമര്‍ന്തഎന്‍ അരചേ പോറ്റി.

போற்றித் திருவிருத்தம் // போற்றித் திருவிருத்தம்