திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तियाक वण्णप् पतिकम्
tiyāka vaṇṇap patikam
तिरुवटिस् सरण्पुकल्
tiruvaṭich saraṇpukal
Second Thirumurai

025. आटलमुतप् पत्तु
āṭalamutap pattu

  तिरुवॊऱ्ऱियूरुम् तिरुत्तिल्लयुम्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सिन्दै नॊन्दुनॊन् तयर्किऩ्ऱेऩ् सिवऩे
  सॆय्व तोर्न्दिलेऩ् तीक्कुण मुटैयेऩ्
  वन्दु निऩ्ऩटिक् काट्सॆय ऎऩ्ऱाल्
  वञ्स नॆञ्सम्ऎऩ् वसम्निऩ्ऱ तिलैये
  ऎन्दै निऩ्ऩरुळ् उण्टॆऩिल् उय्वेऩ्
  इल्लै ऎऩ्ऩिल्नाऩ् इल्लैउय्न् तिटले
  अन्दि वाऩ्निऱत् तॊऱ्ऱियूर् अरसे
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 2. माय नॆञ्समो निऩ्ऩटि वऴुत्ता
  वण्ण मॆऩ्तऩै वलिक्किऩ्ऱ ततऩाल्
  तीयऩ् आयिऩेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् सिवऩे
  तिरुव रुट्कुनाऩ् सेयऩुम् आऩेऩ्
  काय वाऴ्क्कैयिल् काममुण् टुळ्ळम्
  कलङ्कु किऩ्ऱऩऩ् कळैकण्मऱ् ऱऱियेऩ्
  आय ऒऱ्ऱियूर् अण्णले तिल्लै
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 3. उऩ्ऩै उऩ्ऩिनॆक् कुरुकिनिऩ् ऱेत्त
  उळ्ळम् ऎऩ्वसम् उऱ्ऱतिऩ् ऱेऩुम्
  ऎऩ्ऩै आळुतल् उऩ्कटऩ् अऩ्ऱेल्
  इरक्कम् ऎऩ्पतुऩ् ऩिटत्तिलै अऩ्ऱो
  मुऩ्ऩै वल्विऩै मुटित्तिटिल् सिवऩे
  मूट ऩेऩुक्कु मुऩ्ऩिऱ्प तॆवऩो
  अऩ्ऩै अप्पऩे ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 4. ऎऩ्ऩ नाऩ्सॊलि निऱुत्तिऩुम् निल्ला
  तेकु किऩ्ऱतिव् एऴैयेऩ् मऩन्दाऩ्
  उऩ्ऩ तिऩ्ऩरुळ् ऒरुसिऱि तुण्टेल्
  ऒटुक्कि निऱ्पऩाल् उण्मैमऱ् ऱिऩ्ऱेल्
  इऩ्ऩ तॆऩ्ऱऱि यामल इरुळिल्
  इटर्कॊळ् वेऩ्अऩ्ऱि ऎऩ्सॆय्वेऩ् सिवऩे
  अऩ्ऩ तुऩ्सॆयल् ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 5. पावि नॆञ्सम्ऎऩ् पाल्इरा तोटिप्
  पावै यार्मयल् पटिन्दुऴैप् पतऩाल्
  सेवि यातऎऩ् पिऴैपॊऱुत् ताळुम्
  सॆय्कै निऩ्ऩते सॆप्पलॆऩ् सिवऩे
  कावि नेर्विऴि मलैमकळ् काणक्
  कटलिऩ् नञ्सुण्टु कण्णऩ्आ तियर्कळ्
  आवि ईन्दरुळ् ऒऱ्ऱिऎम् इऱैये
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 6. मूट नॆञ्सम्ऎऩ् मॊऴिवऴि निल्ला
  मोक वारियिऩ् मुऴुकुकिऩ् ऱतुकाण्
  तेट ऎऩ्वसम् अऩ्ऱतु सिवऩे
  तिरुव रुट्कटल् तिवलैऒऩ् ऱुऱुमेल्
  नाट नाटिय नलम्पॆऱुम् अतऩाल्
  नाऩुम् उय्कुवेऩ् नल्किटल् वेण्टुम्
  आटल् ऒऱ्ऱियाय् पॆरुम्पऱ्ऱप् पुलियूर्
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 7. कलङ्कु किऩ्ऱऎऩ् कण्उऩ तरुळ्ओर्
  कटुकिऩ् ऎल्लैताऩ् कलन्दिटु माऩाल्
  विलङ्कु किऩ्ऱऎऩ् नॆञ्सम्निऩ् ऱिटुमाल्
  वेऱु नाऩ्पॆऱुम् वेट्कैयुम् इऩ्ऱाल्
  मलङ्कु किऩ्ऱतै माऱ्ऱुवऩ् उऩतु
  मलर्प्पॊऩ् ताळलाल् मऱ्ऱिलऩ् सिवऩे
  अलङ्कु किऩ्ऱसीर् ऒऱ्ऱियूर् इऱैये
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 8. मऱैव तॆऩ्ऩैयुम् मऱैप्पतु पॊल्ला
  वञ्स नॆञ्समॆऩ् वसप्पटल् इलैकाण्
  इऱैव निऩ्ऩरुट् कॆऩ्सॆय्वोम् ऎऩवे
  ऎण्णि ऎण्णिनाऩ् एङ्कुकिऩ् ऱऩऩाल्
  उऱैव तुऩ्ऩटि मलर्अऩ्ऱि मऱ्ऱॊऩ्
  ऱुणर्न्दि लेऩ्इः¤ तुण्मैनी अऱिति
  अऱैव तॆऩ्ऩनाऩ् ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 9. ऒरुक णप्पॊऴु तेऩुनिऩ् अटियै
  उळ्कि टातुळम् ओटुकिऩ् ऱतऩाल्
  तिरुक णप्पॆऱुम् तीयऩेऩ् सॆय्युम्
  तिऱम्अ ऱिन्दिलेऩ् सॆप्पलॆऩ् सिवऩे
  वरुक णत्तुटल् निऱ्कुमो विऴुमो
  मायु मोऎऩ मयङ्कुवेऩ् तऩ्ऩै
  अरुक णैत्तरुळ् ऒऱ्ऱियूर् इऱैये
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.
 • 10. यातु निऩ्करुत् तऱिन्दिलेऩ् मऩमो
  ऎऩ्व सप्पटा तिरुत्तलै उरैत्तेऩ्
  तीतु सॆय्यिऩुम् पॊऱुत्तॆऩैस् सिवऩे
  तीय वल्विऩैस् सेर्न्दिटा वण्णम्
  पातु काप्पतुऩ् परम्इऩ्ऱेल् पलवाय्प्
  पकर्तल् ऎऩ्ऩकाण् पऴिवरुम् उऩक्के
  आतु काण्टिऎम् ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  अम्प लत्तिऩिऩ् ऱाटल्सॆय् अमुते.

ஆடலமுதப் பத்து // ஆடலமுதப் பத்து

No audios found!