திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ತಿರುಪ್ಪಳ್ಳಿತ್ತಾಮಂ ತಾಙ್ಕಲ್
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
ಸಣ್ಮುಕರ್ ವರುಕೈ
saṇmukar varukai
Fifth Thirumurai

055. ಸಣ್ಮುಕರ್ ಕೊಂಮಿ
saṇmukar kommi

  ತಾೞಿಸೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಕುಱವರ್ ಕುಟಿಸೈ ನುೞೈಂದಾಣ್ಟಿ - ಅಂದಕ್
  ಕೋಮಾಟ್ಟಿ ಎಸ್ಸಿಲ್ ವಿೞೈಂದಾಣ್ಟಿ
  ತುಱವರ್ ವಣಙ್ಕುಂ ಪುಕೞಾಣ್ಟಿ - ಅವನ್
  ತೋಱ್ಱತ್ತೈಪ್ ಪಾಟಿ ಅಟಿಯುಙ್ಕಟಿ.
 • 2. ಮಾಮಯಿಲ್ ಏಱಿ ವರುವಾಣ್ಟಿ - ಅನ್ಪರ್
  ವಾೞ್ತ್ತ ವರಙ್ಕಳ್ ತರುವಾಣ್ಟಿ
  ತೀಮೈಯಿ ಲಾತ ಪುಕೞಾಣ್ಟಿ - ಅವನ್
  ಸೀರ್ತ್ತಿಯೈಪ್ ಪಾಟಿ ಅಟಿಯುಙ್ಕಟಿ.
 • 3. ಪನ್ನಿರು ತೋಳ್ಕಳ್ ಉಟೈಯಾಣ್ಟಿ - ಕೊಟುಂ
  ಪಾವಿಕಳ್ ತಂಮೈ ಅಟೈಯಾಣ್ಟಿ
  ಎನ್ನಿರು ಕಣ್ಕಳ್ ಅನೈಯಾಣ್ಟಿ - ಅವನ್
  ಏಱ್ಱತ್ತೈಪ್ ಪಾಟಿ ಅಟಿಯುಙ್ಕಟಿ.
 • 4. ವೇಙ್ಕೈ ಮರಮಾಕಿ ನಿನ್ಱಾಣ್ಟಿ - ವಂದ
  ವೇಟರ್ ತಮೈಎಲಾಂ ವೆನ್ಱಾಣ್ಟಿ
  ತೀಙ್ಕುಸೆಯ್ ಸೂರನೈಕ್ ಕೊನ್ಱಾಣ್ಟಿ - ಅಂದತ್
  ತೀರನೈಪ್ ಪಾಟಿ ಅಟಿಯುಙ್ಕಟಿ.
 • 5. ಸೀರ್ತಿಕೞ್ ತೋಕೈ ಮಯಿಲ್ಮೇಲೇ - ಇಳಞ್
  ಸೆಞ್ಸುಟರ್ ತೋನ್ಱುನ್ ತಿಱಂಪೋಲೇ
  ಕೂರ್ವಟಿ ವೇಲ್ಕೊಣ್ಟು ನಂಪೆರುಮಾನ್ - ವರುಙ್
  ಕೋಲತ್ತೈಪ್ ಪಾರುಙ್ಕಳ್ ಕೋತೈಯರ್ಕಾಳ್.
 • 6. ಆಱು ಮುಕಙ್ಕಳಿಲ್ ಪುನ್ಸಿರಿಪ್ಪುಂ - ಇರಣ್
  ಟಾಱು ಪುಯಂದಿಕೞ್ ಅಱ್ಪುತಮುಂ
  ವೀಱು ಪರಞ್ಸುಟರ್ ವಣ್ಣಮುಂಓರ್ - ತಿರು
  ಮೇನಿಯುಂ ಪಾರುಙ್ಕಳ್ ವೆಳ್ವಳೈಕಾಳ್.
 • 7. ಆನಂದ ಮಾನ ಅಮುತನಟಿ - ಪರ
