திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
తిరుప్పళ్ళిత్తామం తాఙ్కల్
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
సణ్ముకర్ వరుకై
saṇmukar varukai
Fifth Thirumurai

055. సణ్ముకర్ కొంమి
saṇmukar kommi

  తాళిసై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. కుఱవర్ కుటిసై నుళైందాణ్టి - అందక్
  కోమాట్టి ఎస్సిల్ విళైందాణ్టి
  తుఱవర్ వణఙ్కుం పుకళాణ్టి - అవన్
  తోఱ్ఱత్తైప్ పాటి అటియుఙ్కటి.
 • 2. మామయిల్ ఏఱి వరువాణ్టి - అన్పర్
  వాళ్త్త వరఙ్కళ్ తరువాణ్టి
  తీమైయి లాత పుకళాణ్టి - అవన్
  సీర్త్తియైప్ పాటి అటియుఙ్కటి.
 • 3. పన్నిరు తోళ్కళ్ ఉటైయాణ్టి - కొటుం
  పావికళ్ తంమై అటైయాణ్టి
  ఎన్నిరు కణ్కళ్ అనైయాణ్టి - అవన్
  ఏఱ్ఱత్తైప్ పాటి అటియుఙ్కటి.
 • 4. వేఙ్కై మరమాకి నిన్ఱాణ్టి - వంద
  వేటర్ తమైఎలాం వెన్ఱాణ్టి
  తీఙ్కుసెయ్ సూరనైక్ కొన్ఱాణ్టి - అందత్
  తీరనైప్ పాటి అటియుఙ్కటి.
 • 5. సీర్తికళ్ తోకై మయిల్మేలే - ఇళఞ్
  సెఞ్సుటర్ తోన్ఱున్ తిఱంపోలే
  కూర్వటి వేల్కొణ్టు నంపెరుమాన్ - వరుఙ్
  కోలత్తైప్ పారుఙ్కళ్ కోతైయర్కాళ్.
 • 6. ఆఱు ముకఙ్కళిల్ పున్సిరిప్పుం - ఇరణ్
  టాఱు పుయందికళ్ అఱ్పుతముం
  వీఱు పరఞ్సుటర్ వణ్ణముంఓర్ - తిరు
  మేనియుం పారుఙ్కళ్ వెళ్వళైకాళ్.
 • 7. ఆనంద మాన అముతనటి - పర
  మానంద నాట్టుక్ కరసనటి
  తానంద మిల్లాస్ సతురనటి - సివ
  సణ్ముకన్ నఙ్కురు సామియటి.
 • 8. వేతముటి సొల్లుం నాతనటి - సతుర్
  వేతము టితికళ్ పాతనటి
  నాత వటివుకొళ్ నీతనటి - పర
  నాతఙ్ కటంద నలత్తనటి.
 • 9. తత్తువత్ తుళ్ళే అటఙ్కాణ్టి - పర
  తత్తువం అన్ఱిత్ తుటఙ్కాణ్టి
  సత్తువ ఞాన వటివాణ్టి - సివ
  సణ్ముక నాతనైప్ పాటుఙ్కటి.
 • 10. సస్సితా నంద ఉరువాణ్టి - పర
  తఱ్పర పోకన్ తరువాణ్టి
  ఉస్సితాళ్ అన్పర్క్ కుఱవాణ్టి - అంద
  ఉత్తమ తేవనైప్ పాటుఙ్కటి.
 • 11. అఱ్పుత మాన అళకనటి - తుతి
  అన్పర్క్ కరుళ్సెయ్ కుళకనటి
  సిఱ్పర యోకత్ తిఱత్తనటి-అందస్
  సేవకన్ సీర్త్తియైప్ పాటుఙ్కటి.
 • 12. సైవన్ తళైక్కత్ తళైత్తాణ్టి -ఞాన
  సంపందప్ పేర్కొణ్ టళైత్తాణ్టి
  పొయ్వంద ఉళ్ళత్తిల్ పోకాణ్టి - అందప్
  పుణ్ణియన్ పొన్నటి పోఱ్ఱుఙ్కటి.
 • 13. వాసి నటత్తిత్ తరువాణ్టి - ఒరు
  వాసియిల్ ఇఙ్కే వరువాణ్టి
  ఆసిల్ కరుణై ఉరువాణ్టి - అవన్
  అఱ్పుతత్ తాళ్మలర్ ఏత్తుఙ్కటి.
 • 14. ఇరాప్పకల్ ఇల్లా ఇటత్తాణ్టి - అన్పర్
  ఇన్ప ఉళఙ్కొళ్ నటత్తాణ్టి
  అరాప్పళి ఈంద తిటత్తాణ్టి - అంద
  అణ్ణలైప్ పాటి అటియుఙ్కటి.
 • 15. ఒన్ఱిరణ్ టాన ఉళవాణ్టి - అంద
  ఒన్ఱిరణ్ టాకా అళవాణ్టి
  మిన్తిరణ్ టన్న వటివాణ్టి - అంద
  మేలవన్ సీర్త్తియైప్ పాటుఙ్కటి.

சண்முகர் கொம்மி // சண்முகர் கொம்மி