திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अटिमैत् तिऱत् तलैसल्
aṭimait tiṟat talaisal
नाळ् अवत्तु अलैसल्
nāḷ avattu alaisal
Second Thirumurai

041. अवत्तॊऴिऱ् कलैसल्
avattoḻiṟ kalaisal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. अणङ्कऩार् कळपत् तऩमलैक् किवरुम् अऱिविलेऩ् ऎऩ्पुकात् तुऴलुम्
  सुणङ्कऩेऩ् तऩक्कुऩ् तिरुवरुळ् किटैक्कुम् सुकमुम् उण् टाङ्कॊलो अऱियेऩ्
  कणङ्कळ्नेर् काट्टिल् ऎरिउकन् ताटुम् कटवुळे कटवुळर्क् किऱैये
  उणङ्कुवॆण् तलैत्तार् पुऩैतिरुप् पुयऩे ऒऱ्ऱियूर् उत्तम तेवे.
 • 2. तेवरे अयऩे तिरुनॆटु माले सित्तरे मुऩिवरे मुतला
  यावरे ऎऩिऩुम् ऐयनिऩ् तऩ्मै अऱिन्दिलर् याऩ्उऩै अऱितल्
  ताविल्वाऩ् सुटरैक् कण्णिलि अऱियुम् तऩ्मैयऩ् ऱोपॆरुन्दवत्तोर्
  ओविल्मा तवम्सॆय् तोङ्कुसीर् ऒऱ्ऱियूर् अमर्न् तरुळ्सॆयुम् ऒऩ्ऱे.
 • 3. ऒऩ्ऱुनिऩ् तऩ्मै अऱिन्दिल मऱैकळ् उळ्ळम्नॊन् तिळैक्किऩ्ऱतिऩ्ऩुम्
  नऩ्ऱुनिऩ् तऩ्मै नाऩ् अऱिन् तेत्तल् नायर साळल्पोल् अऩ्ऱो
  सॆऩ्ऱुनिऩ् ऱटियर् उळ्ळकत् तूऱुम् तॆळ्ळिय अमुतत्तिऩ् तिरट्टे
  मऩ्ऱुळ्निऩ् ऱाटुम् माणिक्क मलैये वळङ्कॊळुम् ऒऱ्ऱियूर् मणिये.
 • 4. मणित्तलै नाकम् अऩैयवॆङ् कॊटियार् वञ्सक विऴियिऩाल्मयङ्किप्
  पिणित्तलैक् कॊण्टु वरुन्दिनिऩ् ऱुऴलुम्पेतैयेऱ्कुऩ्ऩरुळ् उळतो
  कणित्तलै अऱियाप् पेर्ऒळिक्कुऩ्ऱे कण्कळ्मूऩ् ऱुटैयऎऩ् कण्णे
  अणित्तलै अटियर्क् करुळ्तिरु वॊऱ्ऱि अप्पऩे सॆप्परुम्पॊरुळे.
 • 5. ऒप्पिलाय् उऩतु तिरुवरुळ् पॆऱुवाऩ् उऩ्ऩिनै किऩ्ऱऩऩ् मऩमो
  वॆप्पिल् आऴ्न्दॆऩतु मॊऴिवऴि अटैया वेतऩैक् किटङ्कॊटुत्तुऴऩ्ऱ
  इप्परि साऩाल् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎळियेऩ् ऎव्वणम् निऩ् अरुळ्किटैक्कुम्
  तुप्पुर वॊऴिन्दोर् उळ्ळकत्तोङ्कुम् सोतिये ऒऱ्ऱियूर्त्तुणैये.
 • 6. तुणैयिलेऩ् निऩतु तिरुवटि अल्लाल् तुट्टऩेऩ् ऎऩिऩुम् ऎऩ् तऩ्ऩै
  इणैयिलाय् उऩतु तॊण्टर्तम् तॊण्टऩ् ऎऩस्सॆयल् निऩ्अरुळ् इयल्पे
  अणैयिला तऩ्पर् उळ्ळकत् तोङ्कुम् आऩन्द वॆळ्ळमे अरसे
  पणैयिल्वा ळैकळ्पाय् ऒऱ्ऱियम् पतियिल् परिन्दमर्न् तरुळ्सॆयुम् परमे.
 • 7. परिन्दुनिऩ् ऱुलक वाऴ्क्कैयिल् उऴलुम् परिसॊऴिन् तॆऩ्मलक् कङ्कुल्
  इरिन्दिट निऩतु तिरुवरुळ् पुरिया तिरुत्तियेल् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎळियेऩ्
  ऎरिन्दिट ऎयिल्मूऩ् ऱऴऱ्ऱिय नुतऱ्कण् ऎन्दैये ऎऩक्कुऱुन् तुणैये
  विरिन्दपूम् पॊऴिल्सूऴ् ऒऱ्ऱियम् पतियिल् मेविय वित्तक वाऴ्वे.
 • 8. वाऴ्वतु निऩ्ऱऩ् अटियरो टऩ्ऱि मऱ्ऱुम् ओर् वॆऱ्ऱरुळ् वाऴेऩ्
  ताऴ्वतु निऩतु ताट्कलाऩ् मऱ्ऱैत् ताट्कॆलाम् सरण् ऎऩत् ताऴेऩ्
  सूऴ्वतु निऩतु तिरुत्तळि अल्लाल् सूऴ्किलेऩ् तॊण्टऩेऩ् तऩ्ऩै
  आळ्वतु करुतिऩ् अऩ्ऱिऎऩ् सॆय्केऩ् ऐयऩे ऒऱ्ऱियूर् अरसे.
 • 9. ऐयऩे मालुम् अयऩुम्निऩ् ऱऱिया अप्पऩे ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  मॆय्यऩे निऩतु तिरुवरुळ् विऴैन्देऩ् विऴैविऩै मुटिप्पैयो अऩ्ऱिप्
  पॊय्यऩेऩ् तऩ्मैक् कटाततु करुतिप् पॊऩ्अरुळ् सॆयातिरुप् पायो
  कैयऩेऩ् ऒऩ्ऱुम् अऱिन्दिलेऩ् ऎऩ्ऩैक् कात्तरुळ् सॆय्वतुऩ् कटऩे.
 • 10. सॆय्वतुऩ् कटऩ्काण् सिवपॆरु माऩे तिरुवॊऱ्ऱि यूर्वरुन् तेऩे
  उय्वतॆऩ् कटऩ्काण् अऩ्ऱिऒऩ् ऱिल्लै उलकॆलाम् उटैयना यकऩे
  नैवतॆऩ् नॆञ्सम् ऎऩ्सॆय्केऩ् निऩतु नल्अरुळ् पॆऱाविटिल् ऎऩ्ऩै
  वैवतुऩ् अटियर् अऩ्ऱिइव् वुलक वाऴ्क्कैयिल् वरुम्पॊलाअणङ्के.

அவத்தொழிற் கலைசல் // அவத்தொழிற் கலைசல்

No audios found!