திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
జీవసాట్సి మాలై
jīvasāṭsi mālai
ఇరంద విణ్ణప్పం
iranta viṇṇappam
Fifth Thirumurai

010. ఆఱ్ఱా ముఱై
āṟṟā muṟai

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. విణ్అ ఱాతువాళ్ వేందన్ ఆతియర్
  వేణ్టి ఏఙ్కవుం విట్టెన్ నెఞ్సకక్
  కణ్అ ఱాతునీ కలందు నిఱ్పతైక్
  కళ్ళ నాయినేన్ కణ్టు కొణ్టిలేన్
  ఎణ్అ ఱాత్తుయర్క్ కటలుళ్ మూళ్కియే
  ఇయఙ్కి మాళ్కువేన్ యాతు సెయ్కువేన్
  తణ్అ ఱ్‘ప్పొళిల్ కులవుం పోరి6 వాళ్
  సామి యేతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 2. వాట్కణ్ ఏళైయర్ మయలిల్ పట్టకం
  మయఙ్కి మాల్అయన్ వళుత్తుం నిన్తిరుత్
  తాట్కణ్ నేయంఅఱ్ ఱులక వాళ్క్కైయిల్
  సఞ్స రిత్తుళల్ వఞ్స నేన్ఇటం
  ఆట్క ణేసుళల్ అంద కన్వరిల్
  అఞ్సు వేన్అలాల్ యాతు సెయ్కువేన్
  నాట్క ణేర్మలర్ప్ పొళిల్కొళ్ పోరివాళ్
  నాయ కాతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 3. ఎణ్ణిల్ పున్తొళిల్ ఎయ్తి ఐయవో
  ఇయల్పిన్ వాళ్క్కైయిల్ ఇయఙ్కి మాళ్కియే
  కణ్ణిన్ ఉణ్మణి యాయ నిన్తనైక్
  కరుతి టాతుళల్ కపట నేఱ్కరుళ్
  నణ్ణి వందివన్ ఏళై యాంఎన
  నల్కి ఆణ్టిటల్ నియాయ మేసొలాయ్
  తణ్ఇ రుంపొళిల్ సూళుం పోరివాళ్
  సామి యేతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 4. కూవి ఏళైయర్ కుఱైకళ్ తీరఆట్
  కొళ్ళుం వళ్ళలే కుఱుకుం వాళ్క్కైయిల్
  పావి యేన్పటుం పాట నైత్తైయుం
  పార్త్తి రుందుంనీ పరిందు వందిలాయ్
  సేవి యేన్ ఎనిల్ తళ్ళల్ నీతియో
  తిరువ రుట్కొరు సిందు వల్లైయో
  తావి ఏర్వళైప్ పయిల్సెయ్ పోరివాళ్
  సామి యేతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 5. సందై నేర్నటై తన్నిల్ ఏఙ్కువేన్
  సామి నిన్తిరుత్ తాళుక్ కన్పిలేన్
  ఎందై నీమకిళ్న్ తెన్నై ఆళ్వైయేల్
  ఎన్నై అన్పర్కళ్ ఎన్సొల్ వార్కళో
  నిందై ఏఱ్పినుం కరుణై సెయ్తిటల్
  నిత్త నిన్అరుళ్ నీతి ఆకుమాల్
  తందై తాయ్ఎన వందు సీర్తరుం
  తలైవ నేతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 6. సెల్లుం వాళ్క్కైయిల్ తియఙ్క విట్టునిన్
  సెయ్య తాళ్తుతి సెయ్తి టాతుళల్
  కల్లుం వెన్నిటక్ కణ్టు మిణ్టుసెయ్
  కళ్ళ నెఞ్సినేన్ కవలై తీర్ప్పైయో
  సొల్లుం ఇన్పవాన్ సోతి యేఅరుళ్
  తోఱ్ఱ మేసుక సొరుప వళ్ళలే
  సల్లి యఙ్కెట అరుళ్సెయ్ పోరివాళ్
  సామి యేతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 7. ఏతు సెయ్కువ నేనుం ఎన్ఱనై
  ఈన్ఱ నీపొఱుత్ తిటుతల్ అల్లతై
  ఈతు సెయ్తవన్ ఎన్ఱివ్ వేళైయై
  ఎంద వణ్ణంనీ ఎణ్ణి నీక్కువాయ్
  వాతు సెయ్వన్ఇప్ పోతు వళ్ళలే
  వఱియ నేన్ఎన మతిత్తు నిన్ఱిటేల్
  తాతు సెయ్మలర్ప్ పొళిల్కొళ్ పోరివాళ్
  సామి యేతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 8. పేయుం అఞ్సుఱుం పేతై యార్కళైప్
  పేణుం ఇప్పెరుం పేయ నేఱ్కొరు
  తాయుం అప్పనుం తమరుం నట్పుంఆయ్త్
  తణ్అ రుట్కటల్ తంద వళ్ళలే
  నీయుం నానుంఓర్ పాలుం నీరుమాయ్
  నిఱ్క వేణ్టినేన్ నీతి ఆకుమో
  సాయుం వన్పవం తన్నై నీక్కిటుం
  సామి యేతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 9. పొయ్యర్ తంమనం పుకుతల్ ఇన్ఱెనప్
  పునిత ను‘లెలాం పుకల్వ తాతలాల్
  ఐయ నిన్తిరు అరుట్కి రప్పఇఙ్
  కఞ్సి నిన్ఱెన్ఇవ్ విఞ్సు వఞ్సనేన్
  మెయ్యర్ ఉళ్ళుళే విళఙ్కుం సోతియే
  విత్తి లాతవాన్ విళైంద ఇన్పమే
  తైయ లార్ఇరు వోరుం మేవుతోళ్
  సామి యేతిరుత్ తణికై నాతనే.
 • 10. మాలిన్ వాళ్క్కైయిన్ మయఙ్కి నిన్పతం
  మఱందు ళన్ఱిటుం వఞ్స నెఞ్సినేన్
  పాలిన్ నీర్ఎన నిన్అ టిక్కణే
  పఱ్ఱి వాళ్ందిటప్ పణ్ణు వాయ్కొలో
  సేలిన్ వాట్కణార్ తీయ మాయైయిల్
  తియఙ్కి నిన్ఱిటస్ సెయ్కు వాయ్కొలో
  సాల నిన్ఉళం తాన్ఎవ్ వణ్ణమో
  సాఱ్ఱి టాయ్తిరుత్ తణికై నాతనే.

  • 6. పోరి-తిరుప్పోరూర్

ஆற்றா முறை // ஆற்றா முறை