திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ऎऴुत्तऱियुम् पॆरुमाऩ् मालै
eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai
तिरुप्पुकऴ् विलासम्
tiruppukaḻ vilāsam
Second Thirumurai

021. नॆञ्सॊटु नेर्तल्
neñsoṭu nērtal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  कलिविरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. ऒक्क नॆञ्समे ऒऱ्ऱि यूर्प्पटम्
  पक्क नातऩैप् पणिन्दु वाऴ्त्तिऩाल्
  मिक्क कामत्तिऩ् वॆम्मै याल्वरुम्
  तुक्क मियावैयुम् तूर ओटुमे.
 • 2. ओटुम् नॆञ्समे ऒऩ्ऱु केट्टिनी
  नीटुम् ऒऱ्ऱियूर् निमलऩ् मूवर्कळ्
  पाटुम् ऎम्पटम् पक्क नातऩ्ताळ्
  नाटु नाटिटिल् नाटु नम्मते.
 • 3. नम्पु नॆञ्समे नऩ्मै ऎय्तुमाल्
  अम्पु यऩ्पुकऴ् अण्णल् ऒऱ्ऱियूर्प्
  पम्पु सीर्प्पटम् पक्कऩ् ऒऩ्ऩलार्
  तम्पु रञ्सुटुम् तम्पि राऩैये.
 • 4. तम्प लम्पॆऱुम् तैय लार्कणाल्
  वॆम्प लन्दरुम् वॆय्य नॆञ्समे
  अम्प लत्तिऩिल् अमुतै ऒऱ्ऱियूर्स्
  सॆम्प लत्तैनी सिन्दै सॆय्वैये.
 • 5. सॆय्युम् वण्णम्नी तेऱि नॆञ्समे
  उय्युम् वण्णमाम् ऒऱ्ऱि यूर्क्कुळे
  मॆय्युम् वण्णमा णिक्क वॆऱ्परुळ्
  पॆय्युम् वण्णमे पॆऱुतल् वेण्टुमे.
 • 6. वेण्टुम् नॆञ्समे मेवि ऒऱ्ऱियूर्
  आण्टु निऩ्ऱरुळ् अरसिऩ् पॊऱ्पतम्
  पूण्टु कॊण्टुळे पोऱ्ऱि निऱ्पैयेल्
  याण्टुम् तुऩ्पम्नी अटैतल् इल्लैये.
 • 7. इल्लै उण्टॆऩ ऎय्ति ऐयुऱुम्
  कल्लै यॊत्तऎऩ् कऩ्म नॆञ्समे
  ऒल्लै ऒऱ्ऱियूर् उऱ्ऱु वाऴ्तियेल्
  नल्लै नल्लैनी नट्पिऩ् मेलैये.
 • 8. मेलै अन्दकऩ् वॆय्य तूतुवर्
  ओलै काट्टुमुऩ् ऒऱ्ऱि यूरिल्वाऴ्
  पालै सेर्पटम् पक्क नातर्तम्
  कालै नाटिनऱ् कतियिऩ् निऱ्पैये.
 • 9. निऱ्प तॆऩ्ऱुनी नील नॆञ्समे
  अऱ्प मातर्तम् अवलम् नीङ्किये
  सिऱ्प रऩ्तिरुत् तिल्लै अम्पलप्
  पॊऱ्पऩ् ऒऱ्ऱियिल् पुकुन्दु पोऱ्ऱिये.
 • 10. पोऱ्ऱि ऒऱ्ऱियूर्प् पुण्णि यऩ्तिरु
  नीऱ्ऱि ऩाऩ्तऩै निऩैन्दु निऱ्पैयेल्
  तोऱ्ऱ रुम्परञ् सोति नल्अरुळ्
  ऊऱ्ऱॆ ऴुम्कटल् ऒक्क नॆञ्समे.

நெஞ்சொடு நேர்தல் // நெஞ்சொடு நேர்தல்

No audios found!