திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुळ्विटै वेट्कै
aruḷviṭai vēṭkai
नॆञ्सॊटु नेर्तल्
neñsoṭu nērtal
Second Thirumurai

020. ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩ् मालै
eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सिन्दै मयङ्कित् तियङ्कुकिऩ्ऱ नायेऩै
  मुन्दै विऩैतॊलैत्तुऩ् मॊय्कऴऱ्काळ् आक्काते
  निन्दैउऱुम् नोयाल् निकऴवैत्तल् नीतियतो
  ऎन्दैनी ऒऱ्ऱि ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 2. मत्तऩैवऩ् नॆञ्सकऩै वञ्सकऩै वऩ्पिणिकॊळ्
  पित्तऩैवीण् नाळ्पोक्कुम् पेयेऩै नायेऩै
  मुत्तऩैयाय् उऩ्ऱऩ् मुळरित्ताट् काळाक्क
  ऎत्तऩैनाळ् सॆल्लुम् ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 3. नऩ्ऩॆऱिसेर् अऩ्पर्तमै नाटिटवुम् निऩ्पुकऴिऩ्
  सॆऩ्ऩॆऱियैस् सेर्न्दिटवुम् सॆय्ताय् ऎऩक्कुऩक्कु
  मुऩ्अऱियेऩ् पिऩ्अऱियेऩ् मूटऩेऩ् कैम्माऱिङ्
  कॆऩ्अऱिवेऩ् ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 4. मैप्पटियुम् कण्णार् मयल्उऴक्कस् सॆय्वायो
  कैप्पटिय उऩ्ऱऩ् कऴल्करुतस् सॆय्वायो
  इप्पटिऎऩ् ऱप्पटिऎऩ् ऱॆऩ्ऩऱिवेऩ् उऩ्सित्तम्
  ऎप्पटियो ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 5. निल्ला उटम्पै निलैऎऩ्ऱे नेसिक्कुम्
  पॊल्लात नॆञ्सप् पुलैयऩेऩ् इव्वुलकिल्
  सॊल्ला मऩनोयाल् सोर्वुऱ् ऱलैयुम्अल्लल्
  ऎल्लाम् अऱिवाय् ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 6. तीतऱिवेऩ् नऩ्कणुवुम् सॆय्येऩ्वीण् नाळ्पोक्कुम्
  वातऱिवेऩ् वञ्सकऩेऩ् वल्विऩैयेऩ् वाय्मैयिलेऩ्
  सूतऱिवेऩ् माल्अयऩुम् सॊल्लऱिय निऩ्पॆरुमै
  यातऱिवेऩ् ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 7. माऱात वऩ्पिणियाल् माऴान्दु नॆञ्सयर्न्दे
  कूऱात तुऩ्पक् कॊटुङ्कटऱ्कुळ् वीऴ्न्दटियेऩ्
  आऱा तरऱ्ऱि अऴुकिऩ्ऱेऩ् निऩ्सॆवियिल्
  एऱातो ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 8. उण्णाटुम् वल्विऩैयाल् ओयाप् पिणिउऴन्दु
  पुण्णाक नॆञ्सम् पुऴुङ्कुकिऩ्ऱेऩ् पुण्णियऩे
  कण्णाळा उऩ्ऱऩ् करुणै ऎऩक्कळिक्क
  ऎण्णायो ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 9. पुऩ्सॆय्कै माऱाप् पुलैयमट मङ्कैयर्तम्
  वऩ्सॆय्कै याले मयङ्कुकिऩ्ऱ वञ्सकऩेऩ्
  कॊऩ्सॆय्कै माऱात कूऱ्ऱऩ् वरुवाऩेल्
  ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 10. सङ्कुटैयाऩ् तामरैयाऩ् ताळ्मुटियुम् काण्परिताम्
  कॊङ्कुटैय कॊऩ्ऱैक् कुळिर्सटैयाय् कोतैऒरु
  पङ्कुटैयाय् एऴैमुकम् पारातु तळ्ळिविट्टाल्
