திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अपरातत् ताऱ्ऱामै
aparātat tāṟṟāmai
तिरुमुल्लैवायिल् तिरुविण्णप्पम्
tirumullaivāyil tiruviṇṇappam
Second Thirumurai

012. अरुळियल् विऩावल्
aruḷiyal viṉāval

  तिरुमुल्लैवायिल्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तेऩ्ऎऩ इऩिक्कुम् तिरुवरुट् कटले
  तॆळ्ळिय अमुतमे सिवमे
  वाऩ्ऎऩ निऱ्कुम् तॆय्वमे मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  ऊऩ्ऎऩ निऩ्ऱ उणर्विलेऩ् ऎऩिऩुम्
  उऩ्तिरुक् कोयिल्वन् तटैन्दाल्
  एऩ्ऎऩक् केळा तिरुन्दऩै ऐया
  ईतुनिऩ् तिरुवरुट् कियल्पो.
 • 2. पूङ्कॊटि इटैयैप् पुणर्न्दसॆन् तेऩे
  पुत्तमु तेमऱैप् पॊरुळे
  वाङ्कॊटि विटैकॊळ् अण्णले मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  तीङ्कॊटि यात विऩैयऩेऩ् ऎऩिऩुम्
  सॆल्वनिऩ् कोयिल्वन् तटैन्दाल्
  ईङ्कॊटि यात अरुट्कणाल् नोक्कि
  एऩ्ऎऩा तिरुप्पतुम् इयल्पो.
 • 3. तुप्पुनेर् इतऴि मकिऴ्न्दकल् याण
  सुन्दरा सुन्दरऩ् तूता
  मैप्पॊति मिटऱ्ऱाय् वळर्तिरु मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  अप्पऩे उऩ्ऩै विटुवऩो अटियेऩ्
  अऱिविलेऩ् ऎऩिऩुनिऩ् कोयिऱ्
  कॆय्प्पुटऩ् वन्दाल् वाऎऩ उरैया
  तिरुप्पतुऩ् तिरुवरुट् कियल्पो.
 • 4. कङ्कैअञ् सटैकॊण् टोङ्कुसॆङ् कऩिये
  कण्कळ्मूऩ् ऱोङ्कुसॆङ् करुम्पे
  मङ्कल्इल् लात वण्मैये मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  तुङ्कनिऩ् अटियैत् तुतित्तिटेऩ् ऎऩिऩुम्
  तॊण्टऩेऩ् कोयिल्वन् तटैन्दाल्
  ऎङ्कुवन् ताय्नी यार्ऎऩ वेऩुम्
  इयम्पिटा तिरुप्पतुम् इयल्पो.
 • 5. नऩ्ऱुवन् तरुळुम् नम्पऩे यार्क्कुम्
  नल्लव ऩेतिरुत् तिल्लै
  मऩ्ऱुवन् ताटुम् वळ्ळले मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  तुऩ्ऱुनिऩ् अटियैत् तुतित्तिटेऩ् ऎऩिऩुम्
  तॊण्टऩेऩ् कोयिल्वन् तटैन्दाल्
  ऎऩ्ऱुवन् ताय्ऎऩ् ऱॊरुसॊलुम् सॊल्ला
  तिरुप्पतुऩ् तिरुवरुट् कियल्पो.
 • 6. पण्णिऩुळ् इसैये पालिऩुळ् सुवैये
  पत्तर्कट् करुळ्सॆयुम् परमे
  मण्णिऩुळ् ओङ्कि वळम्पॆऱुम् मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  पॆण्णिऩुम् पेतै मतियिऩेऩ् ऎऩिऩुम्
  पॆरुमनिऩ् अरुळ्पॆऱ लाम्ऎऩ्
  ऱॆण्णिवन् तटैन्दाल् केळ्वियिल् लामल्
  इरुप्पतुऩ् तिरुवरुट् कियल्पो.
 • 7. मुऩ्ऩिय मऱैयिऩ् मुटिविऩ्उट् पॊरुळे
  मुक्कणा मूवर्क्कुम् मुतल्वा
  मऩ्ऩिय करुणै वारिये मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  अऩ्ऩियऩ् अल्लेऩ् तॊण्टऩेऩ् उऩ्तऩ्
  अरुट्पॆरुम् कोयिल्वन् तटैन्दाल्
  ऎऩ्इतु सिवऩे पकैवरैप् पोल्पार्त्
  तिरुप्पतुऩ् तिरुवरुट् कियल्पो.
 • 8. नल्लवर् पॆऱुम्नऱ् सॆल्वमे मऩ्ऱुळ्
  ञाऩना टकम्पुरि नलमे
  वल्लवर् मतिक्कुम् तॆय्वमे मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  पुल्लवऩ् ऎऩिऩुम् अटियऩेऩ् ऐया
  पॊय्यल उलकऱिन् ततुनी
  इल्लैयॆऩ् ऱालुम् विटुवऩो सुम्मा
  इरुप्पतुऩ् तिरुवरुट् कियल्पो.
 • 9. पॊतुविऩिऩ् ऱरुळुम् मुतल्तऩिप् पॊरुळे
  पुण्णियम् विळैकिऩ्ऱ पुलमे
  मतुविऩिऩ् ऱोङ्कुम् पॊऴिल्तिरु मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  पुतुमैयऩ् अल्लेऩ् तॊऩ्ऱुतॊट् टुऩतु
  पूङ्कऴऱ् कऩ्पुपूण् टवऩ्काण्
  ऎतुनिऩैन् तटैन्दाय् ऎऩ्ऱुके ळामल्
  इरुप्पतुऩ् तिरुवरुट् कियल्पो.
 • 10. पॊऩ्ऩैयुऱ् ऱवऩुम् अयऩुम्निऩ् ऱऱियाप्
  पुण्णिया कण्णुतल् करुम्पे
  मऩ्ऩऩे मरुन्दे वळर्तिरु मुल्लै
  वायिल्वाऴ् मासिला मणिये
  उऩ्ऩैनाऩ् कऩविऩ् इटत्तुम्विट् टॊऴियेऩ्
  उऩ्तिरु अटित्तुणै अऱिय
  ऎऩ्ऩैईऩ् ऱवऩे मुकमऱि यार्पोल्
  इरुप्पतुऩ् तिरुवरुट् कियल्पो.

அருளியல் வினாவல் // அருளியல் வினாவல்

No audios found!