திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
செழுஞ்சுடர் மாலை
seḻuñsuṭar mālai
ஜீவசாட்சி மாலை
jīvasāṭsi mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

008. குறைஇரந்த பத்து
kuṟaiiranta pattu