  ಮಾನಂದ ನಾಟ್ಟುಕ್ ಕರಸನಟಿ
  ತಾನಂದ ಮಿಲ್ಲಾಸ್ ಸತುರನಟಿ - ಸಿವ
  ಸಣ್ಮುಕನ್ ನಙ್ಕುರು ಸಾಮಿಯಟಿ.
 • 8. ವೇತಮುಟಿ ಸೊಲ್ಲುಂ ನಾತನಟಿ - ಸತುರ್
  ವೇತಮು ಟಿತಿಕೞ್ ಪಾತನಟಿ
  ನಾತ ವಟಿವುಕೊಳ್ ನೀತನಟಿ - ಪರ
  ನಾತಙ್ ಕಟಂದ ನಲತ್ತನಟಿ.
 • 9. ತತ್ತುವತ್ ತುಳ್ಳೇ ಅಟಙ್ಕಾಣ್ಟಿ - ಪರ
  ತತ್ತುವಂ ಅನ್ಱಿತ್ ತುಟಙ್ಕಾಣ್ಟಿ
  ಸತ್ತುವ ಞಾನ ವಟಿವಾಣ್ಟಿ - ಸಿವ
  ಸಣ್ಮುಕ ನಾತನೈಪ್ ಪಾಟುಙ್ಕಟಿ.
 • 10. ಸಸ್ಸಿತಾ ನಂದ ಉರುವಾಣ್ಟಿ - ಪರ
  ತಱ್ಪರ ಪೋಕನ್ ತರುವಾಣ್ಟಿ
  ಉಸ್ಸಿತಾೞ್ ಅನ್ಪರ್ಕ್ ಕುಱವಾಣ್ಟಿ - ಅಂದ
  ಉತ್ತಮ ತೇವನೈಪ್ ಪಾಟುಙ್ಕಟಿ.
 • 11. ಅಱ್ಪುತ ಮಾನ ಅೞಕನಟಿ - ತುತಿ
  ಅನ್ಪರ್ಕ್ ಕರುಳ್ಸೆಯ್ ಕುೞಕನಟಿ
  ಸಿಱ್ಪರ ಯೋಕತ್ ತಿಱತ್ತನಟಿ-ಅಂದಸ್
  ಸೇವಕನ್ ಸೀರ್ತ್ತಿಯೈಪ್ ಪಾಟುಙ್ಕಟಿ.
 • 12. ಸೈವನ್ ತೞೈಕ್ಕತ್ ತೞೈತ್ತಾಣ್ಟಿ -ಞಾನ
  ಸಂಪಂದಪ್ ಪೇರ್ಕೊಣ್ ಟೞೈತ್ತಾಣ್ಟಿ
  ಪೊಯ್ವಂದ ಉಳ್ಳತ್ತಿಲ್ ಪೋಕಾಣ್ಟಿ - ಅಂದಪ್
  ಪುಣ್ಣಿಯನ್ ಪೊನ್ನಟಿ ಪೋಱ್ಱುಙ್ಕಟಿ.
 • 13. ವಾಸಿ ನಟತ್ತಿತ್ ತರುವಾಣ್ಟಿ - ಒರು
  ವಾಸಿಯಿಲ್ ಇಙ್ಕೇ ವರುವಾಣ್ಟಿ
  ಆಸಿಲ್ ಕರುಣೈ ಉರುವಾಣ್ಟಿ - ಅವನ್
  ಅಱ್ಪುತತ್ ತಾಳ್ಮಲರ್ ಏತ್ತುಙ್ಕಟಿ.
 • 14. ಇರಾಪ್ಪಕಲ್ ಇಲ್ಲಾ ಇಟತ್ತಾಣ್ಟಿ - ಅನ್ಪರ್
  ಇನ್ಪ ಉಳಙ್ಕೊಳ್ ನಟತ್ತಾಣ್ಟಿ
  ಅರಾಪ್ಪಳಿ ಈಂದ ತಿಟತ್ತಾಣ್ಟಿ - ಅಂದ
  ಅಣ್ಣಲೈಪ್ ಪಾಟಿ ಅಟಿಯುಙ್ಕಟಿ.
 • 15. ಒನ್ಱಿರಣ್ ಟಾನ ಉಳವಾಣ್ಟಿ - ಅಂದ
  ಒನ್ಱಿರಣ್ ಟಾಕಾ ಅಳವಾಣ್ಟಿ
  ಮಿನ್ತಿರಣ್ ಟನ್ನ ವಟಿವಾಣ್ಟಿ - ಅಂದ
  ಮೇಲವನ್ ಸೀರ್ತ್ತಿಯೈಪ್ ಪಾಟುಙ್ಕಟಿ.

சண்முகர் கொம்மி // சண்முகர் கொம்மி