  ऎङ्कटैवेऩ् ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 11. मऩ्ऱि ऩिटैनटञ्सॆय् माणिक्क मामलैये
  वॆऩ्ऱिमऴुक् कैयुटैय वित्तकऩे ऎऩ्ऱॆऩ्ऱु
  कऩ्ऱिऩ् अयर्न्दऴुम्ऎऩ् कण्­र् तुटैत्तरुळ
  ऎऩ्ऱु वरुवाय् ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 12. मऩ्ऩळविल् सोति मणिपोल्वाय् मातवत्तोर्
  तॆऩ्ऩळवुम् वेणिस् सिवमे ऎऩऒरुकाल्
  सॊऩ्ऩळविल् सॊऩ्ऩवर्तम् तुऩ्पॊऴिप्पाय् ऎऩ्पर्अतु
  ऎऩ्ऩळविल् काणेऩ् ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 13. मिऩ्पोल्वार् इस्सैयिऩाल् वॆम्पुकिऩ्ऱेऩ् आऩालुम्
  तऩ्पोल्वाय् ऎऩ्ईऩ्ऱ ताय्पोल्वाय् सार्न्दुरैयाप्
  पॊऩ्पोल्वाय् निऩ्अरुळ्इप् पोतटियेऩ् पॆऱ्ऱेऩेल्
  ऎऩ्पोल्वार् इल्लै ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 14. पूमान्दुम् वण्टॆऩनिऩ् पॊऩ्ऩरुळैप् पुण्णियर्कळ्
  तामान्दि निऩ्ऩटिक्कीऴ्स् सार्न्दुनिऩ्ऱार् ऐयोनाऩ्
  कामान्द कारम्ऎऩुम् कळ्ळुण्टु कण्मूटि
  एमान्देऩ् ऒऱ्ऱि ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 15. पऩ्ऩरुम्इप् पार्नटैयिल् पाटुऴऩ्ऱ पातकऩेऩ्
  तुऩ्ऩियनिऩ् पॊऩ्ऩटियैस् सूऴातेऩ् आयिटिऩुम्
  पुऩ्ऩिकरेऩ् कुऱ्ऱम् पॊऱुक्कप् पॊऱुप्पुऩक्के
  ऎऩ्ऩरुमैत् ताय्नी ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 16. वीट्टुक् कटङ्का विळैयाट्टुप् पिळ्ळैऎऩत्
  तेट्टुक् कटङ्कात तीमऩत्ताल् आन्दुयरम्
  पाट्टुक् कटङ्कानिऩ् पत्तर् अटिप्पुकऴ्पोल्
  एट्टुक् कटङ्का तॆऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 17. पऩ्ऩु मऩत्ताल् परिसिऴन्द पातकऩेऩ्
  तुऩ्ऩुमल वॆङ्कतिरोऩ् सूऴ्किऩ्ऱ सोटैयिऩाल्
  निऩ्ऩरुळ्नीर् वेट्टु निलैकलङ्कि वाटुकिऩ्ऱेऩ्
  इऩ्ऩुम्अऱि यायो ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 18. कल्लै निकराम् कटैमऩम्पोम् काऩ्नॆऱियिल्
  पुल्लै मतित् तैयोपैम् पूइऴन्द पॊय्यटियेऩ्
  ऒल्लैपटु किऩ्ऱ ऒऱुवे तऩैतऩक्कोर्
  ऎल्लै अऱियेऩ् ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 19. पॊऩ्ऩैमतित् तैयानिऩ् पॊऩ्ऩटियैप् पोऱ्ऱात
  कऩ्ऩिकरुम् नॆञ्साल् कलङ्कुकिऩ्ऱ कैतवऩेऩ्
  इऩ्ऩल् उऴक्किऩ्ऱ एऴैकट्कुम् एऴैकण्टाय्
  ऎऩ्ऩै विटाते ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 20. मासुवरे ऎऩ्ऩुम् मलक्कटलिल् वीऴ्न्दुलकोर्
  आसुवरे ऎऩ्ऩ अलैवेऩै आळायेल्
  कूसुवरे कैकॊट्टिक् कूटिस् सिरित्तटियार्
  एसुवरे ऒऱ्ऱि ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 21. ऊर्सॊल्वेऩ् पेर्सॊल्वेऩ् उत्तमऩे निऩ्तिरुत्ताळ्
  सीर्सॊल्वेऩ् ऎऩ्ऱऩैनी सेर्क्का तकऱ्ऱुवैयेल्
  नेर्सॊल्वाय् उऩ्ऱऩक्कु नीतियी तल्लऎऩ्ऱे
