திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अवत्तॊऴिऱ् कलैसल्
avattoḻiṟ kalaisal
अवल मतिक्कु अलैसल्
avala matikku alaisal
Second Thirumurai

042. नाळ् अवत्तु अलैसल्
nāḷ avattu alaisal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. इऩ्ऱिरुन् तवरै ना€ळैइव् वुलकिल् इरुन्दिटक् कण्टिलेम् आआ
  ऎऩ्ऱिरुन् तवत्तोर् अरऱ्ऱुकिऩ् ऱऩराल् एऴैयेऩ् उण्टुटुत् तवमे
  सॆऩ्ऱिरुन् तुऱङ्कि विऴिप्पते अल्लाल् सॆय्वऩ सॆय्किलेऩ् अन्दो
  मऩ्ऱिरुन् तोङ्कुम् मणिस्सुटर् ऒळिये वळ्ळले ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 2. ताविये इयमऩ् तमर्वरुम् अन्नाळ् सम्पुनिऩ् तिरुवरुळ् अ€टैयाप्
  पावियेऩ् सॆय्व तॆऩ्ऎऩ नॆञ्सम् प€तैप€तैत् तुरुकुकिऩ् ऱऩऩ्काण्
  कूविये ऎऩक्कुऩ् अरुळ्तरिऩ् अल्लाल् कॊटियऩेऩ् उय्व€कै अऱियेऩ्
  वाविएर् पॆऱप्पूञ् सो€लैसूऴ्न् तोङ्कि वळम्पॆऱुम् ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 3. नीरिऩ्मेल् ऎऴुतुम् ऎऴुत्तिऩुम् वि€रैन्दु नि€लैपटा उटम्पि€ऩै ओम्पिप्
  पारिऩ्मेल् अ€लैयुम् पावियेऩ् तऩक्कुप् परिन्दरुळ् पालियाय् ऎऩ्ऩिल्
  कारिऩ्मेल् वरल्पोल् कटामि€सै वरुम्अक् कालऩ्वन् तिटिल्ऎतु सॆय्वेऩ्
  वारिऩ्मेल् वळरुम् तिरुमु€लै म€लैयाळ् मणाळऩे ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 4. करुङ्कणम् सूऴक् कसियुम्इव् वुटलम् करुतुम्इक् कणमिरुन् ततुताऩ्
  वरुङ्कणम् एताय् मुटियुमो ऐयो वञ्सऩेऩ् ऎऩ्सॆय वल्लेऩ्
  पॆरुङ्कणम् सूऴ वटवऩत् ताटुम् पित्तऩे उत्तम तवत्तोर्
  मरुङ्कण वुऱनिऩ् ऱरकर ऎऩुञ्सॊल् वाऩ्पुकुम् ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 5. कऩ्ऩियर् अळकक् काट्टि€टै उऴऩ्ऱ कल्मऩक् कुरङ्किऩेऩ् त€ऩैनी
  अऩ्ऩियऩ् ऎऩ्ऱे कऴित्तिटिल् उऩक्किङ् कार्सॊल वल्लवर् ऐया
  ऎऩ्ऩियल् अऱियेऩ् नमऩ्तमर् वरुनाळ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् ऎऩ्सॆय्वेऩ् अन्दो
  मऩ्ऩिय वऩ्ऩि मलर्स्स€टै मरुन्दे वळङ्कॊळुम् ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 6. पसिक्कुण वुऴऩ्ऱुऩ् पातता म€रै€यैप् पाटुतल् ऒऴिन्दुनीर्प् पॊऱिपोल्
  नसिक्कुम्इव्वुट€लै नम्पिऩेऩ् ऎऩ्€ऩै नमऩ्तमर् वरुत्तिल्ऎऩ्सॆय्केऩ्
  विसिक्कुम्नल् अरवक्कस्सिऩोय् निऩतु मॆय्अरुळ् अलतॊऩ्ऱुम् विरुम्पेऩ्
  वसिक्कुम्नल् तवत्तोर्क् करुळ्सॆयओङ्कि वळम्पॆऱुम् ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 7. काऩ्ऱसो ऱरुन्दुम् सुणङ्कऩिऩ् पलनाळ् कण्टपुऩ् सुकत्€तैये विरुम्पुम्
  नाऩ्ऱनॆञ् सकऩेऩ् नमऩ्तमर् वरुनाळ् नाणुव तऩ्ऱिऎऩ् सॆय्केऩ्
  साऩ्ऱवर् मतिक्कुम् निऩ्तिरु वरुळ्ताऩ् सार्न्दिटिल् तरुक्कुवऩ् ऐया
  माऩ्तऩिक् करत्तॆम् वळ्ळले ऎऩ्€ऩै वाऴ्विक्कुम् ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 8. मटिक्कुऱुम् नीर्मेल् ऎऴुत्तिऩुक् किटवे €मैवटित् तॆटुक्कुनर् पोल
  नॊटिक्कुळे म€ऱैयुम् उटम्पि€ऩै वळर्क्क नॊन्दऩऩ् नॊन्दतुम् अल्लाल्
  पटिक्कुळे मऩत्ताल् परिवुऱु किऩ्ऱेऩ् पावियेऩ् तऩक्करुळ् पुरियाय्
  वटिक्कुऱुम् तमिऴ्कॊण् टऩ्परुक् करुळुम् वळ्ळले ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 9. अङ्€कैयिल् पुण्पोल् उलकवाऴ् व€ऩैत्तुम् अऴितरक् कण्टुनॆञ् सयर्न्दे
  पङ्कमुऱ् ऱ€लैव तऩ्ऱिनिऩ् कमल पातत्€तैप् पऱ्ऱिलेऩ् अन्दो
  इङ्कॆ€ऩै निकरुम् ए€ऴैयार् ऎऩक्कुऩ् इऩ्ऩरुळ् ऎव्वणम् अरुळ्वाय्
  मङ्€कैयोर् पु€टैकॊळ् वळ्ळले अऴिया वळङ्कॊळुम् ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.
 • 10. कणत्तिऩिल् उलकम् अऴितरक् कण्टुम् कण्णिलार् पोल्किटन् तु€ऴैक्कुम्
  कुणत्तिऩिल् कॊटियेऩ् तऩक्कुनिऩ् अरुळ्ताऩ् कूटुव तॆव्वणम् अऱियेऩ्
  पणत्तिऩिल् पॊलियुम् पाम्प€रै आर्त्त परमऩे पिरमऩ्माल् अऱिया
  वणत्तिऩाल् निऩ्ऱ माणिक्कस् सुटरे वळ्ळले ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे.

நாள் அவத்து அலைசல் // நாள் அவத்து அலைசல்

No audios found!