திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஜீவசாட்சி மாலை
jīvasāṭsi mālai
இரந்த விண்ணப்பம்
iranta viṇṇappam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

010. ஆற்றா முறை
āṟṟā muṟai