திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருப்பள்ளித்தாமம் தாங்கல்
tiruppaḷḷittāmam tāṅkal
சண்முகர் வருகை
saṇmukar varukai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

055. சண்முகர் கொம்மி
saṇmukar kommi