திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಜೀವಸಾಟ್ಸಿ ಮಾಲೈ
jīvasāṭsi mālai
ಇರಂದ ವಿಣ್ಣಪ್ಪಂ
iranta viṇṇappam
Fifth Thirumurai

010. ಆಱ್ಱಾ ಮುಱೈ
āṟṟā muṟai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ವಿಣ್ಅ ಱಾತುವಾೞ್ ವೇಂದನ್ ಆತಿಯರ್
  ವೇಣ್ಟಿ ಏಙ್ಕವುಂ ವಿಟ್ಟೆನ್ ನೆಞ್ಸಕಕ್
  ಕಣ್ಅ ಱಾತುನೀ ಕಲಂದು ನಿಱ್ಪತೈಕ್
  ಕಳ್ಳ ನಾಯಿನೇನ್ ಕಣ್ಟು ಕೊಣ್ಟಿಲೇನ್
  ಎಣ್ಅ ಱಾತ್ತುಯರ್ಕ್ ಕಟಲುಳ್ ಮೂೞ್ಕಿಯೇ
  ಇಯಙ್ಕಿ ಮಾೞ್ಕುವೇನ್ ಯಾತು ಸೆಯ್ಕುವೇನ್
  ತಣ್ಅ ಱ್‘ಪ್ಪೊೞಿಲ್ ಕುಲವುಂ ಪೋರಿ6 ವಾೞ್
  ಸಾಮಿ ಯೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 2. ವಾಟ್ಕಣ್ ಏೞೈಯರ್ ಮಯಲಿಲ್ ಪಟ್ಟಕಂ
  ಮಯಙ್ಕಿ ಮಾಲ್ಅಯನ್ ವೞುತ್ತುಂ ನಿನ್ತಿರುತ್
  ತಾಟ್ಕಣ್ ನೇಯಂಅಱ್ ಱುಲಕ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್
  ಸಞ್ಸ ರಿತ್ತುೞಲ್ ವಞ್ಸ ನೇನ್ಇಟಂ
  ಆಟ್ಕ ಣೇಸುೞಲ್ ಅಂದ ಕನ್ವರಿಲ್
  ಅಞ್ಸು ವೇನ್ಅಲಾಲ್ ಯಾತು ಸೆಯ್ಕುವೇನ್
  ನಾಟ್ಕ ಣೇರ್ಮಲರ್ಪ್ ಪೊೞಿಲ್ಕೊಳ್ ಪೋರಿವಾೞ್
  ನಾಯ ಕಾತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 3. ಎಣ್ಣಿಲ್ ಪುನ್ತೊೞಿಲ್ ಎಯ್ತಿ ಐಯವೋ
  ಇಯಲ್ಪಿನ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ಇಯಙ್ಕಿ ಮಾೞ್ಕಿಯೇ
  ಕಣ್ಣಿನ್ ಉಣ್ಮಣಿ ಯಾಯ ನಿನ್ತನೈಕ್
  ಕರುತಿ ಟಾತುೞಲ್ ಕಪಟ ನೇಱ್ಕರುಳ್
  ನಣ್ಣಿ ವಂದಿವನ್ ಏೞೈ ಯಾಂಎನ
  ನಲ್ಕಿ ಆಣ್ಟಿಟಲ್ ನಿಯಾಯ ಮೇಸೊಲಾಯ್
  ತಣ್ಇ ರುಂಪೊೞಿಲ್ ಸೂೞುಂ ಪೋರಿವಾೞ್
  ಸಾಮಿ ಯೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 4. ಕೂವಿ ಏೞೈಯರ್ ಕುಱೈಕಳ್ ತೀರಆಟ್
  ಕೊಳ್ಳುಂ ವಳ್ಳಲೇ ಕುಱುಕುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್
  ಪಾವಿ ಯೇನ್ಪಟುಂ ಪಾಟ ನೈತ್ತೈಯುಂ
  ಪಾರ್ತ್ತಿ ರುಂದುಂನೀ ಪರಿಂದು ವಂದಿಲಾಯ್
  ಸೇವಿ ಯೇನ್ ಎನಿಲ್ ತಳ್ಳಲ್ ನೀತಿಯೋ
  ತಿರುವ ರುಟ್ಕೊರು ಸಿಂದು ವಲ್ಲೈಯೋ
  ತಾವಿ ಏರ್ವಳೈಪ್ ಪಯಿಲ್ಸೆಯ್ ಪೋರಿವಾೞ್
  ಸಾಮಿ ಯೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 5. ಸಂದೈ ನೇರ್ನಟೈ ತನ್ನಿಲ್ ಏಙ್ಕುವೇನ್
  ಸಾಮಿ ನಿನ್ತಿರುತ್ ತಾಳುಕ್ ಕನ್ಪಿಲೇನ್
  ಎಂದೈ ನೀಮಕಿೞ್ನ್ ತೆನ್ನೈ ಆಳ್ವೈಯೇಲ್
  ಎನ್ನೈ ಅನ್ಪರ್ಕಳ್ ಎನ್ಸೊಲ್ ವಾರ್ಕಳೋ
  ನಿಂದೈ ಏಱ್ಪಿನುಂ ಕರುಣೈ ಸೆಯ್ತಿಟಲ್