  यार्सॊल्वार् ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 22. नीक्कमिला मॆय्यटियर् नेसमिलाप् पॊय्यटियेऩ्
  ऊक्कमिला नॆञ्सत्तिऩ् ओट्टकलस् सॆय्वायेल्
  तूक्कमिला आऩन्दत् तूक्कम्अऩ्ऱि मऱ्ऱुम्इङ्कोर्
  एक्कमिलेऩ् ऒऱ्ऱि ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 23. पोकिऩ्ऱ वञ्सकरैप् पोक्किउऩ्ऱऩ् पॊऩ्अटिक्काळ्
  आकिऩ्ऱ मेलोर् अटिवऴुत्ता नायेऱ्कुप्
  पाकिऩ् तऩिस्सुवैयिऱ् पाङ्काकुम् निऩ्अरुळै
  ईकिऩ्ऱ तॆऩ्ऱो ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 24. ऊऴै अकऱ्ऱ उळवऱियाप् पॊय्यऩ्इवऩ्
  पीऴैमऩम् नम्मैप् पॆऱातम् मऩङ्कॊटिय
  ताऴैऎऩ ऎण्णिऎऩ्ऩैत् तळ्ळिविट्टाल् ऎऩ्सॆय्वेऩ्
  एऴैनाऩ् ऒऱ्ऱि ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 25. मटुक्क मुटिया मलइरुट्टिल् सॆऩ्ऱुमऩम्
  कटुक्कमुटि याप्पुलऩाल् कट्टिस् सुमक्कवैत्त
  तॊटुक्क मुटियात तुऩ्पस् सुमैयैइऩि
  ऎटुक्कमुटि याते ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 26. मुळ्ळळवु नॆञ्स मुऴुप्पुलैय मातर्कळाम्
  कळ्ळळवु नायिल् कटैप्पट्ट ऎऩ्ऱऩक्कु
  उळ्ळळवुम् अऩ्पर्क् कुतवुम्उऩ्ताट् कऩ्पॊरुसिऱ्
  ऱॆळ्ळळवुम् उण्टो ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 27. पण्ण मुटियाप् परिपवङ्कॊण् टिव्वुलकिल्
  नण्ण मुटिया नलङ्करुति वाटुकिऩ्ऱेऩ्
  उण्णमुटि याअमुताम् उऩ्ऩैअऩ्ऱि ऎव्वौर्क्कुम्
  ऎण्णमुटि याते ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 28. वॆङ्कॊळित्तेळ् पोऩ्ऱ विऩैयाल् वॆतुम्पिमऩम्
  अङ्कॊळिक्का तुऩ्ऩै अऴैत्तऴुतु वाटुकिऩ्ऱेऩ्
  इङ्कॊळिक्का नञ्समुण्ट ऎऩ्अरुमै अप्पानी
  ऎङ्कॊळित्ताय् ऒऱ्ऱि ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 29. पित्तळैक्कुम् कामप् पॆरुम्पेय् मयक्कुमयल्
  वित्तऩैत्ताम् आणवम्पॊय् वीऱुम्अऴुक् काऱुसिऩम्
  कॊत्तऩैत्ताम् वञ्सम् कॊलैमुतलाम् पावङ्कळ्
  इत्तऩैक्कुम् नाऩ्काण् ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 30. ऒल्लैये नञ्सऩैत्तुम् उण्ट तयानितिनी
  अल्लैयो निऩ्ऱिङ् कयर्वेऩ्मुऩ् वन्दॊरुसॊल्
  सॊल्लैयो ऒऱ्ऱियूर्त् तूयतिरुक् कोयिलुळ्नी
  इल्लैयो ऐया ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.
 • 31. निऩैयुटैयाय् नीअऩ्ऱि नेटिल्ऎङ्कुम् इल्लाताय्
  मऩैयुटैयार् मक्कळ्ऎऩुम् वाऴ्क्कैयिटैप् पट्टवमे
  इऩैयुटैयाऩ् ऎऩ्ऱिङ् कॆऩैयाळ्व तुऩ्कटऩे
  ऎऩैयुटैयाय् ऒऱ्ऱि ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩे.

எழுத்தறியும் பெருமான் மாலை // எழுத்தறியும் பெருமான் மாலை

No audios found!