திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अऱिवरुम् पॆरुमै
aṟivarum perumai
ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩ् मालै
eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai
Second Thirumurai

019. अरुळ्विटै वेट्कै
aruḷviṭai vēṭkai

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  कलि विरुत्तम्
 • 1. पोकम् कॊण्ट पुणर्मुलै मातॊरु
  पाकम् कॊण्ट पटम्पक्क नातरे
  माकम् कॊण्ट वळम्पॊऴिल् ऒऱ्ऱियिऩ्
  मोकम् कॊण्टऎम् मुऩ्निऩ् ऱरुळिरो.
 • 2. तवळ नीऱ्ऱुमॆय्स् सान्दवि ऩोतरे
  पवळ मेऩिप् पटम्पक्क नातरे
  कवळ वीऱ्ऱुक् करिउरि पोर्त्तनीर्
  इवळै ऒऱ्ऱिविट् टॆङ्ङऩम् सॆऩ्ऱिरो.
 • 3. सील मेवित् तिकऴ्अऩल् कण्ऒऩ्ऱु
  पाल मेवुम् पटम्पक्क नातरे
  ञाल मेवुम् नवैयैअ कऱ्ऱमुऩ्
  आलम् उण्टवर् अल्लिर्कॊल् ऐयरे.
 • 4. उटैकॊळ् कोवणत् तुऱ्ऱअ ऴकरे
  पटैकॊळ् सूलप् पटम्पक्क नातरे
  कटैकॊळ् नञ्सुण्टु कण्टम्क ऱुत्तनीर्
  इटैयिल् ऒऱ्ऱिविट् टॆङ्ङऩम् सॆऩ्ऱिरो.
 • 5. निऱैय वाऴ्तॊण्टर् नीटुऱ वऩ्पवम्
  पऱैय निऩ्ऱप टम्पक्क नातरे
  उऱैय माणिक्कु यिर् अळित् तिट्टनीर्
  कुऱैयि लाऒऱ्ऱिक् कोयिऱ्कण् उळ्ळिरो.
 • 6. वणङ्कॊळ् नाकम णित्तलै ऐन्दुटैप्
  पणङ्कॊळ् सॆल्वप्प टम्पक्क नातरे
  कणङ्कॊळ् कामऩैक् काय्न्दुयिर् ईन्दनीर्
  वणङ्कु वार्क्कॆऩ्कॊल् वाय्तिऱ वातते.
 • 7. नाट नल्इसै नल्किय मूवर्तम्
  पाटल् केट्कुम्प टम्पक्क नातरे
  वाटल् ऎऩ्ऱॊरु माणिक् कळित्तनीर्
  ईटिल् ऎऩ्ऩळ वॆङ्कॊळित् तिट्टिरो.
 • 8. सुलवु काऱ्ऱऩल् तूयमण् विण्पुऩल्
  पलवु माकुम्प टम्पक्क नातरे
  निलवु तण्मति नीळ्मुटि वैत्तनीर्
  कुलवुम् ऎऩ्ऱऩ्कु ऱैतविर्क् कीर्कॊलो.
 • 9. अटियर् नॆञ्सत्त रुट्पॆरुञ् सोतिओर्
  पटिव माकुम्प टम्पक्क नातरे
  नॆटिय मालुक्कु नेमि अळित्तनीर्
  मिटिय ऩेऩ्अरुळ् मेव विरुम्पिरो.
 • 10. मतिकॊळ् अऩ्पर्म ऩमॆऩुम् तिव्वियप्
  पतिकॊळ् सॆल्वप्प टम्पक्क नातरे
  वितिकॊळ् तुऩ्पत्तै वीट्टि अळित्तनीर्
  तुतिकॊळ् वीर्ऎऩ्तु यरैत्तु रत्तुमे.

அருள்விடை வேட்கை // அருள்விடை வேட்கை

No audios found!