  ನಿತ್ತ ನಿನ್ಅರುಳ್ ನೀತಿ ಆಕುಮಾಲ್
  ತಂದೈ ತಾಯ್ಎನ ವಂದು ಸೀರ್ತರುಂ
  ತಲೈವ ನೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 6. ಸೆಲ್ಲುಂ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿಲ್ ತಿಯಙ್ಕ ವಿಟ್ಟುನಿನ್
  ಸೆಯ್ಯ ತಾಳ್ತುತಿ ಸೆಯ್ತಿ ಟಾತುೞಲ್
  ಕಲ್ಲುಂ ವೆನ್ನಿಟಕ್ ಕಣ್ಟು ಮಿಣ್ಟುಸೆಯ್
  ಕಳ್ಳ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್ ಕವಲೈ ತೀರ್ಪ್ಪೈಯೋ
  ಸೊಲ್ಲುಂ ಇನ್ಪವಾನ್ ಸೋತಿ ಯೇಅರುಳ್
  ತೋಱ್ಱ ಮೇಸುಕ ಸೊರುಪ ವಳ್ಳಲೇ
  ಸಲ್ಲಿ ಯಙ್ಕೆಟ ಅರುಳ್ಸೆಯ್ ಪೋರಿವಾೞ್
  ಸಾಮಿ ಯೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 7. ಏತು ಸೆಯ್ಕುವ ನೇನುಂ ಎನ್ಱನೈ
  ಈನ್ಱ ನೀಪೊಱುತ್ ತಿಟುತಲ್ ಅಲ್ಲತೈ
  ಈತು ಸೆಯ್ತವನ್ ಎನ್ಱಿವ್ ವೇೞೈಯೈ
  ಎಂದ ವಣ್ಣಂನೀ ಎಣ್ಣಿ ನೀಕ್ಕುವಾಯ್
  ವಾತು ಸೆಯ್ವನ್ಇಪ್ ಪೋತು ವಳ್ಳಲೇ
  ವಱಿಯ ನೇನ್ಎನ ಮತಿತ್ತು ನಿನ್ಱಿಟೇಲ್
  ತಾತು ಸೆಯ್ಮಲರ್ಪ್ ಪೊೞಿಲ್ಕೊಳ್ ಪೋರಿವಾೞ್
  ಸಾಮಿ ಯೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 8. ಪೇಯುಂ ಅಞ್ಸುಱುಂ ಪೇತೈ ಯಾರ್ಕಳೈಪ್
  ಪೇಣುಂ ಇಪ್ಪೆರುಂ ಪೇಯ ನೇಱ್ಕೊರು
  ತಾಯುಂ ಅಪ್ಪನುಂ ತಮರುಂ ನಟ್ಪುಂಆಯ್ತ್
  ತಣ್ಅ ರುಟ್ಕಟಲ್ ತಂದ ವಳ್ಳಲೇ
  ನೀಯುಂ ನಾನುಂಓರ್ ಪಾಲುಂ ನೀರುಮಾಯ್
  ನಿಱ್ಕ ವೇಣ್ಟಿನೇನ್ ನೀತಿ ಆಕುಮೋ
  ಸಾಯುಂ ವನ್ಪವಂ ತನ್ನೈ ನೀಕ್ಕಿಟುಂ
  ಸಾಮಿ ಯೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 9. ಪೊಯ್ಯರ್ ತಂಮನಂ ಪುಕುತಲ್ ಇನ್ಱೆನಪ್
  ಪುನಿತ ನು‘ಲೆಲಾಂ ಪುಕಲ್ವ ತಾತಲಾಲ್
  ಐಯ ನಿನ್ತಿರು ಅರುಟ್ಕಿ ರಪ್ಪಇಙ್
  ಕಞ್ಸಿ ನಿನ್ಱೆನ್ಇವ್ ವಿಞ್ಸು ವಞ್ಸನೇನ್
  ಮೆಯ್ಯರ್ ಉಳ್ಳುಳೇ ವಿಳಙ್ಕುಂ ಸೋತಿಯೇ
  ವಿತ್ತಿ ಲಾತವಾನ್ ವಿಳೈಂದ ಇನ್ಪಮೇ
  ತೈಯ ಲಾರ್ಇರು ವೋರುಂ ಮೇವುತೋಳ್
  ಸಾಮಿ ಯೇತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.
 • 10. ಮಾಲಿನ್ ವಾೞ್ಕ್ಕೈಯಿನ್ ಮಯಙ್ಕಿ ನಿನ್ಪತಂ
  ಮಱಂದು ೞನ್ಱಿಟುಂ ವಞ್ಸ ನೆಞ್ಸಿನೇನ್
  ಪಾಲಿನ್ ನೀರ್ಎನ ನಿನ್ಅ ಟಿಕ್ಕಣೇ
  ಪಱ್ಱಿ ವಾೞ್ಂದಿಟಪ್ ಪಣ್ಣು ವಾಯ್ಕೊಲೋ
  ಸೇಲಿನ್ ವಾಟ್ಕಣಾರ್ ತೀಯ ಮಾಯೈಯಿಲ್
  ತಿಯಙ್ಕಿ ನಿನ್ಱಿಟಸ್ ಸೆಯ್ಕು ವಾಯ್ಕೊಲೋ
  ಸಾಲ ನಿನ್ಉಳಂ ತಾನ್ಎವ್ ವಣ್ಣಮೋ
  ಸಾಱ್ಱಿ ಟಾಯ್ತಿರುತ್ ತಣಿಕೈ ನಾತನೇ.

  • 6. ಪೋರಿ-ತಿರುಪ್ಪೋರೂರ್

ஆற்றா முறை // ஆற்றா முறை