திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
തിരുപ്പള്‍ളിത്താമം താങ്കല്‍
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
ചണ്‍മുകര്‍ വരുകൈ
saṇmukar varukai
Fifth Thirumurai

055. ചണ്‍മുകര്‍ കൊംമി
saṇmukar kommi

  താഴിചൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കുറവര്‍ കുടിചൈ നുഴൈന്താണ്‍ടി - അന്തക്
  കോമാട്ടി എച്ചില്‍ വിഴൈന്താണ്‍ടി
  തുറവര്‍ വണങ്കും പുകഴാണ്‍ടി - അവന്‍
  തോറ്റത്തൈപ് പാടി അടിയുങ്കടി.
 • 2. മാമയില്‍ ഏറി വരുവാണ്‍ടി - അന്‍പര്‍
  വാഴ്ത്ത വരങ്കള്‍ തരുവാണ്‍ടി
  തീമൈയി ലാത പുകഴാണ്‍ടി - അവന്‍
  ചീര്‍ത്തിയൈപ് പാടി അടിയുങ്കടി.
 • 3. പന്‍നിരു തോള്‍കള്‍ ഉടൈയാണ്‍ടി - കൊടും
  പാവികള്‍ തംമൈ അടൈയാണ്‍ടി
  എന്‍നിരു കണ്‍കള്‍ അനൈയാണ്‍ടി - അവന്‍
  ഏറ്റത്തൈപ് പാടി അടിയുങ്കടി.
 • 4. വേങ്കൈ മരമാകി നിന്‍റാണ്‍ടി - വന്ത
  വേടര്‍ തമൈഎലാം വെന്‍റാണ്‍ടി
  തീങ്കുചെയ് ചൂരനൈക് കൊന്‍റാണ്‍ടി - അന്തത്
  തീരനൈപ് പാടി അടിയുങ്കടി.
 • 5. ചീര്‍തികഴ് തോകൈ മയില്‍മേലേ - ഇളഞ്
  ചെഞ്ചുടര്‍ തോന്‍റുന്‍ തിറംപോലേ
  കൂര്‍വടി വേല്‍കൊണ്‍ടു നംപെരുമാന്‍ - വരുങ്
  കോലത്തൈപ് പാരുങ്കള്‍ കോതൈയര്‍കാള്‍.
 • 6. ആറു മുകങ്കളില്‍ പുന്‍ചിരിപ്പും - ഇരണ്‍
  ടാറു പുയന്തികഴ് അറ്പുതമും
  വീറു പരഞ്ചുടര്‍ വണ്‍ണമുംഓര്‍ - തിരു
  മേനിയും പാരുങ്കള്‍ വെള്‍വളൈകാള്‍.
 • 7. ആനന്ത മാന അമുതനടി - പര
  മാനന്ത നാട്ടുക് കരചനടി
  താനന്ത മില്‍ലാച് ചതുരനടി - ചിവ
  ചണ്‍മുകന്‍ നങ്കുരു ചാമിയടി.
 • 8. വേതമുടി ചൊല്‍ലും നാതനടി - ചതുര്‍
  വേതമു ടിതികഴ് പാതനടി
  നാത വടിവുകൊള്‍ നീതനടി - പര
  നാതങ് കടന്ത നലത്തനടി.
 • 9. തത്തുവത് തുള്‍ളേ അടങ്കാണ്‍ടി - പര
  തത്തുവം അന്‍റിത് തുടങ്കാണ്‍ടി
  ചത്തുവ ഞാന വടിവാണ്‍ടി - ചിവ
  ചണ്‍മുക നാതനൈപ് പാടുങ്കടി.
 • 10. ചച്ചിതാ നന്ത ഉരുവാണ്‍ടി - പര
  തറ്പര പോകന്‍ തരുവാണ്‍ടി
  ഉച്ചിതാഴ് അന്‍പര്‍ക് കുറവാണ്‍ടി - അന്ത
  ഉത്തമ തേവനൈപ് പാടുങ്കടി.
 • 11. അറ്പുത മാന അഴകനടി - തുതി
  അന്‍പര്‍ക് കരുള്‍ചെയ് കുഴകനടി
  ചിറ്പര യോകത് തിറത്തനടി-അന്തച്
  ചേവകന്‍ ചീര്‍ത്തിയൈപ് പാടുങ്കടി.
 • 12. ചൈവന്‍ തഴൈക്കത് തഴൈത്താണ്‍ടി -ഞാന
  ചംപന്തപ് പേര്‍കൊണ്‍ ടഴൈത്താണ്‍ടി
  പൊയ്വന്ത ഉള്‍ളത്തില്‍ പോകാണ്‍ടി - അന്തപ്
  പുണ്‍ണിയന്‍ പൊന്‍നടി പോറ്റുങ്കടി.
 • 13. വാചി നടത്തിത് തരുവാണ്‍ടി - ഒരു
  വാചിയില്‍ ഇങ്കേ വരുവാണ്‍ടി
  ആചില്‍ കരുണൈ ഉരുവാണ്‍ടി - അവന്‍
  അറ്പുതത് താള്‍മലര്‍ ഏത്തുങ്കടി.
 • 14. ഇരാപ്പകല്‍ ഇല്‍ലാ ഇടത്താണ്‍ടി - അന്‍പര്‍
  ഇന്‍പ ഉളങ്കൊള്‍ നടത്താണ്‍ടി
  അരാപ്പളി ഈന്ത തിടത്താണ്‍ടി - അന്ത
  അണ്‍ണലൈപ് പാടി അടിയുങ്കടി.
 • 15. ഒന്‍റിരണ്‍ ടാന ഉളവാണ്‍ടി - അന്ത
  ഒന്‍റിരണ്‍ ടാകാ അളവാണ്‍ടി
  മിന്‍തിരണ്‍ ടന്‍ന വടിവാണ്‍ടി - അന്ത
  മേലവന്‍ ചീര്‍ത്തിയൈപ് പാടുങ്കടി.

சண்முகர் கொம்மி // சண்முகர் கொம்மி