திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
குறைஇரந்த பத்து
kuṟaiiranta pattu
ஆற்றா முறை
āṟṟā muṟai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

009. ஜீவசாட்சி மாலை
jīvasāṭsi mālai